1. Konserniohjaus

  Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 2. Voimaa yli rajojen

  Parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, vaikuttavuutta.

 3. Yhteistä tahtoa ja toteutusvoimaa

  Edellytysten luomista julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Ajankohtaista

  1. Musiikkitalo

   Säkkipillikansan uudet nuotit

   Blogit 0

   Skotlanti on luomassa poliittista hallintomalliaan ennakkoluulottomasti ja tuorein näkemyksin. Maassahan valmistaudutaan vuonna 2014 Skotlannin...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Sirpa Kekkonen

Yhteisistä periaatteista yhtenäiseen toimintaan

Päättynyt aihe

Valtion konserniohjaus on käytännössä valtioneuvoston ja eri hallinnon tasojen välistä johtamista.

Suomessa on jo usean vuoden ajan pyritty kehittämään konserniohjausta sekä valtionhallinnossa että kunnissa. Julkisen talouden haasteet, esim. ikärakenteen kehitys, lisääntyvä kilpailu työvoimasta sekä tuottavuuden kehitys ovat luoneet paineita valtionhallinnon konserniohjauksen vahvistamiselle. Myös kansalaisten tarpeet ovat usein monimutkaisia ja vaativat usean viranomaisen ja hallinnonalan panosta. Monia asioita ja toimintapolitiikka-alueita (policy) olisi hyödyllistä tehdä ja toteuttaa yhtenäisesti ja keskitetysti.

Keskeinen ongelma Suomessa on ollut, ettei konserniohjaukselle ole ollut yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Valtion konserniohjaus ei ole muodostunut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Haasteeseen on viime aikoina kiinnitetty huomiota mm. OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnissa. Koordinaatio-ongelmia on yritetty hallita esimerkiksi politiikkaohjelmilla, mutta tarvitaan myös vahvempaa konkreettista päätöksentekokykyä ja -voimaa yli ministeriöiden rajojen.

Sitran esitys valtionhallinnon konserniohjauksen vahvistamiseksi

Konsernitoimintoja on jo kehitetty ja kehitetään edelleen valtionhallinnossa. Sitran julkishallinnon ohjelmassa on vuodesta 2010 alkaen selvitetty mahdollisuuksia edistää tätä kehitystä ja luoda edellytyksiä julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Valtion konserniohjaus on pääministerin johtaman hallituksen väline poliittis-strategisten tavoitteiden mukaisten vaikutusten tehokkaaseen aikaansaamiseen. Se sisältää prosessit, rakenteet ja johtamismallin, joiden avulla hallitus toteuttaa, arvioi ja päivittää hallitusohjelmaansa sekä sitä täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Hyvä julkinen hallinto edellyttää myös hallinnon alojen ja tasojen välisen horisontaalisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi. Johtamisjärjestelmien lisäksi huomiota on kiinnitettävä jatkossa myös hallinnon vuorovaikutus- ja kulttuurijärjestelmän vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa sitoutumiseen, yhteisiin toimintaperiaatteisiin, luottamukseen sekä avoimuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen perustuvan toimintatavan ja yhteisöllisyyden rakentamista.

Muuta aiheeseen liittyvää

Sujuvampaan lainvalmisteluun

Hankkeen tavoitteena on parantaa lainvalmisteluprosessin laatua ja tuottavuutta luomalla uusia konkreettisia toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa määritellään lainsäädäntöpolitiikan ohjauksen tavoitteita, tehtäviä ja välineitä. Oikeusministeriö toteuttaa hanketta yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman kanssa ja sen osarahoituksella. Pilottiministeriöinä ovat toimineet sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Tietoon perustuva päätöksenteko

Kuinka parantaa tutkimukseen ja arviointiin perustuvan tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa ja parantaa tätä kautta päätöksenteon laatua? Osana valtion konserniohjaushanketta Sitra on julkaissut selvityksen Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa – kokemuksia Alankomaissa, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta.

Asiaa on pohdittu myös valtioneuvoston kanslian Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittämishankkeessa, jonka tulokset on julkaistu Poliittisen päätöksenteon tietopohjan parantaminen - tavoitteet todeksi -raportissa.

Governments for the Future

Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat käynnistäneet yhteistyössä Sitran kanssa Governments for Future -hankkeen, jossa haetaan ideoita ja uusia avauksia merkittävien valtionhallinnon uudistusten toteuttamiseen. Suomessa hankkeen tuloksia hyödynnetään ajankohtaisissa uudistuksissa kuten yhtenäisempään valtioneuvostoon tähtäävässä keskushallinnon kehittämishankkeessa sekä muussa valtionhallinnon kehittämistyössä.

Yhdyskunta- ja liikennepolitiikaa toteutetaan usealla hallinnonalalla ja usealla hallinnon tasolla

Olemme  olleet yhdessä ministeriöiden, Liikenneviraston ja muiden avaintoimijoiden kanssa kehittämässä uutta ajattelu- ja toimintatapaa Liikennerevoluutiossa. Liikennerevoluution pohjalta on käynnistynyt useampia konkreettisia kokeiluhankkeita  liikennepoliittisen selonteon valmisteluun liittyen. Sitra on mukana kokeilussa, jossa mallinnetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinoelämän tarpeiden uudenlaista suunnittelua paikallisesti sekä paikallisen ja kansallisen suunnittelun yhteensovittamista.  Tässä Lahti-MALPE-hankkeen toisessa osiossa on Sitra on mukana tuomassa strategisen designin osaamista vuorovaikutteiseen suunnitteluun.Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Uusi johtajuus

Huomisen sote-palvelut puhuttavat. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta, kustannustehokkuutta, tiedolla johtamista ja osaamisen johtamista, johdon yhteinen strategia. Johtaminen on olennainen osa palveluiden uudistamista. Listaa riittää, mutta porukalla voidaan pistää asiat kuntoon. Huomisen palveluita pohdittiin 17.9. Sitran työpajassa.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Tietojohtamisen käsikirja valmistui. Sitra ja Eksote kehittivät sote-tietojohtamisen toimintamallia. Mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti sote-palveluiden johtamisessa. Sen käyttöönotto tuottaa nykyistä paremmin kohdennettuja palveluita kansalaisille kustannustehokkaasti. Malli lisää sote-hallinnon läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan hyödyntää palveluiden rahoitus- ja ohjausjärjestelmässä.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Kolme pointtia kuntatuottavuuden parantamiseksi: 1. työn tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen voidaan yhdistää 2. tuloksena saadaan säästöjä ja parempaa palvelua kuntalaisille 3. johdon tuki mahdollistaa henkilöstölähtöisen kehittämiskulttuurin syntymisen. Lue, miten tällainen toteutettiin käytännössä.

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henkilöstön yhteinen kehittäminen tuotti tuloksia ja Hollolassa jopa vältettiin lomautukset. LATU-toimintamalli on kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä. Jatkossa toimintamalli on mukana Kunteko 2020 -hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttävät työkaluna päätöksenteossa pitkän tähtäimen visiota, jota myös Suomi voisi hyödyntää” – Mikko Kosonen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa:

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Uusi ProudAge Vol.4, ikääntyvän yhteiskunnan asialla, esittelee mm. ruotsalaisen 3-3 -työaikamallin, jonka avulla voidaan merkittävästi edistää työssä jaksamista sekä asiakaslähtöisyyden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi mielenkiintoista asiaa siitä, miten kunnallinen vanhustyön yksikkö on onnistunut lisäämään asiakas- ja työtyytyväisyyttään ja samanaikaisesti tekemään 500 000 euroa säästöä vuodessa. Linkistä voi lukea lehtemme digiversion.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Proud Age

Facebook Uusi johtajuus

Pienistä kokeiluista voi syntyä isoja asioita, kun ruohonjuuritason ideat käyttöön julkisen sektorin uudistamisessa.

Uutinen

tekes.fi

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Johda uutta oikein. Uuden toimintatavan kokeilu voi levätä yhdenkin aktiivin harteilla, mutta innovaatioon tarvitaan kaikki: työntekijät, esimies ja ylin johto.

TTT-Digi

www.tttdigi.fi

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot