1. Kunta

  Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

 2. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa edistämässä

  Kuntaohjelma kehittää kuntien palvelutuotantoa sekä uudistaa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

 3. Parempaa palvelua kustannustehokkaasti

  Kansalaisten palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään palvelutarjontaa kehittämällä ja palvelurakenteita uudistamalla. Samaan aikaan on nostettava palveluiden tuottavuutta ja optimoitava resurssien käyttöä.

 4. Ehdotus rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä

  Kuntaohjelma on esitellyt vaihtoehtoisen mallin uudistaa terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, mikä takaisi kansalaisille tasa-arvoisen perusterveydenhuollon ja ratkaisisi nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

 5. Palvelusetelillä valinnanvapautta

  Palveluseteli edustaa kuntalaisille henkilökohtaista valinnanvapautta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin käyttöä on pilotoitu sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta saatuja kokemuksia ja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

 6. Taltioni kansalaisten omaksi hyväksi

  Kehitettävällä Taltioni-palvelulla kansalaiset voivat hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa. Taltionin ekosysteemi luo innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

 7. Terveyskioskista hoitajapalveluita joustavasti

  Ylöjärven ja Lahden terveyskioskitoiminnalla on kokeiltu terveyspalveluiden saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä lisäävää kustannustehokasta mallia julkisen terveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen.

 8. Kunta MBA -koulutusohjelma tukee muutosjohtajuutta

  Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen kehitettiin Kunta MBA -koulutusohjelma, joka on suunnattu ja räätälöity kuntajohdon tarpeisiin. Kuntaohjelman tukemia koulutusohjelmia järjestettiin kolme kertaa.

 9. Sairaanhoitaja

  Tuottavuutta palvelukeskuksilla

  Kuntaohjelman ja kuntatoimijoiden halu uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja konkretisoitui kahden palvelukeskusyhtiön perustamiseen. Tietohallinnon palveluita edistää Kuntien Tiera Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy.

Aktuellt

  1. Terveyskioski, Kotka

   Sitra on valmis rahoittamaan...

   News 2

   Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää...

   2 år ago by Tuomo Melin
  2. Verenpaineen mittaaminen

   Tietojärjestelmi...

   News 14

   Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta....

   2 år ago by Antti Kivelä
  3. Valinnanvapaus...

   Publication 0

   Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

   Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja...   → Download PDF

   2 år ago by Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen
  4. Terveydenhoitoon uusi...

   News 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   2 år ago

Parempia palveluita kansalaisille

Ended theme

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

 • palvelut ovat paremmin saatavilla
 • palvelut ovat laadukkaampia ja yksilöllisempiä
 • kuntalaiset valinnanvapautta parannetaan
 • palvelut tuotetaan kustannusvaikuttavasti
 • palveluiden tuottavuus lisääntyy
 • resursseja käytetään optimaalisesti

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.  

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg Kunnat tuottamaan terveyttä

Meidän kaikkien terveys ja hyvinvointi luodaan suurimmaksi osaksi muualla kuin terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja sairaaloissa.   Terveyttä edistää ennen kaikkea onnellisuus ja hyvä elämä, joiden perusedellytyksiä taas voivat olla esimerkiksi mielekäs työ, toimivat suhteet läheisiin ja omaksi koetut lähiyhteisöt, kiinnostavat harrastukset ja terveyttä tukevat...

10 timmar ago

Artikel Kymmenen kysymystä Sitran sote-rahoitusmallista

1.       Mitä Sitran esittämä rahoitusmalli tarkoittaisi toteutuessaan tavallisen ihmisen eli terveys- tai sosiaalipalvelujen asiakkaan kannalta? Palveluiden saatavuus paranee, eikä se riipu enää siitä, missä ihminen sattuu asumaan tai onko hän työelämässä vai ei. Ihmisen valinnanvapaus eri palveluiden tarjoajien välillä kasvaa. Terve kilpailu eri...

10 timmar ago

Blogg Digiajan asiakkaat murtavat terveystiedon hierarkiat

Miltä näyttäisi aidosti ihmislähtöinen terveydenhuolto? Ammattilaiset keskittyisivät potilaan kokonaistilanteeseen. Heillä olisi enemmän tietoa potilaasta ja he käyttäisivät sitä tehokkaammin. Eri ammattien ja potilaan oman tiedon väliset raja-aidat kaatuisivat ja hoidon keskiössä olisi ihminen.

6 dagar ago by Minna Ruckenstein

Blogg Suomalaiset, rapsutetaan toistemme selkiä!

Teknologia, tuotteet tai yritykset eivät tee kauppaa. Ihmiset tekevät. Terveysalan startupeilla on opittavaa amerikkalaisesta verkostoitumisesta.

1 vecka ago by Lasse Leppäkorpi

News Uusi tietojohtamisen malli tukee sote-linjausta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Sitran yhteistyönä kehitettiin tietojohtamisen malli integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen tueksi. Mallin avulla saadaan kattava kuva sote-palveluiden kysynnästä ja tarjonnasta. Näin kansalaisille voidaan tarjota laadukkaita palveluita: peruspalvelut lähellä ja vaativammat erityispalvelut keskitetysti. Tähän...

1 månad ago by Kirsi Suomalainen

Slideshare

1 månad ago

Artikel Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

Kestävä talous on sitä, että eletään niin että seuraavallekin sukupolvelle riittää. Oli kyse sitten luonnonvaroista, taloudesta tai hyvinvoinnista. Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

3 månader ago by Jenni Sarolahti

Project Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuun ja Keski-Suomen alueella diabetes- ja silmäpotilaiden sekä polven ja lonkan tekonivelpotilaiden hoitoprosessissa sekä identifioida ja validoida parhaat mahdolliset sekä kokonaisedullisimmat kehitysmallit palveluiden tuottamiseksi tulevaisuudessa. Työssä tuotetaan tietoa...

juni 2014 - februari 2015

News Sitran kolme pointtia minihallitusneuvotteluihin

Investoinnit kansainvälisen mittaluokan cleantechin demonstraatioalueeseen, kotitalousvähennyksen nopea laajentaminen ja sote-uudistuksen tehokas läpivienti toisivat Suomeen uutta työtä ja kasvua.

4 månader ago

Blogg Sote-uudistus on saatava maaliin

Kansakuntaa riivannut epätasa-arvon kehittyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa voidaan katkaista rohkeilla visionäärisillä päätöksillä.

4 månader ago by Antti Kivelä

Event Huomisen palvelut -työpaja

Millaisista ratkaisuista rakentuu tulevaisuuden terveydenhuolto? Entä millaisia ovat asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat terveyspalvelut? Avaamme aihetta terveys- ja hyvinvointialan vaikuttajille suunnatussa työpajassa. Aihetta alustavat: Johtaja Antti Kivelä, Sitra Vuorineuvos Kari Neilimo Johtaja Liisa Maria Voipio-Pulkki, Sosiaali- ja terveysministeriö Toimitusjohtaja...

4 månader ago by Kirsi Suomalainen

News Osallistu kyselyyn: Hyvinvointi 2020 ja sote-palvelut

Millaisena terveys ja hyvinvointi näyttäytyvät vuonna 2020? Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja tuolloin tarvitaan? Kutsumme Sinut ideoimaan, miten haluaisit ylläpitää terveyttäsi ja hyvinvointiasi tulevaisuudessa sekä millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsisit, jotta ne tukisivat huomisen arkea ja arjen käytänteitä.   Tarve nykyistä yksilöllisempään terveyttä...

5 månader ago

Event Huomisen asiakas - tulevaisuustyöpaja

Tulevaisuustyöpaja: Huomisen asiakas – Eväitä sote-asiakastarpeiden ymmärtämiseen ”Kohti huomisen rahoitusmallia” tulevaisuustyöpajasarjan ensimmäisessä työpajassa katsomme kohti tulevaisuutta sote-asiakkaan näkökulmasta. Asiakastarpeilla on keskeinen rooli tulevaisuuden palveluja suunniteltaessa ja ne tuovat lisäarvoa myös rahoitusmallin pohdintaan. Sote-palveluiden pitää...

5 månader ago by Kirsi Suomalainen

Blogg Ruotsin mallista mansikat

Ruotsissa perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus on kansalaisen näkökulmasta erittäin hyvällä tasolla. Pääsääntöisesti lääkärille pääsee muutamassa päivässä. Naapurimaan malli tarjoaa opiksi paljon hyvää, mutta sellaisenaan sitä ei voida meille kopioida. Voimme kuitenkin poimia heiltä parhaat toimintatavat. Kävimme Tukholmassa tutustumassa naapurimaamme...

6 månader ago

News Uusi sote-ratkaisu on askel oikeaan suuntaan

Sitra uskoo tuoreen sote-ratkaisun lisäävän kansalaisten tasavertaisuutta. Terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kunnista suuremmille erityisvastuualueille on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran mielestä hyvä ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden tasa-arvoisuuden näkökulmasta. ”Nyt esitetty ratkaisu katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa...

7 månader ago

Event Health 2.0 -konferenssi- ja verkottumismatka USA:han 2014

Uusia ideoita, sijoittaja- ja yrityskontakteja sekä mahdollisuus esitellä omia palveluita ja tuotteita USA:ssa. Kaikkea tätä koet, kun lähdet mukaan terveys- ja hyvinvointialan yrityksille ja asiantuntijoille suunnatulle Health 2.0 -verkottumismatkalle New Yorkiin ja/tai Piilaaksoon syyskuussa. Matka on vuonna 2013 suuren suosion saaneen Health 2.0 -konferenssimatkan uusinta...

7 månader ago by Mirja Gröhn

Facebook Terveyskioski

Kävin Kuopion Terveyskioskilla tänään 13.3.2014. Klo 12.15. Kioskissa ei ollut kuin yksi asikas istumassa. Tiskin takana istui vanhempi naishenkikö joka ei luonut minuun edes katsetta ,tervehtimisestä puhumattakaan.Oli tietokoneella sitten vastasi puhelimeen jonka jälkeen taas jatkoi koneella. Hetken odoteltuani totesin. Täällä ei sitten tänään saakkaan mitään palvelua ja kävelin ulos. Olen käynyt siellä kyllä ennenkin ja ollut tyytyväinen saamaani palveluun . Etenkin fysioterapetti Pia teippasi jalkani ja teippausta nytkin olisin ollut vailla.

7 månader ago by Tuula Torpström


Related themes

2011 Sitra | Usage Rights