1. Uudistumiskyky

  Uudistumiskyvyn ei tarvitse olla Suomelle vain elinehto vaan se voi olla myös kilpailuvaltti ja uuden kasvun lähde.

Ajankohtaista

  1. Verenpaine, kädet, terveyskioski

   Kysely: Asiakkaan...

   Uutiset 0

   Merkittävä voimavara jää hyödyntämättä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä, sillä asiakkailta kysytään vain harvoin palautetta.

   3 viikkoa sitten
  2. Onko matalasta kynnyksestä...

   Blogit 0

   Vinkkinä sote-uudistukseen: terveyskioski houkuttelee hoitoon ajoissa ja säästää kuluja, mutta voi lisätä palvelutarpeita toisaalla.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork
  3. Ihmisvilinää aulassa

   Barcelona opettaa: Nämä ovat...

   Blogit 0

   Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää,...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  4. yhdessä yleisöleikki

   Soteuttamo on vuorovaikutuksen...

   Uutiset 0

   Soteuttamo on uusi, Sitran sekä viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen...

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Uudistumiskyky Suomen ja suomalaisten kilpailuvaltiksi

Kyky muuttaa omaa toimintaa kulloisenkin tilanteen mukaan on yksilön, yhteisön ja kansakunnan elinehto nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tätä kykyä edistävät muun muassa uteliaisuus, halu oppia uutta ja luovuus. Sotien jälkeen Suomi onnistui nousemaan vaikeista lähtökohdista monella mittarilla mittuna maailman parhaimpien kansakuntien joukkoon ja toteuttamaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Nyt kadotettu uudistumiskykymme on löydettävä uudelleen. 

Digitalisaatio, huoltosuhteen muutos ja entistä tiiviimmät globaalit riippuvuussuhteet ovat ilmiöitä, jotka koskevat suoraan tai epäsuorasti lähes kaikkia maailman maita. Siksi uudistumiskyvyn ei tarvitse olla Suomelle ”vain” elinehto vaan se voi olla myös kilpailuvaltti ja uuden kasvun lähde. Uudistumiskyvylle on globaali kysyntä, sillä edessämme on aika, jolloin uudistumiskyvyn kaltaisten aineettomien luonnonvarojen merkitys kasvun lähteenä korostuu.

Sitra perustettiin vuonna 1967 uudistamaan Suomea ja sen jälkeen olemme usein toimineet eräänlaisena muutoksen katalyyttinä valituilla aihealueilla ja esimerkiksi pyrkineet korjaamaan markkinoilla olleita vajaavaisuuksia.

Sittemmin maailman muutoksen vauhti on edelleen kiihtynyt ja tarve kansakunnan uudistumiskyvyn systemaattiseen tarkasteluun kasvanut. Maailman muuttuessa tarvitsemme lisää tietoa esimerkiksi siitä, mikä saa uudistumisen liikkeelle. Tarvitaanko aina kriisi, jotta uudistuminen onnistuu? Voidaanko erilaisista uudistumisprosesseista löytää yhtenäisiä piirteitä, joiden perustella uudistumista voitaisiin systematisoida?

Sitralla on tähänastisen työnsä pohjalta erinomaiset lähtökohdat etsiä vastauksia näihin kysymyksiin. Tavoitteena on myös levittää uudistumiskykyä ja sen systematisointia hankkeissamme eri osapuolten kanssa.

Ihminen on ykkönen – myös yhteiskunnan uudistumisessa

Kansalaiset ovat keskeisiä toimijoita ja tärkein yksittäinen voimavara yhteiskunnallisessa uudistumisessa ja uudistusten onnistumisessa. Kansalaislähtöisen uudistumisen kannalta on olennaista se, millaiseen osallisuuteen, aktiivisuuteen ja yhteiseen kehittämiseen yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintatavat kannustavat.

Kansalaisen näkökulmasta on keskeistä vahvistaa kyvykkyyksiä. Uudistuminen vaatii toisin toimimista, mikä haastaa vallitsevia arvoja ja ajattelu- ja toimintamalleja. Osaamis- ja koulutuspääoman ohella tarvitaan asenteellisia valmiuksia, kuten yritteliäisyyttä, kykyä itsensä johtamiseen ja omien voimavarojensa kestävään käyttämiseen sekä elinikäistä oppimista. Yhteiskunnan ja elämän monimutkaisuus edellyttää yhä parempia elämänhallintataitoja.

Luovuus on edellytys aikamme suurten mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi uuden arvon ja hyvinvoinnin tuottamisessa, oli kyse sitten digitalisaatiosta, ikärakenteen muutoksesta tai maahanmuutosta. Kulttuurillinen moninaisuus on mahdollisuus ruokkia luovuutta ja innovatiivisuutta. Maahanmuutto ja sen myötä lisääntyvä monikulttuurisuus voivat olla uudistumisen voimavara ja elinvoimaisuuden lisääjä.

Julkishallinnon tehtävänä on tarjota kansalaisille erilaisia palveluja, joko kilpailuttamalla ja tilaamalla niitä tai tuottamalla niitä itse. Julkishallinnon uudistumiskyky ratkaisee, onnistuuko hallinto tehtävässään ja pystyykö se myös luomaan edellytyksiä eri sektoreilla ja toimialoilla tapahtuvalle uudistumiselle. Esimerkiksi uuden liiketoiminnan ja kasvualueiden rakentamisessa tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin saumatonta yhteistyötä. Yritykset ovat keskeisiä toimijoita ja yhteistyökumppaneita Suomen uudistumiskyvyn vahvistamisessa, mutta julkishallinto voi luoda uudistumisen edellytyksiä sääntelyn, johtamisen ja ohjauksen, hankintojen, kannustimien ja virkamiespäätösten keinoin.

Uudistumiskyky-teema tukee Sitran kahta muuta teemaa erityisesti kansalaisten uudistumiskyvyn vahvistamisessa ja kulttuurin hyödyntämisessä uudistumisen voimavarana.

Sitran uudistumiskykyyn liittyvät hankekokonaisuudet

Uudistumiskyky-teemassa on alkuvuonna 2016 käynnissä kaksi hankekokonaisuutta, jotka on valmisteltu ja jotka ovat käynnistyneet Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teeman toteutusaikana.  Nämä käynnissä olevat hankekokonaisuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori, muodostavat siirtymän kohti Uudistumiskyky -teemaa siten, että niissä edistetään alkuperäisten tavoitteiden rinnalla edellä kuvattuja tavoitteita.  

Esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus -hankekokonaisuudella pyritään kehittämään sote-alan toimijoiden valmiuksia muutokseen. Hyvinvoinnin palveluoperaattorilla taas edistetään uudistusten toteuttamisen kyvykkyyksiä hyvinvointialan toimijoissa. Myöhemmin käynnistyvillä hankekokonaisuuksilla  teeman painopistettä kohdistetaan enemmän jatkuvan uudistumisen kyvykkyyksien vahvistamiseen.

Tapahtumat

  1. Maanantai 27.3.2017 klo. 10:00 - Keskiviikko 29.3.2017 klo 12:30

Ota yhteyttä


Kommentit (3)

Yllämainittuja ns. hankekokonaisuuksilla ei ole mitään menestymismahdollisuuksia Sitran tai valtiovallan budjettirahoituksllla ilman väestön jäljessä mainitun väestön kaksin-tai kolminkertaistamista....
300 000 hengen työttömyys, ja yhteensä 600 000 köyhyysrajan alapuolista nykyväestöä,
Kaiken lisäksi maassa ollaan valmistautumassa kunnat musertavaan Soteuudistuudistukseen, jonka sisältö joutuu musertamaan kuntien talouden lisäksi myös perustuslain pykäliä- Lisäski Soteuudistus aiheuttaa väestön raskaasti eriarvoien elämän ja kymmenien kuntien kuihtumisen. Tämä itseisarvollinen uudistushanke on alusta asti ollut järjetön - epämääräiasten kabinettien hanke.
Ilkka Toivio LKT

Edellisten halölitusten holtiton velan otto on syössyt maan tilaan, joista ei ole toistaisesksi kyetty ehdottamaan kenenkään taholta realisoitavaa keinoa..

Joku uusia työllisyyyttä jättimäisesti lisäävä innovaatio voisi pelastaa vielä Suomen talouden.Ilkka Toivio 2 vuotta 2 viikkoa sitten
Kiitos palautteestasi. Nostit esille tärkeitä aiheita: eriarvoisuuden lisääntymisen ja toisaalta, hyvinvointivaltiomme kannalta merkityksellisen, työllisyysasteen nostamisen tärkeyden. Olemme Sitrassa samaa mieltä siitä, että työllisyysasteen nostaminen on ratkaisevan tärkeää. Koska yhteiskunta ja työn tekeminen muuttuu, uskomme, että myös sosiaalietuuksia tulee katsoa uudelta kantilta, tulevaisuuteen katsoen. Tätä tavoitetta vasten olemmekin ehdottaneet omia ehdotuksiamme. Olemme mm. ehdottaneet perustulon kenttäkokeilua. Lisäksi meillä on käynnistämässä uusi avainalue, jonka tarkoituksena on erilaisilla kokeiluilla kohentaa työllisyyttä.

Eriarvoisuuden lisääntyminen uhkaa yhteiskuntaamme. Mitä ennakoivammin tartumme ongelmiin, sitä enemmän säästämme niin ihmisen omia voimavaroja kuin yhteiskunnan kuluja. Kaikki hyvinvointiin liittyvät avainalueemme tukevat tavoitetta toimia ennalta ehkäisevästi. On ratkaisevaa puuttua kasvaviin terveyseroihin sekä tarjota kansalaisille tasa-arvoiset, laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi tarvitsemme uusia työkaluja, jotta yksikään lapsi tai nuori ei syrjäytyisi.

Lisätietoja Sitran näkemyksistä Suomelle ja kestävän hyvinvoinnin turvaamiselle löydät http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/viisi-ehdotusta-suomelle

Kimmo Haahkola 2 vuotta 5 päivää sitten
ei vitun vammaset
niilo 1 vuosi 3 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Julkaisut KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet

Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja tavoitetilasta sekä siitä minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi näitä tavoitteita. Näkemys kiteytyy kahdeksana teesinä ja neljänä rahoituksen periaatteena. Teeseihin on haluttu sisällyttää keskeisimmät kysymykset, joihin rahoitusuudistuksella tai muilla toimenpiteillä voidaan ja...

Julkaisut KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet

Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja tavoitetilasta sekä siitä minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi näitä tavoitteita. Näkemys kiteytyy kahdeksana teesinä ja neljänä rahoituksen periaatteena. Teeseihin on haluttu sisällyttää keskeisimmät kysymykset, joihin rahoitusuudistuksella tai muilla toimenpiteillä voidaan ja...

Artikkelit #KulttuuriVOS - Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkistustilaisuus 14.2.2017

KulttuuriVOSin ensimmäisen vaiheen tuotos julkaistaan 14.2.! Tule keskustelemaan julkaisusta ja sparraamaan VOS-uudistuksen seuraavan vaiheen käynnistymistä. Julkaisu kokoaa esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän osallistavan uudistustyön ensimmäisen vaiheen tuotokset. Julkaisussa esitetään näkemys suomalaisen kulttuurikentän nykytilasta, sen muutostarpeista ja...

1 viikko sitten kirjoittajalta Rea Karvonen

Facebook Terveyskioski

Onko matalasta kynnyksestä hyötyä vai haittaa? #Terveyskioski houkuttelee hoitoon ajoissa ja säästää kuluja, mutta voi lisätä palvelutarpeita toisaalla, kirjoittaa Anna Kork blogissaan. Vinkki: sote-uudistukseen. https://www.sitra.fi/blogi/onko-matalasta-kynnyksesta-hyotya-vai-haittaa

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Tapahtuma Health Tuesday

Isaacus goes Health Tuesday! Tällä kerralla Health Tuesday -tapahtumassa pureudutaan Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Isaacuksen saloihin ja kuinka hanke edistää yritysekosysteemien syntymistä. Tilaisuus pidetään tiistaina 7.3.2016 klo 7.30–11.00 naapurissamme Team Finland -talossa (Porkkalankatu 1, Helsinki). Tule kuulemaan Isaacus-hankkeen ajankohtaisista asioista, keskustelemaan...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Nuori 2017

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua. Autetaanko ajoissa vai korjataanko kalliilla? Tajua Mut! tarjoaa yksilöllistä ja varhaista tukea lapsille ja nuorille ammattilaisia yhdistävän toimintamallin avulla. Toimintamallin piirissä on jo noin 100 000 lasta ja nuorta, ja sitä käyttää...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit 100-vuotias Suomi arvokatsastuksessa

Turvapaikanhakijoiden määrän hetkellinen nopea kasvu oli testi, jota Eurooppa ei läpäissyt kunnialla. Tutkija Sirkku Varjonen pohtii, onko Suomella aihetta ylpeyteen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sirkku Varjonen

Tapahtuma The Future of Genomic Medicine (FOGM17)

Vuosi 2017 on merkityksellinen monella tapaa. Samalla kun Suomi juhlii, viettää myös charmikkaasti keski-ikäistynyt Sitra 50-vuotisjuhliaan.  Erityishuomiomme kohteena Uudistumiskyky-teemassa haluamme voimaannuttaa ja inspiroida kaikkia eteenpäin pyrkiviä muutoksentekijöitä. Toivomme, että liittyisit seuraamme tähän jo viime vuonna valtavaa innostusta ja suuria...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Isa Ojala-Mononen

Blogit Maailmaa valloittamassa

Terveysdatan ympärillä kuhisee. Mikä maa saa datansa ensimmäisenä hyötykäyttöön nykyistä sujuvammin?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki

Blogit Kapitalismi on rikki, se pitää korjata

Julkishallinto voi parhaimmillaan vauhdittaa yhteiskunnan uudistumiseen vaadittavia innovaatioita, kirjoittaa Timo Hämäläinen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Timo Hämäläinen

Blogit Barcelona opettaa: Nämä ovat vuoden 2017 odotetuimmat trendit sotessa 2/2

Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat alkavana vuonna Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmät ja kiireellisimmin reagointia vaativat ilmiöt hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Havainnot voi tiivistää näin: 1) Ajattelu- ja toimintatapamme pitää päivittää pikimmiten,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Blogit Luonto ja hyvyys kotouttavat

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että luonto on suuri voimavara myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Furman


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot