1. Julkishallinnon johtaminen

  Kohti uutta johtamista. Toteutusvoimaa uudistumiseen.

Ajankohtaista

  1. Kolmen arjen innovaattorin...

   Video 0

   Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen...

   Yksi kuukausi sitten
  2. Euroopan kevät – onko se jo...

   Uutiset 0

   Tulevaisuuden hallinnot - Governments for the Future -hankkeen tuloksia  - Valtionhallinnossa kyllä tavoitellaan avoimuutta, mutta...

   4 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Johtaminen haasteiden edessä

Sitran Julkinen johtajuus -barometrin mukaan suurimmiksi haasteiksi julkishallinnon johtamisessa nähdään tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtaminen. Myös ikääntyminen, kannustinjärjestelmät ja työhyvinvoinnista huolehtiminen nousevat keskeisinä haasteina esille. Uudistuva julkishallinto tarvitsee uudistuvaa johtamista. Hyvä julkinen hallinto edellyttää hallinnon alojen ja tasojen välisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi.

Etsimme yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa kehityspolkuja uudelle johtamiselle. Organisaatiot, niiden tehtävät ja perimät ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa uuden johtajuuden mallia. Tarkastelemme johtamista ihmisen, työyhteisön ja johdon näkökulmasta kaikilla julkishallinnon tasoilla. Keskiössä ovat toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmät ja yksittäisen ihmisen toimintaedellytykset organisaation osana. Tavoitteena on edistää systeemisiä muutoksia järjestelmätasolla nykyisistä vahvuuksista kiinni pitäen. Tässä muutoksessa tarvitaan pätevän, ammattitaitoisen ja hyvin kouluttautuneen julkisen sektorin henkilöstön osaamista ja kehittämispotentiaalia kokonaisuudessaan.

Palveluita laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Julkisten palveluiden kehittämisessä olemme paneutuneet myös ihmiskeskeiseen toimintatapaan, jossa asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt toimivat yhdessä palveluiden tekijöinä. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan parempaa vähemmällä panostuksella. Asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy esim. Kylä kaupungissa -hankkeessa Hämeenlinnassa. Palveluita voidaan tuottaa myös yhteisöllisesti, modernin kyläyhteisön tavoin, kuten Uusvanha kyläyhteisö -hankkeessa Lahdessa.

Julkisen tiedon avaaminen on yksi lähestymistapa palveluiden tuottamisessa. Julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tämä edistää innovaatioita, tutkimusta ja kansalaisten aktiivisuutta. Helsinki Region Infoshare on laaja hanke, jossa tiedon avaamista toteutetaan paikallisesti. Pyrkimyksenä on, että toimintamalli leviää koko Suomeen ja maailmalle.

Konserniohjausmallista vauhtia yhteistyöhön

Valtionhallinnon ja kuntien kehittämisen yhtenä näkökulmana on konserniohjausmalli, joka on käytännössä valtioneuvoston ja eri hallinnon tasojen välistä johtamista. Valtion konserniohjaus on pääministerin ja hallituksen väline poliittis-strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se sisältää prosessit, rakenteet ja johtamismallin, joiden avulla hallitus toteuttaa, arvioi ja päivittää hallitusohjelmaansa sekä sitä täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Julkisen talouden haasteet ja kansalaisten moninaiset tarpeet vaativat usean viranomaisen ja hallinnonalan panosta. Monia asioita ja toimintapolitiikka-alueita olisi hyödyllistä tehdä ja toteuttaa yhtenäisesti ja keskitetysti. Konserniohjaukselle ei ole ollut Suomessa yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Haasteeseen on kiinnitetty huomiota mm. OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnissa. Koordinaatio-ongelmia on yritetty hallita esimerkiksi politiikkaohjelmilla, mutta tarvitaan myös vahvempaa konkreettista päätöksentekokykyä ja -voimaa yli ministeriöiden rajojen.

Konsernitoimintoja on jo kehitetty ja kehitetään edelleen valtionhallinnossa. Olemme vuodesta 2010 selvittäneet mahdollisuuksia edistää tätä kehitystä ja pyrkineet luomaan edellytyksiä julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistumiselle.

 

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Video Uudistusten aika -- rohkeuden aika

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin! He näyttävät tietä rohkeisiin uudistuksiin. Inno-Vointi- tutkimushankkeen (Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille 2010-2013) tulokset tiivistettynä kolmen arjen innovaattorin tarinaksi. Suunnittelu: Mervi Hasu,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tiedottaja Tyoterveyslaitos

Video Kolmen arjen innovaattorin puhetta julkisten palveluiden uudistamisesta

Julkisten palveluiden uudistajat, innovaattorit, ovat jo keskuudessamme, mutta tiedämme heistä liian vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin! He näyttävät tietä rohkeisiin uudistuksiin. Inno-Vointi- tutkimushankkeen (Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille 2010-2013) tulokset tiivistettynä kolmen arjen innovaattorin tarinaksi. Suunnittelu: Mervi Hasu,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tiedottaja Tyoterveyslaitos

Facebook Uusi johtajuus

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Esitykset

3 kuukautta sitten

Esitykset

3 kuukautta sitten

Uutiset Euroopan kevät – onko se jo täällä?

Tulevaisuuden hallinnot - Governments for the Future -hankkeen tuloksia  - Valtionhallinnossa kyllä tavoitellaan avoimuutta, mutta käytännössä valmistelu ja päätökset piiloutuvat informaatiotulvaan tai hankalan kielen taakse. Pelkkä hallinnon rakenteiden uudistaminen ei riitä, ellei uudisteta myös politiikan tekemisen tapaa, totesi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ...

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtumat Governments for the Future -hankkeen tulosten julkistaminen

Governments for the Future - Tulevaisuuden hallinnot -hankkeen tulokset julkistetaan. Päätöksiä vai muutoksia? Tulevaisuuden hallintojen suuri haaste on, miten hallinto voi auttaa osuvampaan poliittiseen päätöksentekoon. Suomen tehokas järjestelmä tuottaa päätöksiä, linjauksia ja strategioita, mutta todellisten muutosten aikaansaaminen on vaikeampaa, kun tietopohja ja toimeenpano...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtumat 5th Global Drucker Forum 2013

Viidennen kerran järjestettävän Global Drucker Forumin teemana on Managing Complexity . Sitran yliasiamies Mikko Kosonen osallistuu 15.11.2013 Public Policy Effectiveness and Complexity -teeman paneeliin, jota pohjustaa muun muassa Yves Dozin alustus Addressing complexity: the next challenge for governments . Lisätietoja tapahtumasta ja ohjelmasta: Drucker Forum 2013

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Muualla verkossa Hyvää johtajuutta etsimässä

”Julkisella sektorilla on nyt jos koskaan kysyntää hyvälle ihmisten johtamiselle”, johtava asiantuntija Sari Hosionaho Sitrasta sanoo Uusi-Kaiku-lehdessä 3/2013 (VM:n ja Valtion työelämäneuvottelukunnan julkaisu, s. 18.).

6 kuukautta sitten sivustolta www.valtiokonttori.fi

Julkaisut Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -hankkeessa toteutettiin Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö -prosessi TEDI. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia voimavara- ja ratkaisukeskeisesti yhteiskehittämisprosessin, työpajatoiminnan ja TEDI-osaajien verkostoitumisen kautta. Tässä raportissa on kuvattu TEDI-prosessi, joka...

Pia Siekkinen, Hanna Jurvansuu, Maria Rautio, Päivi Husman, Pauliina Toivio, Jaana Laitinen

Blogit Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Hollolassa sijaitsevan peruspalvelukeskus Oivan koti- ja asumispalveluissa sekä fysioterapiassa toteutettiin työelämälähtöinen kehittämishanke. Hanke oli osa kahden oivalaisen Henna Leikkaan ja Marjo Gustafssonin YAMK-opintoja. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää koti- ja asumispalveluyksiköiden toimintakykyä tukevaa toimintakulttuuria, jonka avulla tuetaan asiakkaiden...

8 kuukautta sitten

Facebook Uusi johtajuus

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttävät työkaluna päätöksenteossa pitkän tähtäimen visiota, jota myös Suomi voisi hyödyntää” – Mikko Kosonen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa:

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Blogit Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Työyhteisöt ovat sitoutuneita LATU-hankkeeseen, ja tavoitteita kohti edetään suunnitellusti.

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Aino Saarinen


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot