1. Kunta

  Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

 2. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa edistämässä

  Kuntaohjelma kehittää kuntien palvelutuotantoa sekä uudistaa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

 3. Parempaa palvelua kustannustehokkaasti

  Kansalaisten palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään palvelutarjontaa kehittämällä ja palvelurakenteita uudistamalla. Samaan aikaan on nostettava palveluiden tuottavuutta ja optimoitava resurssien käyttöä.

 4. Ehdotus rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä

  Kuntaohjelma on esitellyt vaihtoehtoisen mallin uudistaa terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, mikä takaisi kansalaisille tasa-arvoisen perusterveydenhuollon ja ratkaisisi nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

 5. Palvelusetelillä valinnanvapautta

  Palveluseteli edustaa kuntalaisille henkilökohtaista valinnanvapautta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin käyttöä on pilotoitu sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta saatuja kokemuksia ja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

 6. Taltioni kansalaisten omaksi hyväksi

  Kehitettävällä Taltioni-palvelulla kansalaiset voivat hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa. Taltionin ekosysteemi luo innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

 7. Terveyskioskista hoitajapalveluita joustavasti

  Ylöjärven ja Lahden terveyskioskitoiminnalla on kokeiltu terveyspalveluiden saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä lisäävää kustannustehokasta mallia julkisen terveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen.

 8. Kunta MBA -koulutusohjelma tukee muutosjohtajuutta

  Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen kehitettiin Kunta MBA -koulutusohjelma, joka on suunnattu ja räätälöity kuntajohdon tarpeisiin. Kuntaohjelman tukemia koulutusohjelmia järjestettiin kolme kertaa.

 9. Sairaanhoitaja

  Tuottavuutta palvelukeskuksilla

  Kuntaohjelman ja kuntatoimijoiden halu uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja konkretisoitui kahden palvelukeskusyhtiön perustamiseen. Tietohallinnon palveluita edistää Kuntien Tiera Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy.

Aktuellt

  1. Terveyskioski, Kotka

   Sitra on valmis rahoittamaan...

   News 2

   Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää...

   3 år ago by Tuomo Melin
  2. Verenpaineen mittaaminen

   Tietojärjestelmi...

   News 14

   Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta....

   3 år ago by Antti Kivelä
  3. Valinnanvapaus...

   Publication 0

   Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

   Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja...   → Download PDF

   3 år ago by Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen
  4. Terveydenhoitoon uusi...

   News 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   3 år ago

Parempia palveluita kansalaisille

Ended theme

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

 • palvelut ovat paremmin saatavilla
 • palvelut ovat laadukkaampia ja yksilöllisempiä
 • kuntalaiset valinnanvapautta parannetaan
 • palvelut tuotetaan kustannusvaikuttavasti
 • palveluiden tuottavuus lisääntyy
 • resursseja käytetään optimaalisesti

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.  

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Events

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Artikel Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

1 månad ago

Blogg Asiakaskin hyötyy, kun arvokas työ tunnistetaan

Miksi sosiaali- ja terveyspalveluita ylipäätään pitäisi tuotteistaa? Siksi, että muuten meillä ei ole käsitystä siitä, mitä kaikkea esimerkiksi sote-palveluissa tehdään.

1 månad ago by Eija Peltonen

Blogg Me ei olla enää me

Uuden soten taloudellisuus ja tuloksellisuus ratkaistaan kansalaislähtöisessä ja ihmisläheisessä palvelutuotannossa.

2 månader ago by Markku Tervahauta

Publication Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025

Tämän analyysin tavoitteena on arvioida sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja sote-palveluiden maantieteellisen uudelleenorganisoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Tiina Lankila, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Tommi Hakkarainen, Jarmo Rusanen

News Ajankohtaista projekteissamme

Täältä löydät lisätietoja Sitran sote-rahoitusmallista, meneillä olevista hankkeista, uutisistamme, blogeista ja muusta materiaalista.

2 månader ago

Blogg Näkymätöntä ihmistä on vaikea auttaa

Ilman tietojohtamista sote-järjestelmää taas on mahdotonta aidosti uudistaa hallinnon lisäksi myös palvelujen ja toimintamallien tasolla.

3 månader ago by Jukka Vahti

Project Sote-palvelupakettipilotti: Porvoon kaupunki

Porvoon ja Sitran valmistelemassa hankkeessa määritellään hoivan ja hoidon palvelupaketin sisällöt ja arvioidaan sitä, miten hoiva ja hoidon palvelupaketti osana palvelupaketti-toimintamallia voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti mahdollisilla tulevilla sote- yhteistoiminta-alueilla. Pilotin tavoitteet: Määritellä ja arvioida Hoivan ja hoidon palvelupaketin sisältöjä...

oktober 2015 - april 2016

Project Sote-palvelupakettipilotti: Tampereen kaupunki

Tampereen pilotoinnin osuus keskittyy Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketin sisällölliseen määrittelyyn ja käyttöönoton testaukseen isossa organisaatiossa. Tavoitteena on myös arvioida Tampereen tilaaja-tuottaja – mallin kokemusten pohjalta kehitteillä olevan palvelupaketti-mallin soveltuvuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaukseen ja järjestämiseen kansallisesti. ...

oktober 2015 - april 2016

Project Sote-palvelupakettipilotti: Pohjois-Savo

Pohjois-Savon hankkeessa on mukana Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Kysteri. Pohjois-Savon hanke keskittyy Sitran tavoitteiden mukaisesti erityisesti Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin pilotointiin. Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketin pilotoinnin keskeiset tavoitteet: 1. Määritellään laaja-alainen Lasten ja nuorten...

oktober 2015 - april 2016

Project Sote-palvelupakettipilotti: Siun Sote

Siun sote on uusi sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä kuntayhtymä Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnan alueella. Siun soten osuus pilotoinnissa keskittyy Sitran tavoitteiden mukaisesti erityisesti tiekartan laatimiseen, jonka pohjalta palvelupaketti-toimintamalli voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti mahdollisilla tulevilla sote-yhteistoiminta-alueilla erityisesti palvelujen...

oktober 2015 - april 2016

Project Sote-palvelupakettipilotti: Eksote

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella otetaan käyttöön 13 palvelupakettia. Eksoten alueella, jossa on yksi sote-toimija ja yksi keskitetty tietovarasto toiminnanohjauksen tukena. Pilotin avulla pyritään kehittämään kansallisesti hyödynnettävissä oleva malli sote-palveluiden ohjauksen tueksi, kun käytettävissä on yhteinen tietovarasto. Työn tuloksena syntyy...

oktober 2015 - april 2016

Artikel Äly vaatii uskallusta myös digitalisaatiossa

Jos emme uskalla olla edelläkävijöitä, joudumme peesailemaan. Kehityksen kärjessä kulkeminen taas edellyttää maailman megatrendien tunnistamista ja niihin reagoimista. Parhaat, miljoonien ihmisten elämään vaikuttavat innovaatiot voivat olla hyvin yksinkertaisia, kuten käsien peseminen. Tämä pätee myös terveysteknologiaan ja digitalisaatioon. Älykästä hyvinvointia...

6 månader ago by Jukka Vahti


Related themes

2016 Sitra | Usage Rights