Care Gap - Laatudatasta vaikuttavuuteen


Hankkeet

9/2016 - 11/2018

Sitra on käynnistänyt Care Gap -hankkeen, jonka tavoitteena on jalostaa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvää dataa tietämykseksi, joka auttaa niin sote-palvelujärjestelmää kuin yksittäistä kansalaistakin.

Projektin tavoitteena on potilaskertomusten dataa analysoimalla arvioida datan laatua ja tehdä potilasjoukolle ns. virtuaalinen terveystarkastus, jossa tunnistetaan hoitovajaus (’care gap’) ja listataan kullekin potilaalle keinot, joilla hoidon vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Hankkeessa pyritään selvittämään potilaiden hoidon tuloksia, eli keräämään laajemmin ns. laatudataa. Tällä hetkellä näiden tietojen käyttö on hankalaa ja puutteellista. Paremman laatudatan avulla pystyttäisiin tarkastelemaan laajemmin tietyn sairauden hoidon kokonaistilaa mm. lääkityksen osalta, ja siten kehittämään terveyspalveluja. Laajempi ja laadukkaampi data voi lisäksi mahdollistaa palveluntuottajien valtakunnallisen vertailun.

Care Gap voi auttaa myös tunnistamaan yksittäiset potilaat, joiden hoitoa voidaan parantaa. Nykyisellään korkean riskin potilaiden tavoittaminen on usein sattumanvaraista ja perustuu paljolti potilaiden omiin yhteydenottoihin. Care Gap -hankkeen yhtenä tavoitteena on, että korkean riskin potilaat tunnistettaisiin suoraan virtuaalisen terveystarkastuksen avulla ja kutsuttaisiin hoidon piiriin.

Care Gap voi parantaa myös kustannusvaikuttavuutta terveyspalveluissa. Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen allokointi perustuu yksilöllisiin suunnitelmiin, jotka laaditaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhdistelemällä tietoja asiakkaiden kanssa tehdyistä sekä virtuaalisesti tuotetuista suunnitelmista voidaan arvioida ja budjetoida kustannuksia aiempaa tarkemmin, ja kohdentaa resursseja vaikuttavimpien ja taloudellisimpien toimenpiteiden suuntaan. Kustannustehokkuus on sote-palveluntuottajien etu, sillä suunnitteilla olevassa valinnanvapausmallissa kukin tuottaja saa korvauksen julkisin varoin tuotetuista palveluista asiakaskohtaisesti kiinteänä summana, ei käyntikohtaisesti. Lue tarkemmin Care Gapin mahdollisuuksista tästä tausta-artikkelista.

Care Gap -hankkeen kautta pyritään kohdistamaan voimavarat eniten terveys- ja hyvinvointihyötyä tuottaviin palveluihin, ja kaventamaan terveys- ja hyvinvointieroja. Tavoitteena on sekä edistää tasa-arvoisempaa terveydenhoitoa kansallisella tasolla että saavuttaa parempia hoitotuloksia ja terveyshyötyä yksittäiselle ihmiselle.

Sitran yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Helsingin kaupunki sekä Perusturvaliikelaitos Saarikka, joka koostuu Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnista ja Saarijärven kaupungista.

Hanke alkoi syyskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2018 syksyyn.

Ota yhteyttä


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot