From NIMBY to YIMBY – uusi paikallinen päätöksentekokulttuuri


Päättynyt hanke

2/2012 - 9/2013

Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tyypillisesti monet kestävyyden kannalta välttämättömät investoinnit, kuten tuulivoima tai täydennysrakentaminen, kohtaavat herkästi paikallista vastustusta.

Vaikka vastustus usein onkin ymmärrettävää, se tuo esiin vain puoli totuutta. Syynä tälle on osaltaan päätöksentekokulttuurimme, jossa vakiintuneet valituskäytännöt tarjoavat kanavan vain valittajille, eivät puolestapuhujille. Myönteiselle osallistumiselle ei ole juurikaan olemassa tuttuja toimintatapoja.

Miten päästään NIMBYstä YIMBYyn (yes in my backyard)?

Sitra selvittää ja kokeilee keinoja, joiden avulla voidaan parantaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävien investointien sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tässä hankkeessa on tarkasteltu tapauksia, joissa paikallisesta vastustuksesta on pystytty etenemään alueellisesti hyväksyttyyn ratkaisuun. Näin siirretään painopiste NIMBYstä YIMBYyn (Yes In My Backyard, "kyllä minun takapihalleni") eli valittamisesta ja vastustamisesta uuden luomiseen.

Keskeinen osa hanketta on ollut Brickstarter-blogi, jossa on tarkasteltu osallistuvaa ja avoimuuteen perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena siinä on kehitetty uudenlaista teknistä alustaa päätöksentekoa helpottavan yhteiskehittelyn välineeksi asukkaille, yrityksille, virkamiehille ja poliitikoille. Brickstarter-kirja valmistui vuonna 2013.

Hankkeessa kehitettyjä ideoita testataan parhaillaan käytännössä Kotkassa, avoinkotka.fi-alustan avulla, yhteistyössä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja yrittäjien kanssa.

Yhteiskehittely edistää hyväksyttävyyttä laadusta tinkimättä

Konkreettisesti esimerkkitapaukseksi valitsimme World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaan sisältyneen OURCity-hankkeen. Sen tavoitteena oli parantaa asumisviihtyvyyttä ja ilmapiiriä Meri-Rastilan alueella. Asukkaiden aloitteesta hankkeessa luotiin Meri-Rastilan alueelle vaihtoehtoinen uusi osayleiskaava asukkaiden toiveita kuunnellen. Yhteiskehittelyprosessi tuotti kaupunkisuunnittelulautakunnalle luovutettavan selvityksen, joka sisälsi vaihtoehdon samaan aikaan kaupunkisuunnitteluvirastolla tekeillä olleelle osayleiskaavalle.

Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset.

Tämä ja monet muut käytännön esimerkit Suomessa ja maailmalla osoittavat, että yhteiskehittelyn haasteet eivät kaupunkisuunnittelussakaan liity niinkään kustannusteknisiin kysymyksiin kuin nykyisen päätöksentekoprosessin muotoihin ja käytäntöihin.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

  1. Brickstarter

   Brickstarter

   Muualla verkossa 0

   Brickstarterin tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteyksiä kansalaisten ja hallinnon välille sosiaalisen median ja mobiilisovellusten avulla. Tuomme...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Kommentit (1)

Tuulivoiman hyväksyttävyys kohenisi, jos paikallisia asukkaita kuunneltaisiin eikä heille valehdeltaisi liioittelemalla hyötyjä ja pimittämällä haittoja.

"...kestävyyden kannalta välttämättömät investoinnit, kuten tuulivoima..."

Minä haluaisin tietää, miten tuulivoima on "kestävyyden kannalta välttämätön investointi". Suomi on saavuttanut EU:n kanssa sopimansa tavoitteet uusiutuvasta energiasta kuusi vuotta ennen tavoiteaikaa, eikä tuulivoimalla ole käytännössä mitään roolia tässä. Mikä Meron tai Sjöstedtin tuulivoimaspesifinen asiaosaaminen ja tietämys on? Miten tuulivoimamelusta kärsivät perheet saadaan Yimbyilemään, kun operaattori ei suostu edes mittaamaan aiheuttamaansa melua?
Janne Salonen 1 vuosi 3 viikkoa sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Osallisuus lisää myönteisyyttä ja vähentää vastustusta

Nykyhetken pienet ideat ovat kuin taimia, joita hoivaamalla päästään vähitellen käsiksi tulevaisuuden uusiin ratkaisuihin. Virtuaaliset sivustot ja sähköiset palvelut tarjoavat ympäristön tällaiselle toiminnalle. Niihin voidaan koota ideoita innostuville ja tarjota näkyvyyttä ideoiden kehittäjille. Yhteisö antaa mahdollisuuden olla mukana oman asuinympäristön kehittämisessä. ...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pia Mero

Julkaisut Avoin Kotka

Avoin Kotka -kokeiluhankkeessa rakennettiin ja testattiin uudentyyppistä verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoinkotka.fi-palvelu edesauttaa kunnan, yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta julkisissa päätöksentekoprosesseissa.

Erkki Hedenborg, Jouni Eho

Tapahtuma NIMBYstä YIMBYyn - Keskustelutilaisuus tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden edistämisestä

Sitra järjestää maanantaina 26.8.2013 klo 13.00 - 16.30 keskustelutilaisuuden tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden haasteista ja parannuskeinoista. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. yhteiskehittely, hyödynjakomallit ja päätöksenteon muotoilu. Mukana keskustelemassa ovat mm. ministeri Lauri Tarasti , toimitusjohtaja Kalle Pykälä Ilmatar Windpower Oyj:stä,...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Brickstarter

Brickstarter is a prototype for a 21st century social service. It proposes a new model for how we make shared decisions about shared spaces. It tests the exciting potential of crowdfunding and crowdsourcing against the practical realities of debating, governing, investing in and ultimately delivering the built environment.

Bryan Boyer, Dan Hill

Artikkelit Suomesta maailman paras rakennettu ympäristö

Yhteissuunnittelu, avoin ja osallistumiseen perustuva päätöksenteko sekä yhteisölliset hyödynjakomallit parantavat sosiaalista hyväksyttävyyttä. Mutta yhteiskehittely voi kannattaa myös taloudellisesti. OURCity-hankkeen tavoitteena oli parantaa asumisviihtyvyyttä ja ilmapiiriä Meri-Rastilan alueella. Tuloksena syntyi vastaehdotus Meri-Rastilan osayleiskaavalle.

4 vuotta sitten

Blogit Hiilineutraali kylä

Juuri päättyneessä hankkeessa Uusvanha kyläyhteisö etsimme Lahdessa uusia yhteisöllisiä tapoja tuottaa palveluita. Yhdeksi tulevaisuuden kehittämisajatukseksi nousi hiilineutraali kylä, jonka ilmastovaikutukset minimoidaan. Kylä voi tässä yhteydessä olla maaseudun kylä, kaupungin lähiö tai pienempi alue. Tärkeintä on, että ihmiset asuvat lähellä toisiaan ja toimivat...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kati_Berninger

Muualla verkossa Brickstarter

Brickstarterin tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteyksiä kansalaisten ja hallinnon välille sosiaalisen median ja mobiilisovellusten avulla. Brickstarter siirtää painopisteen NIMBY-ajattelusta YIMBY-ajatteluun (Yes In My Backyard) eli valittamisesta ja vastustamisesta uuden luomiseen. Brickstarter antaa ihmisille mahdollisuuden tuoda esille ja edistää oman yhteisönsä kestävään kehitykseen liittyviä ideoita jokapäiväisten teknologioiden ja toimintatapojen avulla. Se on alusta, joka auttaa tekemään mahdollisuuksista käytännön ehdotuksia ja edelleen konkreettisia hankkeita. Tuomme ideoita tähän tarvittavan teknisen ratkaisun löytämiseksi.

4 vuotta sitten sivustolta brickstarter.org

Blogit Vastustuksesta myönteiseen muutosvoimaan

Kun lähiympäristöön aiotaan rakentaa vaikkapa tuulivoimala ja asukkaat alkavat vastustamaan sitä, on kyse ilmiöstä nimeltä NIMBY. Nimby tulee sanoista not in my backyard, ei minun takapihalleni. Termillä tarkoitetaan lähialueelle suunniteltujen, epämiellyttäviksi koettujen rakennushankkeiden vastustamista. Luultavimmin suurin osa ihmisistä kannattaa periaatteellisella tasolla...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Auvinen

Hankkeet Yhteiskunnallisen osallistamisen työkalupakki

Yhteiskunnallisen osallistamisen työkalupakin avulla kuka tahansa pystyy osallistamaan ihmisiä laajasti kehittämään ratkaisuja heille tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä verkossa että kasvotusten tapahtuvien keskustelujen kautta. Se koostuu helposti lähestyttävästi toimintaehdotusten kehitysalustasta sekä oppaasta innostavien ja osallistuvien keskustelujen järjestämiseen...

Tammikuu 2012 - Helmikuu 2012

Blogit Juho Romakkaniemi: Demokratia on itseisarvo

  ”The best arguement against the democracy is a five-minute conversation with the average voter” -Winston Churchill  Valtio-opin peruskurssin kirjassa lukee, että demokratia on välinearvo. Uskallan olla eri mieltä.  Väitän että demokratia on itseisarvo. Se on yksilönvapauden yhteiskunnallinen ilmentymä. Jos demokratia olisi välinearvo, niin pitäisi olla vastaus...

5 vuotta sitten

Blogit Erkki Perälä: Demokratian pelisäännöt uusiksi

Olen 29-vuotias vihreä demokratia-aktivisti Helsingistä. Perustin keväällä Kallio-liikkeen joka on epähierarkkinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton, sosiaalisen median kautta toimiva kaupunginosayhteisö. Liikkeen tarkoituksena on vaikuttaa Kallion seutua koskevaan päätöksentekoon sekä järjestää yhteisöllistä ja sosiaalista vastuuta edistävää toimintaa. Parhaillaan teen...

5 vuotta sitten

Blogit Outi Kuittinen: Demokratiaa kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa

Suomessa demokratiakeskustelu on keskittynyt institutionaalisen politiikan ongelmiin ja pohtimaan, miten ihmiset saataisiin kiinnostumaan nykyisen edustuksellisen demokratian tarjoamista osallistumismahdollisuuksista, kuten äänestämään, tulemaan keskustelutilaisuuksiin tai kirjoittamaan mielipiteitään erilaisten demokratiafoorumeiden nettisivuille. Itseäni kiinnostaa kuitenkin demokratian...

5 vuotta sitten

Blogit Johanna Sumuvuori: Ai demokratia, haitarkomedia?

 Otsikko on varastettu Alivaltiosihteerin ehtymättömästä palindromilaarista.  Se kuvaa hyvin henkeä, jolla politiikasta ja etenkin edustuksellisesta demokratiasta on viime aikoina keskusteltu. Demokratia ei onneksi kuitenkaan typisty pelkkään edustuksellisuuteen ja äänestämiseen vaaleissa, saati kohuotsikoihin tai äänestäjien tyytymättömyyteen.   Viime vuosina...

5 vuotta sitten

Blogit Matti Ylönen: Taloutta ja hallintoa ei voida rajata demokratia ulkopuolelle

Olen 31-vuotias yhteiskuntatieteilijä, tietokirjailija ja toimittaja. Tällä hetkellä kirjoitan yhdessä Hanna Kuuselan kanssa tietokirjaa konsulttiyhtiöiden, tutkimuslaitosten ja ajatushautomoiden roolista suomalaisessa demokratiassa. Lisäksi viimeistelen toista, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin talousajattelua ja päätöksentekoa käsittelevää kirjaa. ...

5 vuotta sitten

Blogit Kimmo Collander: Demokratia ei ole itsestäänselvyys missään

”Tämä on hieno maa. Demokratia toimii, kaikki saavat äänestää”, intoili taksikuski ulkomailla. ”Jahas, ketä äänestit viimeksi” kysyin. ”Reagania. Hänen jälkeen on tullut vain korruptoituneita roikaleita.” Kuljetusyrittäjän mielestä demokratia on erinomainen asia, mutta se tuottaa kehnoja poliitikkoja. Järjestelmän kivijalkaan uskotaan, vaikkei siihen sitten...

5 vuotta sitten

Blogit Lotta Backlund: Uusi demokratia on uskallista ottaa asiat omakseen

Nimeni on Lotta Backlund. Olen 31-vuotias helsinkiläinen reipas ihminen. Taustani on kovin kirjava, koska olen kiinnostunut niin valtavan monesta eri asiasta. Olen opiskellut Svenska handelshögskolanissa, eksynyt muutamaksi vuodeksi täysipäiväisesti opiskelijapolitiikkaan, elättänyt itseäni ja ilahduttanut muita stand up -koomikkona, kirjoittanut kolumneja sekä lehtiin että radioon, ja...

5 vuotta sitten

Blogit Niklas Wilhelmsson: Ei ole enää yhtä oikeaa tapaa osallistua ja vaikuttaa

Olen Niklas Wilhelmsson, 36, ja työskentelen demokratia-asioiden vastuuvirkamiehenä sekä kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan pääsihteerinä oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikössä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden lisensiaatti.  Maailmassa on nykyään enemmän demokratioita kuin koskaan aikaisemmin. 1900- luvun loppupuoliskolla ja 2000-luvun...

5 vuotta sitten

Blogit Katja Boxberg: Demokratia on avoimuutta

Demokratia on minulle avoimuutta. Yhteiskunnan avoimuutta suhteessa kansalaiseen, ihmiseen. Ehkä ensisijaisesti päätöksenteon ja tiedon avoimuutta. Vallankäyttäjien, poliitikkojen ja virkamiesten, kykyä ja halua avata päätöksentekoa. Ymmärrystä siitä, että byrokratia on olemassa kansalaisen, ihmisen palvelemiseksi. Uskon vakaasti että yhteiskunnallinen turhautuminen, joka...

5 vuotta sitten

Blogit Petri Rouvinen: Apaattista demokratiaa

Roskaa Demokratia on roskaa , otsikoi Frankfurter Allgemeine . Demokratian toteutuminen on kauhistus niin Saksassa, Suomessa, Ranskassa ja jopa Englannissa , täydentää Uusi Suomi . Nämä huomiot motivoivat meitä Sitran Elinvoima-foorumi II :n osallistujia pohtimaan uutta demokratiaa. Huumoria Olen koulutukseltani ja ammatiltani kyynikko (ekonomisti). Globalisaatio- ja...

5 vuotta sitten

Blogit Juha Huuskonen: Ilman levottomuutta demokratia olisi mieto diktatuuri

Demokratiasta tällä hetkellä - ensimmäiseksi tulee mieleen sana 'levottomuus', sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Positiivinen merkitys löytyy Alexis de Tocquevillen klassikkokirjasta 'Democracy in America'. Tocqueville vieraili Yhdysvalloissa 1800-luvun alussa ja hämmästeli demokratian toimivuutta. Hänen mielestään yksi olennainen tekijä oli amerikkalaisten...

5 vuotta sitten

Blogit Maria Lohela: Kohti uutta demokratiaa

Olen Maria Lohela, 33-vuotias perussuomalaisten kansanedustaja Turusta. Demokratia on kaunista. Toteutuessaan se on vielä kauniimpaa. Edustuksellinen demokratiamme on pitkän kehityskaaren saavutus, jota meidän pitäisi vaalia ja jonka läpinäkyvyyteen meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kansanedustajana tärkein tavoitteeni on se, että äänestäjät kokevat minun olleen lojaali...

5 vuotta sitten

Blogit Eeva Luhtakallio: Demokratia voi ja ei voi hyvin

Olen Eeva Luhtakallio, 37, ja työskentelen tutkijana Helsinki Research Group for Political Sociologyssa. Se on Sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa toimivassa tutkijaryhmässä, jonka työ kohdistuu politiikkaan, demokratiaan ja kansalaisuuteen keskittyviin tutkimusteemoihin. Olen väitellyt (2010) sosiologiasta tutkimuksella, joka käsitteli demokratian käytäntöjä ja...

5 vuotta sitten

Blogit Iikka Lovio: Oikeudenmukaisuus, onnellisuus ja osallisuus

Moi! Olen Iikka Lovio. 28-vuotias valtiotieteiden maisteri, yrittäjä ja järjestötyöntekijä. Tein sosiaalipolitiikan gradun aikapankkijärjestelmästä, jossa tutkin Stadin Aikapankin jäseniä. Nyt teen toiminimen kautta vertaistuotantoon ja aikapankkeihin liittyvää konsultointia ja koulutusta. Seuraan Time Banking UK ja US -järjestöjen toimintaa, diggaan Kallio-liikkeestä ja...

5 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot