1. Julkishallinnon johtaminen

  Kohti uutta johtamista. Toteutusvoimaa uudistumiseen.

Ajankohtaista

  1. Hoitaja ja potilas työpöydän ääressä

   Kuntatuottavuuden kanssa...

   Blogit 0

   Henkilöstölähtöisellä työelämän laadun kehittämisellä voidaan yhdistää työn tuottavuuden parantaminen ja työelämän laadun nostaminen.

   3 viikkoa sitten
  2. Henkilöstöläht...

   Blogit 0

   Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen
  3. Yleisöleikki

   Henkilöstöläht...

   Uutiset 0

   Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät:...

   2 kuukautta sitten

Johtaminen haasteiden edessä

Sitran Julkinen johtajuus -barometrin mukaan suurimmiksi haasteiksi julkishallinnon johtamisessa nähdään tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtaminen. Myös ikääntyminen, kannustinjärjestelmät ja työhyvinvoinnista huolehtiminen nousevat keskeisinä haasteina esille. Uudistuva julkishallinto tarvitsee uudistuvaa johtamista. Hyvä julkinen hallinto edellyttää hallinnon alojen ja tasojen välisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi.

Etsimme yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa kehityspolkuja uudelle johtamiselle. Organisaatiot, niiden tehtävät ja perimät ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa uuden johtajuuden mallia. Tarkastelemme johtamista ihmisen, työyhteisön ja johdon näkökulmasta kaikilla julkishallinnon tasoilla. Keskiössä ovat toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmät ja yksittäisen ihmisen toimintaedellytykset organisaation osana. Tavoitteena on edistää systeemisiä muutoksia järjestelmätasolla nykyisistä vahvuuksista kiinni pitäen. Tässä muutoksessa tarvitaan pätevän, ammattitaitoisen ja hyvin kouluttautuneen julkisen sektorin henkilöstön osaamista ja kehittämispotentiaalia kokonaisuudessaan.

Palveluita laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Julkisten palveluiden kehittämisessä olemme paneutuneet myös ihmiskeskeiseen toimintatapaan, jossa asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt toimivat yhdessä palveluiden tekijöinä. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan parempaa vähemmällä panostuksella. Asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy esim. Kylä kaupungissa -hankkeessa Hämeenlinnassa. Palveluita voidaan tuottaa myös yhteisöllisesti, modernin kyläyhteisön tavoin, kuten Uusvanha kyläyhteisö -hankkeessa Lahdessa.

Julkisen tiedon avaaminen on yksi lähestymistapa palveluiden tuottamisessa. Julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tämä edistää innovaatioita, tutkimusta ja kansalaisten aktiivisuutta. Helsinki Region Infoshare on laaja hanke, jossa tiedon avaamista toteutetaan paikallisesti. Pyrkimyksenä on, että toimintamalli leviää koko Suomeen ja maailmalle.

Konserniohjausmallista vauhtia yhteistyöhön

Valtionhallinnon ja kuntien kehittämisen yhtenä näkökulmana on konserniohjausmalli, joka on käytännössä valtioneuvoston ja eri hallinnon tasojen välistä johtamista. Valtion konserniohjaus on pääministerin ja hallituksen väline poliittis-strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se sisältää prosessit, rakenteet ja johtamismallin, joiden avulla hallitus toteuttaa, arvioi ja päivittää hallitusohjelmaansa sekä sitä täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Julkisen talouden haasteet ja kansalaisten moninaiset tarpeet vaativat usean viranomaisen ja hallinnonalan panosta. Monia asioita ja toimintapolitiikka-alueita olisi hyödyllistä tehdä ja toteuttaa yhtenäisesti ja keskitetysti. Konserniohjaukselle ei ole ollut Suomessa yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Haasteeseen on kiinnitetty huomiota mm. OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnissa. Koordinaatio-ongelmia on yritetty hallita esimerkiksi politiikkaohjelmilla, mutta tarvitaan myös vahvempaa konkreettista päätöksentekokykyä ja -voimaa yli ministeriöiden rajojen.

Konsernitoimintoja on jo kehitetty ja kehitetään edelleen valtionhallinnossa. Olemme vuodesta 2010 selvittäneet mahdollisuuksia edistää tätä kehitystä ja pyrkineet luomaan edellytyksiä julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistumiselle.

 

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtumat Lappeenranta-seminaari 2014

Seminaari syväluotaa kuntien ajankohtaista tilannetta, julkisen sektorin talouteen liittyviä kysymyksiä sekä työn mielekkyyttä ja innovointia.

3 viikkoa sitten

Facebook Uusi johtajuus

Kolme pointtia kuntatuottavuuden parantamiseksi: 1. työn tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen voidaan yhdistää 2. tuloksena saadaan säästöjä ja parempaa palvelua kuntalaisille 3. johdon tuki mahdollistaa henkilöstölähtöisen kehittämiskulttuurin syntymisen. Lue, miten tällainen toteutettiin käytännössä.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Blogit Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä ajatuksena oli uudistaa nimenomaan johtamista ja toimintaa, ei niinkään rakenteita. Johtaminenkin ymmärrettiin ohjelmassa laajasti sosiaaliseksi prosessiksi, ei vain johtajan osaamisena tai ominaisuuksina. Minulla oli suuri ilo toimia mainitun...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen

Artikkelit Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

Kestävä talous on sitä, että eletään niin että seuraavallekin sukupolvelle riittää. Oli kyse sitten luonnonvaroista, taloudesta tai hyvinvoinnista. Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Julkaisut Lupa tehdä toisin

Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille tarkoitettu tarina Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) opeista ja aikaansaannoksista. Hankkeessa haluttiin parantaa kuntien toimintaedellytyksiä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen keinoin.

Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto

Facebook Uusi johtajuus

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henkilöstön yhteinen kehittäminen tuotti tuloksia ja Hollolassa jopa vältettiin lomautukset. LATU-toimintamalli on kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä. Jatkossa toimintamalli on mukana Kunteko 2020 -hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Uutiset Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

2 kuukautta sitten

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Tapahtumat Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Esitykset

3 kuukautta sitten

Video Uudistusten aika -- rohkeuden aika

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin! He näyttävät tietä rohkeisiin uudistuksiin. Inno-Vointi- tutkimushankkeen (Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille 2010-2013) tulokset tiivistettynä kolmen arjen innovaattorin tarinaksi. Suunnittelu: Mervi Hasu,...

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Tiedottaja Tyoterveyslaitos

Video Kolmen arjen innovaattorin puhetta julkisten palveluiden uudistamisesta

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin! He näyttävät tietä rohkeisiin uudistuksiin. Inno-Vointi- tutkimushankkeen (Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille 2010-2013) tulokset tiivistettynä kolmen arjen innovaattorin tarinaksi. Suunnittelu: Mervi Hasu,...

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Tiedottaja Tyoterveyslaitos

Facebook Uusi johtajuus

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Esitykset

7 kuukautta sitten

Uutiset Euroopan kevät – onko se jo täällä?

Tulevaisuuden hallinnot - Governments for the Future -hankkeen tuloksia  - Valtionhallinnossa kyllä tavoitellaan avoimuutta, mutta käytännössä valmistelu ja päätökset piiloutuvat informaatiotulvaan tai hankalan kielen taakse. Pelkkä hallinnon rakenteiden uudistaminen ei riitä, ellei uudisteta myös politiikan tekemisen tapaa, totesi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtumat Governments for the Future -hankkeen tulosten julkistaminen

Governments for the Future - Tulevaisuuden hallinnot -hankkeen tulokset julkistetaan. Päätöksiä vai muutoksia? Tulevaisuuden hallintojen suuri haaste on, miten hallinto voi auttaa osuvampaan poliittiseen päätöksentekoon. Suomen tehokas järjestelmä tuottaa päätöksiä, linjauksia ja strategioita, mutta todellisten muutosten aikaansaaminen on vaikeampaa, kun tietopohja ja toimeenpano...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtumat 5th Global Drucker Forum 2013

Viidennen kerran järjestettävän Global Drucker Forumin teemana on Managing Complexity . Sitran yliasiamies Mikko Kosonen osallistuu 15.11.2013 Public Policy Effectiveness and Complexity -teeman paneeliin, jota pohjustaa muun muassa Yves Dozin alustus Addressing complexity: the next challenge for governments . Lisätietoja tapahtumasta ja ohjelmasta: Drucker Forum 2013

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot