1. Ihmiskeskeisyys

  Haluamme, että palvelut tukevat ihmisten sujuvaa arkea. Palveluita ja toimintatapoja tulee kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa.

 2. Julkisen tiedon avaaminen

  Haluamme, että julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Näin syntyy uusia tiedon hyödyntämisen tapoja. Tiedon avaamista kokeillaan alueellisesti  Helsinki Region Infoshare -hankkeessa.

Ajankohtaista

  1. Helsinki Region Infoshare...

   Uutiset 0

   Kaupunginjohtajan vuoden saavutuspalkinto myönnettiin Helsinki Region Infoshare -hankkeelle 20.11. Usean toimijan yhteishankkeessa avataan...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Marja Pirttivaara
  2. Nuoria kuntosalilla

   Kylä kaupungissa -hanke...

   Uutiset 1

   Hankerahaa kaupunkilaisille, virkamiehet jalkautumaan lähiöihin, syrjäytyneet kuntosalille. ”Hankkeen saavutukset kannattaa monistaa muihinkin...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Häkli
  3. Täydentävä kotipalvelu...

   Uutiset 0

   Lahdessa käynnistyy 19.3.2012 yli 65-vuotiaille tarkoitettu ns. täydentävä kotipalvelu, joka aloittaa toimintansa tuomalla lähiruokapohjaiset...

   4 vuotta sitten

Ihmiskeskeinen kehittäminen

Päättynyt aihe

Ihmiskeskeisyys tarkoitta kykyä ymmärtää ihmisten tarpeita, arkea ja oivaltaa kulttuurista syntyvät tarpeet. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan parempaa vähemmällä panostuksella. Kestävät ratkaisut vaativat herkkyyttä soveltaa ratkaisuja merkityksellisellä tavalla.

Asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt palveluiden tekijöinä

Modernia yhteisöllisyyttä rakennetaan osallistavalla lähialuetoiminnalla, ja asukkaat, yritykset ja muut toimijat ovat aktiivisesti mukana.

Asukkaat otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen, jolloin pystytään ottamaan huomioon erilaiset elämäntilanteet. Asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy (esim. Kylä kaupungissa -hankkeessa Hämeenlinnassa). Palveluita voidaan tuottaa myös yhteisöllisesti, modernin kyläyhteisön tavoin (esim. Uusvanha kyläyhteisö -hankkeessa Lahdessa).

Julkisen tiedon avaaminen

Julkisen tiedon avaaminen tarkoittaa sitä, että julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tämä edistää innovaatioita, tutkimusta ja kansalaisten aktiivisuutta.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen reittitiedon päälle alkoi syntyä julkisen liikenteen käyttöä helpottavia sovelluksia, ja HSL on avannut paljon tietoa tällaisia sovelluksia varten. Se taas on kiihdyttänyt uusien palveluiden syntymistä. Ks. HSL:n järjestämä sovelluskisa tai yksittäinen sovellusesimerkki.

Julkisen tiedon avaamisella saavutettavat hyödyt:

 • Toimivampia palveluita. Kaupunkilaisten arkipäivää hyödyttävät sovellukset ja palvelut.
 • Kansalaisosallistuminen. Tiedon avaaminen tuo läpinäkyvyyttä hallinnon toimintaan. Lisää kansalaisten ymmärrystä ja osallistaa päätöksentekoon. Työkalu vuorovaikutukseen hallinnon kanssa.
 • Liiketoiminnan edistäminen. Tiedon soveltaminen päätöksentekoon, tiedon jalostaminen ja soveltaminen osana liiketoimintaa.
 • Innovaatiot, tutkimus. Madaltunut kynnys käyttää ja kokeilla dataa eri tavoin, uudet käyttäjäryhmät, jotka soveltavat dataa uudesta näkökulmasta.
 • Hallinnon sisäinen tehokkuus. Edistää yhteistyötä eri virastojen välillä.

Helsinki Region Infoshare on laaja hanke, jossa tiedon avaamista toteutetaan paikallisesti. Pyrkimyksenä on, että toimintamalli leviää koko Suomeen ja maailmalle.

“Avoin data on nykyajan arvokas luonnonvara, joka ei kulu käytössä. Se on sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä käytetään”, kuten Helsinki Region Infoshare -hankkeen projektipäällikkö Ville Meloni kiteyttää.

Arvoperusteisella palveluiden kehittämisellä laatua

Arvoperusteisessa kehittämisessä ajatuksena on parantaa palvelujen laatua ihmisten tarpeista käsin. Esim. leikkauksissa ajatuksena olisi kiinnittää huomiota paitsi leikkausten määrään ja niiden tekniseen onnistumiseen, myös siihen onko elämänlaatu parantunut leikkauksen myötä ja jos ei, niin millä tähän voitaisiin vaikuttaa.

Esim. Koukkuniemi 2020 -hankkeessa on ajatuksena synnyttää monituottajamalli, jossa palveluiden järjestämiseen tulevat mukaan yritykset, julkinen sektori ja asiakkaat. Hankkeessa syntyy yhteiskunnallinen yritys palveluiden tuottamiseen, ja siinä kehitetään arvopohohjaista hankintaa eli hankitaan ”hyvää vanhuutta”, kehitetään johtamista ja voimaannutetaan henkilökuntaa ja rakennetaan kannustinjärjestelmä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä

Feed is empty


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot