1. Biotalous

  Kestävä hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön.

 2. Mustikanvarpu

  Biotalous on uusi tapa ajatella ja toimia

  Biotalous muuttaa koko yhteiskuntajärjestelmäämme. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vahvistaa yhteiskunnan kykyä vastata äkillisiin globaaleihin muutoksiin. Biotalous on avain kamppailussa ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan.

 3. Tulevaisuuden biotalous on glokaalia

  Tulevaisuuden biotalous on sekä globaalia että lokaalia. Ruoka ja energia tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakaskuntaa niin, että tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Maailmanmarkkinoilla vaihdetaan erityistuotteita ja palveluja sekä biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Ajankohtaista

  1. Sivuvirtaa – resurssiviisaat...

   Blogit 0

   Tänä vuonna minulla oli ilo vastaanottaa Vuoden teknologiajohtaja -palkinto , joka myönnettiin nyt neljännen kerran. Palkinto on...

   3 viikkoa sitten kirjoittajalta Lars Peter Lindfors
  2. Lausunto luonnokseen...

   Artikkelit 0

   Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 11.2.2014 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi. Sitran lausunto 10.3.2014 Sitra...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Mari Pantsar-Kallio
  3. Lisää kierroksia...

   Uutiset 0

   Cleantech on pop. Viime tiistaina 25. helmikuuta lähes 600 vahvuinen joukko kokoontui keskustelemaan cleantechin mahdollisuuksista muovata...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  4. Lajittelua käytännössä

   Selvitys: Jätteen...

   Uutiset 3

   Sitran teettämän selvityksen mukaan kierrätykseen pohjautuva jätehuolto tuottaa enemmän verotuloja, luo enemmän työpaikkoja ja parantaa...

   2 kuukautta sitten

Biotalous on kestävä ratkaisu

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Samalla edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, jonka avulla yhteiskunta taistelee päivänpolttavia haasteita vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja alueiden kehittäminen. Biotalous tuleekin nähdä uutena talous- ja yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme.

Käsitteenä biotalous on laaja. Se kattaa muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, kalatalouden, maatalouden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden. Myös luontomatkailu voidaan laskea osaksi biotaloutta. Biotalous muodostaa nyt ja tulevaisuudessakin Suomen elinkeinoelämän selkärangan.

Biotalous haastaa keskittyneen yhteiskuntamallin

Kestävän ainekierron tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää muutoksia koko yhteiskunnassa. Tulevaisuuden biotalous on samanaikaisesti sekä maailmanlaajuista että paikallista. Samalla, kun kehitetään lähiratkaisuja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, luodaan pohjaa globaaleille ratkaisuille, joilla voi olla kansantaloudellisesti merkittävää vientipotentiaalia.

Tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Erityistuotteita, cleantech-ratkaisuja ja palveluja vaihdetaan kuitenkin edelleen globaaleilla markkinoilla, samoin kuin biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Paikallinen tuotanto ja globaali järjestelmä verkottuvat tehokkaasti myös älykkäiden energiaverkkojen tai vastaavien kautta. Onnistuneet biotalousratkaisut siis parantavat Suomen vaihtotasetta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Kilpailu maailmanmarkkinoilla on kuitenkin kovaa, ja siksi Suomen tulee tarttua biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ripeästi.

Siirtyminen biotalouteen vaatii yhteistä tahoa, sitoutumista ja päätöksiä

Sitra laati jo vuonna 2011 biotalouden vision yhteistyössä johtavien, lähiratkaisuja kehittävien biotalousyritysten ja -asiantuntijoiden kanssa: "Vuonna 2020 energia- ja ravinneomavaraisuutta parantaville, kestäville biotalouden lähiratkaisuille on merkittävää kysyntää. Kysyntään vastataan alan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja uusilla, toistettavilla liiketoimintakonsepteilla." Visiossa globaali ja keskitetty sekä paikallinen ja hajautettu täydentävät toisiaan. Päättäjien haasteena onkin nyt löytää optimaalinen yhdistelmä globaalia ja lokaalia toimintaa.

Suomen kansallinen biotalousstrategia julkistetaan vuoden 2014 alussa. Sitra tukee strategian implementointia lisäämällä ymmärrystä, käynnistämällä tulevaisuuden ratkaisuihin tähtääviä kokeiluja ja herättämällä keskustelua biotalouteen perustuvan yhteiskunnan kehityspoluista ja mahdollistavista rakenteista sekä vauhdittamalla kestävään ainekiertoon perustuvaa paikallista liiketoimintaa.

Suomella on kaikki edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi, mutta tämä edellyttää yhteisymmärrystä ja toimenpiteitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Tulevaisuuden voittajakonseptit syntyvät ainoastaan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja rohkeilla kokeiluilla.

Lue lisää:

Selvitys Arvoa ainekierroista
Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista
Tietopaketti Resurssiviisaus
Raportti Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa
Raportti Distributed Bio-Based Economy – Driving Sustainable Growth (englanniksi)
Kansainvälisen biotalouskyselyn tulokset (englanniksi)

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Nytkö siis kannattaa polttaa?

Maanantaina 14.4.2014 julkistetun kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) WG3-raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillintä vaatii ydinvoiman hyödyntämisen lisäksi erityisesti nopeaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. Vuoden 1970 jälkeen kasvihuonekaasupäästöt ovat kaksinkertaistuneet ja voimakkain kasvu on tapahtunut vuoden 2000 jälkeen. Hiilidioksidipäästöistä noin 78 % on...

3 päivää sitten

Muualla verkossa IPCC:n arviointiraportti: ilmastopäästöjen radikaali vähentäminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti 13.4.2014 Berliinissä ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän arviointiraportin. Maailmanlaajuisesti suurin ja kustannustehokkain hillintäpotentiaali on sähköntuotannossa ja metsäkadon vähentämisessä. Esimerkiksi teollisuuden käyttämän energian päästöjä voitaisiin globaalisti vähentää nykytasosta jopa 90 % vuoteen 2100 mennessä siirtymällä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Suomessa olisi kiinnitettävä huomiota etenkin sähköntuotannon päästöihin ja rakennusten energiatehokkuuteen. .... Ilmastopäästöjen ennakoidaan kasvavan merkittävästi lähes kaikilla talouden sektoreilla vuoteen 2050 mennessä ilman tehokkaita hillintätoimia. Mahdollisuudet hillitä ilmastopäästöjä kustannustehokkaasti vaihtelevat eri sektoreilla suuresti. 

3 päivää sitten sivustolta vtt.fi

Blogit Sivuvirtaa – resurssiviisaat ratkaisut ovat teollisuuden tulevaisuus

Tänä vuonna minulla oli ilo vastaanottaa Vuoden teknologiajohtaja -palkinto , joka myönnettiin nyt neljännen kerran. Palkinto on merkityksellinen minulle henkilökohtaisesti, mutta yhtä lailla kaikille niille henkilöille, jotka ovat osallistuneet uusiutuvien raaka-aineiden ja uuden biopolttoaineliiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Perusteluina palkinnon saamiselle olivat, kuten...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Lars Peter Lindfors

Muualla verkossa Yle: Kaivospeli pesee alan mainetta

Outokummun Kaivosmuseo on julkaissut pelin, joka antaa tietoa paitsi kaivoksista myös esimerkiksi alan viranomaisista, laitevalmistajista ja oppilaitoksista. Kaivosmuseon ja Vuorimiesyhdistyksen toteuttaman sekä yritysten sponsoroiman pelin tavoitteena on kohottaa kaivosalan imagoa ja antaa tietoa.

4 viikkoa sitten sivustolta yle.fi

Artikkelit Sitran lausunto talousvaliokunnalle - ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030

Talousvaliokunnan lausuntopyyntö 7.3.2014 Komission tiedonanto, Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020-2030 Sitran lausunto 12.3.2014 Sitra kiittää mahdollisuudesta lausua Euroopan komission ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuosille 2020–2030 koskevassa asiassa. EU:n komissio on asettanut tavoitteen vähentää päästöjä vuoden 1990 tasolta 40 prosenttia...

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen

Muualla verkossa Yle: Ympäristöalalla on vielä matkaa talouden veturiksi

Sitran Mari Pantsar-Kallion mielestä julkisissa hankinnoissa pitäisi nykyistä enemmän suosia uusia, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kunnat ja valtiot ottavat usein käyttöön vanhaa teknologiaa, joten uudet, tehokkaat ratkaisut eivät helposti pääse markkinoille. Viime vuonna (2013) julkiset hankinnat olivat suuruusluokaltaan 35 mrd. euroa, mikä on 20% Suomen BKT:sta.

4 viikkoa sitten sivustolta yle.fi

Uutiset Sitra on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on Sitran strategian ydintä. Haluamme tuoda sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden asiantuntemusta lähemmäksi toisiaan, jotta niitä ei tarkasteltaisi erillisinä toisistaan riippumattomina asioina. Tiedeyhteisön muodostama Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on aloittanut työnsä Sitran isännöimänä, ja Sitra oli viime viikolla mukana...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä kestävän kehityksen mallialue

Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä luodaan mallialue, jossa rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan alueen kestävää kehitystä. Vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle sisältäen Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Sen ytimen muodostavat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin. Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen työryhmän edistämään vihreän vyöhykkeen kehittämistä Suomessa. Työryhmän tehtäviin kuuluu mm. vyöhykkeen tunnettavuuden kasvattaminen Suomessa sekä rajat ylittävän verkostoitumisen tukeminen.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.ym.fi

Blogit Sivuvirtaa - ruoka on rahaa

Suomessa heitetään valtavasti ruokaa roskiin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n arvion mukaan jokaista suomalaista kohti roskikseen päätyy vajaat 400 kiloa ruokaa vuodessa. Se tarkoittaa, että yli kymmenen prosenttia ruuasta päätyy roskiin. Ruokaketjussa, eli tarkasteltaessa ruuan matkaa tuotannosta kulutukseen, eniten heitetään ruokaa roskiin kotitalouksissa. Suomi ei...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Johanna Kirkinen

Blogit Vastuulla – vuoropuhelun kautta kohti kestävää kaivostoimintaa

Suomen luonnonsuojeluliitto on osallistunut kestävän kaivostoiminnan verkoston suunnitteluun yhteistyössä Sitran, Kaivannaisteollisuus ry:n, Lapin liiton ja Metalliliiton edustajien kanssa. Valmistelu on jatkoa viime keväänä päättyneelle prosessille, jonka tuloksena syntyi Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma. Toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen sen toimeenpanoa on...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Eero Yrjö-Koskinen

Artikkelit Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi ilmastolaista

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 11.2.2014 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi. Sitran lausunto 10.3.2014 Sitra pitää ilmastolain voimaantuloa tärkeänä Suomen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden vahvistamiseksi. Ilmastolailla vahvistetaan ilmastopolitiikan yhteiskunnallista painoarvoa sekä lisätään sen avoimuutta ja tietoperustaisuutta. Laki...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Mari Pantsar-Kallio

Uutiset Sitra sijoittaa älykkäisiin sähköpalveluihin

Sähkön kulutusta tasaava uusi palvelu säästää yritysten kustannuksia, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Suomessa sähkön kysyntäjoustopotentiaalin on arvioitu olevan jopa 10 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Yksi kuukausi sitten

Blogit Vastuulla – kohtaamisia tarvitaan

Mikään teollisuudenala ei elä omassa kuplassa. Kaivosyritykset ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja niillä on monenlaisia sidosryhmiä: omat työntekijät, alihankkijat, lähialueiden asukkaat, mökkiläiset, luonnonsuojelijat, metallien jalostajat, teknologian ja palvelujen tarjoajat, koulutus- ja tutkimuslaitokset, rahoittajat, viranomaiset, muut elinkeinot, poliitikot, media... Listaa...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sylvie Fraboulet-Jussila

Blogit Sivuvirtaa - Kierrätyksellä materiaalitehokkuutta

Terästehtaan ja Ruukin näkökulmasta katsottuna kierrätys on paljon laajempi käsite, joka ei suinkaan ole vain talouksien kierrättämän metallin uudelleen käyttöä.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Marko Mäkikyrö

Uutiset Lisää kierroksia cleantech-koneeseen

Cleantech on pop. Viime tiistaina 25. helmikuuta lähes 600 vahvuinen joukko kokoontui keskustelemaan cleantechin mahdollisuuksista muovata Suomen tulevaisuutta. Mitä uutta päivä tarjosi? Sisällöllisesti seminaarin annissa ei ehkä ollut paljoa uutta, mutta asenteissa oli. Sen verran kovan tason väkeä oli paikan päälle koottu, että tilaisuus vakuutti cleantechissä olevan aineksia...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Suomiko maailman johtava cleantech-talous?

Helmikuussa Helsinkiin kokoontui iso joukko Suomen poliittisen ja talouselämän vaikuttajia ja yrityksiä keskustelemaan siitä, olisiko ympäristöteknologiasta ja -palveluista eli cleantech-alasta Suomen talouden uudeksi veturiksi ja kivijalaksi. Keskustelu osoitti, että energian ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja teollisten prosessien vähäpäästöisyys ovat aivan keskeisiä...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Timo Mäkelä

Muualla verkossa AW-Energyn WaveRoller nappaa aallon voiman

Sitran aaltoenergiateknologiaa tuotteistava kohdeyritys AW-Energy on pian kaupallistamisvaiheessa. Jo viiden vuoden kuluttua aallot alkavat tahkota sähköä laajemmille markkinoille. Vantaalainen AW-Energy haluaa myydä energiayhtiöille ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.tekes.fi

Muualla verkossa Wärtsilä's technology turns waste food into fuel

Wärtsilä has supplied the Norwegian biowaste treatment specialists Cambi AS with a biogas liquefaction plant, which was inaugurated on 12 February 2014. The plant produces biomethane from household waste, which will be used as biofuel in Oslo’s buses.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.goodnewsfinland.com

Blogit Sivuvirtaa - Uutta bisnestä ja maailmanluokan ratkaisuja teollisilla symbiooseilla

Sitran Teolliset symbioosit -hankekokonaisuus vauhdittaa kilpailukykyisten teollisten symbioosien muodostumista.  Luomme yrityksille parempia lähtökohtia päästä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille sekä puramme toiminnan hallinnollisia esteitä. Keskeinen tehtävämme on tuoda Suomeen teollisten symbioosien toimintamalli, jossa yritykset pääsevät ohjatun työskentelyn...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jyri Arponen

Tapahtumat EU-Venäjä Innovaatiofoorumi

EU-Venäjä Innovaatiofoorumi on vihreään talouskasvuun liittyvän tieteen, yrityselämän ja rahoituksen kohtaamispaikka. Vuoden 2014 tapahtuman teemat ovat energiatehokkuus , cleantech , vihreät ja älykkäät kaupungit sekä vihreä kasvu käytännössä .  Nämä tukevat myös Sitran visiota rakentaa Suomesta resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta. Toteutamme tätä visiota...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

2011 Sitra | käyttöehdot