1. Palveluseteli

  Palveluseteli edistää kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 2. Kuntapalveluiden tukena

  Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

 3. Palvelusetelin käyttöönotto-opas

  Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet. 

 4. Valinnanvapaus kuuluu kaikille kansalaisille

  Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa kuuluu kaikille kansalaisille tulotasosta riippumatta. Palvelusetelin avulla kansalainen voi valita itse hoitonsa ja hoitopaikkansa omien tarpeidensa pohjalta.

 5. Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

  Kansalaisten yhdenvertaisuus on  hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

 6. Henkilökohtainen budjetti

  Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä rahaa tarpeellisen avun ja tuen ostamiseen. Henkilökohtaisen budjetin avulla kansalainen saa päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen.

Ajankohtaista

  1. Sportti-Vekarat

   Uusi opas tarjoaa tietoa...

   Uutiset 2

   Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin
  2. Sosiaali- ja...

   Uutiset 0

   Kokeilulainsäädäntö henkilökohtaisesta budjetista helpottaisi erityisesti omaishoidettavien ja hoitajien arkea tarjoamalla päätösvaltaa,...

   4 vuotta sitten
  3. Eeva Päivärinta:...

   Muualla verkossa 0

   Tampereen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta , että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Palveluseteli – valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sitran palvelusetelihanke päättyi vuonna 2012 ja sen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Sitran hankkeessa tuettiin palvelusetelin kokeiluja, joissa luotiin hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa olivat mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2009. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Kunta päättää

 • palvelusetelinjärjestelmän käyttöönotosta
 • palvelusetelillä hankittavista palveluista ja palvelukokonaisuuksista
 • palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
 • palvelusetelin arvosta

Palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoita pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Miten palveluseteliä käytetään?

Kunnat ja kuntayhtymät

Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.  Tällä hetkellä on olemassa sääntökirjoja:

Palvelusetelin sääntökirja - yleinen malli

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito
Ortopedian sääntökirja

Silmäsairauksien sääntökirjat


Suun terveys

Kuntoutus

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Päivähoito

 
Kansalaiset palveluiden käyttäjinä

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia.

Palveluseteli-hankkeen tuottamassa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” - esitteeseen  on koottu palvelusetelin käyttöön, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin, ehtoihin liittyviin kysymyksiin vastauksia.

Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

Lataa "Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä" -esite (pdf)

Lataa "Svar på medborgarnas frågor om servicesedlas" esite ruotsiksi (pdf)


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset En ny handbok med information om införande och prissättning av servicesedlar

Sitra har gett ut en svenskspråkig handbok om att införa och prissätta servicesedlar. Servicesedelguiden innehåller information om nya handlingsmodeller och om hur de införs i kommunerna. Den svenskspråkiga guiden som har producerats i samarbete med Svenska Finlands folkting kan laddas ner på Sitras eller Folktingets webbplats. Den finskspråkiga guiden gavs ut i oktober 2012. Guiden...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra on valmis rahoittamaan henkilökohtaiseen budjettiin liittyviä kokeiluja kunnissa

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää mahdollisena laatia kokeilulainsäädäntöä henkilökohtaisen budjetin kokeilemiseksi. Sitra on valmis rahoittamaan ja tukemaan henkilökohtaisen budjetin kokeiluja kunnissa, jos kokeilulainsäädäntöä ryhdytään valmistelemaan.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Palvelusetelit yleistyvät vähitellen

Palveluseteliä voi käyttää jo runsaan sadan kunnan, kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin myöntämien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseen yksityisiltä ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajilta.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Julkaisut Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtaisen budjetin soveltuvuutta omaishoidossa selvitettiin Sitran Kuntaohjelman ja Tampereen kaupungin yhteisessä projektissa. Projektin aikana kävi selville, että henkilökohtainen budjetti vaatii toteutuakseen lainsäädäntömuutoksia. Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä henkilökohtaisen budjetin käsitettä ei ole määritelty.

Mari Patronen, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen, Sirpa Laaksonen, Wilhelmiina Karikko

Muualla verkossa Eeva Päivärinta: Henkilökohtainen budjetti pilotointiin

Tampereen tilaajapäällikkö *Eeva Päivärinta*, että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on riittävä. – Meillä on ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita, sellaisia joiden kanssa voisi pilotoida. Tampere tukee uudessa toimintamallissaan uutta ja innovatiivista ja yrittää rakentaa tyytyväisempää elämää tamperelaisille.

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Mari Patronen: Omaishoidontuelle uusi lähetystapa kokeiluun

Vanhuspalveluprojektissa on Tampereella kehitteillä omaishoidettaville henkilökohtainen budjetti. Sen tavoitteena olisi helpottaa omaishoitajien ja -hoidettavien arkea sekä antaa mahdollisuus poiketa totutuista tavoista. – Kunta ja perhe voisivat yhdessä tutkia mitä perhe tarvitsee ja perhe saa itse vapauden valita palvelut ja niiden tuottajat, hankejohtaja *Mari Patronen* kertoo.

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Sami Uotinen: Lainsäädäntö ja henkilökohtainen budjetti

Sitran palvelusetelihankkeen rahoittamassa vanhuspalveluprojektissa Tampereella on luotu omaishoidettaville täysin uusi lähestymistapa – henkilökohtainen budjetti. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtavan lakimiehen *Sami Uotisen* mielestä henkilökohtainen budjetti on kokeilemisen arvoinen asia. Uotisen mukaan jo kokeiluvaiheessa on henkilökohtaisen budjetin lainsäädännössä mietittävä esim. verotusta.

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Tuomo Melin: Henkilökohtaisen budjetin tavoite

Sitra ja Tampereen kaupunki kokeilevat yhdessä henkilökohtaista budjettia, jossa lasketaan yhteen kaikki asiakkaan yhteiskunnalta saamien palveluiden arvo. Sitran johtava asiantuntija *Tuomo Melin* kertoo, mistä kaikki alkoi ja mikä on projektin tavoite

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Eija Koivuranta:Ministeriö puoltaa henkilökohtaisen budjetin kokeilua

Johtaja *Eija Koivuranta* sosiaali- ja terveysministeriöstä puoltaa ja pitää kiinnostavana henkilökohtaisen budjetin käyttökokeilua. Ministeriössä pidetään asiakkaiden aseman vahvistumista tärkeänä seikkana. – On tärkeää, että ihmiset saavat valtaa omaan elämäänsä silloinkin, kun he ovat arjessaan riippuvaisia yhteiskunnan palveluista.

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Uutiset Biokaasutoimiala kasvaa vauhdilla

Valtakunnallinen biokaasulaitosten verkosto syntyy Taaleritehtaan uusin pääomarahasto rakennuttaa Suomen ensimmäisen valtakunnallisen biolaitosten verkoston. Kokonaisuus tulee muodostumaan 5-7 biokaasulaitoksesta seuraavan kahden vuoden aikana.  Rahaston ensimmäinen investointi on VamBio Oy:n toimiva biokaasulaitos Huittisissa.  – Biokaasulaitosten verkosto on merkittävä...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Heikki Sundquist

Blogit Yhteiskulutus mullistaa talouden

Yhteiskulutus tulee mullistamaan yhteiskuntaa yhtä suuresti kuin teollinen vallankumous! Se ei ole muotitrendi tai talouskriisin sivuvaikutus. Se on yhteiskunnallis-taloudellinen pohjavirta, joka tulee muuttamaan sekä sen, miten yritykset ajattelevat arvoistaan ja ansaintalogiikastaan, että sen, miten ihmiset täyttävät tarpeitaan.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa-Matti Lahti

Uutiset HINKUmappi online service collects and distributes information on climate-friendly action to reduce costs and emissions

Finnish Environment Insitute has openened an online service called HINKUmappi presenting climate-friendly actions. It provides citizens, businesses, organisations and experts with a channel for sharing and acquiring information on a variety of climate-related topics, including the energy efficiency of buildings, and renewable energy solutions.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Green economy-based business in rural development

How is demand for organic and local food met? According to the results of Sitra's Landmarks barometer survey, consumer demand directed towards the countryside focuses on organic and local food as well as the countryside as a living environment. The momentum of organic and local food shows that demand exists for the green economy. It also shows the weakness of overall structures and the lack...

4 vuotta sitten

Uutiset Sitra.fi:lle Grand One -kunniamaininta

Sitra.fi -uudistus sai kunniamaininnan Grand Onen UX-design –kategoriassa. Grand One on Suomen suurin digimedia-alan kilpailu Tuomariston mukaan Sitra.fi ”positiivisesti yllätti raikkaalla toteutuksellaan aiheesta, jonka ei odottanut kiehtovan. Sivusto ilmentää tulevaisuuden työtapoja, strategiaa ja tekemisen tapaa, jossa ovat mukana toimittaja, asiakas ja käyttäjä. Prosessin...

4 vuotta sitten

Artikkelit Energiaomavaraisuus on nouseva trendi

Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat lisänneet kiinnostusta energiaomavaraisuutta kohtaan. Viime vuoden lopulla sadattuhannet taloudet kärsivät myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista , samoin kesän 2010 myrskyissä. Kotitalouksia piinanneet sähkökatkot ovat herättäneet keskustelua energiavarmuuden parantamisesta . Yksi ratkaisu on panostaa uusiutuvan energian omavaraiseen...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Julkaisut Helsinki street eats

Late night grub, coffee stands, mobile kitchens, kiosks, hole-in-the-wall sandwich joints & market stallsstreet food is an integral part of culture through its sheer everydayness. It is literally all around us. This book explores the question of how Helsinki can leverage its rich history and current experiments to rethink the business, policy, and experience of street food.

Bryan Boyer, Dan Hill (Authors)

Artikkelit Mihin maaseudulla kannattaa sijoittaa?

Millaisia mielikuvia maaseudun talousnäkymiin liittyy? Sitran sijoitusasiantuntija Lari Rajantie vastaa verkkokeskusteluista poimittuihin väittämiin. Maalla töitä on järjestettävä ihan itse  ”Kyllä se on vaan niin pojaat ja tyttäret,että enää ei kannata luottaa siihe,et joltaki toiselta "saa" töitä. Kyllä niitä on alettava itse järjestämään. Eikä välttämättä...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Artikkelit Vihreän talouden liiketoiminta maaseudun kehittämisessä

Miten luomu- ja lähiruuan kysyntään voidaan vastata? Sitran Maamerkit-barometrin tulosten valossa luomu- ja lähiruoka ovat maaseutuun kohdistuvan kuluttajakysynnän ytimessä, yhdessä maaseutuasumisen kanssa. Luomu- ja lähiruuan noste on yksi konkreettinen todiste vihreän talouden kysynnästä. Samalla siihen kiteytyy uuden luonnonvaratalouden hyödyntämistä potentiaalisesti...

4 vuotta sitten

Artikkelit Maaseutu ja yhdyskuntarakenne

Merkittävä osa kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu yhdyskunnissa. Siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on alettu kiinnittää kasvavaa huomiota yhdyskuntarakenteeseen ja sen ohjaamiseen. Kaupunkien lievealueille laajeneva ja hajautunut yhdyskuntarakenne on haasteellinen myös julkiselle taloudelle ja sen palvelukyvylle, jotka perustuvat tällä hetkellä enimmäkseen sektoreittain...

4 vuotta sitten

Artikkelit Maaseudun merkitykset ja identiteetti

Hyvän elämän pelimerkkejä on maaseudulla Suomalaiset hakevat maaseudulta aineksia hyvään elämään. Sitran Maamerkit-barometrin mukaan maaseutu merkitsee suomalaisille tilaa ja rauhaa, puhdasta ruokaa sekä virkistäytymistä. Ne ovat vastaajien mukaan myös tärkeitä hyvän elämän elementtejä. Muita suomalaisten tärkeiksi kokemia asioita olivat turvallisuuden tunne, taloudellinen...

4 vuotta sitten

Uutiset Sitra mukana tekemässä tulevaisuusselontekoa

Valtioneuvoston kanslia on aloittanut valmistelemaan pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevää selontekoa. Tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi.  Selonteko tarkastelee maamme kehitystä globaalisti seuraavien 10–20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Tapahtuma Taltioni mini-seminar at WoHIT in Copenhagen

Invitation to the Taltioni mini-seminar at WoHIT on 8 May 2012 Visitors to the WoHIT (World of Health IT) exhibition are kindly invited to join the Taltioni mini-seminar where we will present the Taltioni service and the cooperative promoting its development. The two-hour mini-seminar will be followed by a cocktail reception, which offers opportunities for networking. Date and time :...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Seija

Uutiset Täydentävä kotipalvelu senioreille käynnistyy Lahdessa

Lahdessa käynnistyy 19.3.2012 yli 65-vuotiaille tarkoitettu ns. täydentävä kotipalvelu, joka aloittaa toimintansa tuomalla lähiruokapohjaiset ateriat ja kauppakassit asiakkaan kotiin. Palvelun tavoitteena on luoda kunnallista kotipalvelua täydentävä palvelu senioreille, jotka eivät kotihoidon kriteereiden osalta täytä palveluiden saantiedellytyksiä. Ateriat tuottaa Lahden Ateria....

4 vuotta sitten

Tapahtuma Taltioni osuuskunnan perustamiskokous

Merkittävä joukko terveydenhoito- ja hyvinvointisektorin toimijoita perusti 29. maaliskuuta Taltioni osuuskunnan. Sen 27 perustajaa edustavat uudenlaista yhteistyötä terveydenhuollon palveluidentarjoajien, käyttäjäorganisaatioiden ja ICT-toimijoiden välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin edelläkävijöistä koostuva jäsenistö lähtee yhteisvoimin kehittämään Taltioni...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Uutiset Asiaa uudesta demokratiasta Ylen politiikkaradiossa

Uusi demokratia-foorumi kiinnosti myös Ylen politiikkaradiota. Kuuntele lähetys alla olevan linkin alta. Mukana Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sekä Elinvoima-foorumin osallistujat Johanna Sumuvuori ja Matti Ylönen. http://areena.yle.fi/audio/1331807427120

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Uutiset Palvelusetelin käyttö kaksinkertaistunee kuluvan vuoden aikana

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen vetäjän Tuomo Melinin mukaan palvelusetelin käyttö kaksinkertaistuu kuluvan vuoden aikana. Keskeistä palvelusetelin hinnoittelussa on kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Sääntökirjakoulutus 26.5.2011: sosiaalipalvelut

Sääntökirjassa kunta tai kuntayhtymä asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Näiden hyväksymiskriteerien avulla kunnalla on mahdollisuus varmistaa palvelusetelijärjestelmälle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

5 vuotta sitten

Tapahtuma Sääntökirjakoulutus 25.05.2011: terveyspalvelut

Sääntökirjassa kunta tai kuntayhtymä asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Näiden hyväksymiskriteerien avulla kunnalla on mahdollisuus varmistaa palvelusetelijärjestelmälle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

5 vuotta sitten

Tapahtuma 12.−13.05.2011 Palvelusetelipäivät

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihanke   Paikka: Kuntatalo, luentosali, Toinen linja 14, Helsinki     Torstai 12.5.2011      08:30 Kahvi, luentosalin lämpiö   09:15  Seminaarin avaus   Johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö       ...

5 vuotta sitten

Uutiset Henkilökohtainen budjetti voisi helpottaa 38 000 omaishoidettavan arkea

Sitran palvelusetelihankkeen rahoittamassa vanhuspalveluprojektissa Tampereella on luotu omaishoidettaville täysin uusi lähestymistapa - henkilökohtaisen budjetti. Tavoitteena on helpottaa omaishoitajien ja -hoidettavien arkea tarjoamalla päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen. Tämä koskisi Suomessa noin 38 000 omaishoidettavaa, joista kaksi kolmasosaa on 65 vuotta täyttäneitä.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Yhä useampi kunta ottaa palvelusetelin käyttöön

Sitran ja Suomen Kuntaliiton toteuttaman kyselyn mukaan palveluseteli on käytössä erityisesti sosiaalipalveluissa, mutta tänä vuonna käyttöönottoa tai sen laajentumista suunnitellaan myös terveyspalveluiden puolella.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Palveluseteli ja sähköiset ratkaisut -seminaari

Palveluseteli ja sähköiset ratkaisut -seminaari on ainutlaatuinen tapahtuma, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen eri tahot, jotka ovat mukana palvelusetelin sähköistämiseen liittyvissä teemoissa.

6 vuotta sitten

Tapahtuma Palvelusetelin käyttöönotto alueilla

Sitran Palveluseteli-päiville kutsutaan palveluseteliasiantuntijoita sekä palvelusetelistä ja valinnanvapaudesta kiinnostuneita henkilöitä.

6 vuotta sitten

Uutiset Sitran Kuntaohjelma rahoittaa päivähoidon palvelusetelin kokeilu- ja kehittämisprojektia

Kunnat kokeilevat ja kehittävät Sitran Kuntaohjelman tuella palveluseteliä. Oulun kaupunki toteuttaa projektin yhdessä Tampereen kaupungin ja muiden kuntien kanssa kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Päivähoidon palveluseteliä käytetään jo Turun kaupungissa, jonka kokemukset selvitetään ja hyödynnetään projektissa.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Palvelusetelihankkeen Road Show 2010 -seminaarit 5.10–10.11.2010

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen pilotit ovat olleet käynnissä noin vuoden ajan vammais-, vanhus- ja erikoissairaanhoidossa. Sitran ja Kuntaliiton yhteisellä seminaarikiertueella kuulet pilottien vaiheista aina aloituksesta tähän päivään. Kuulet millaisia käytännönkokemuksia pilotteina olleilla palvelualueilla on saatu.

6 vuotta sitten

Tapahtuma Palveluseteliseminaari 7.-8.9.2010

Kaksipäiväisessä seminaarissa esiintyy alan kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka esittelevät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalleja Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. Seminaarin keskeinen aihe on kansalaisten valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetti osana palvelusetelin käytön laajentamista.

6 vuotta sitten

Uutiset Kuntaohjelman tapahtumia kesän alussa: Palveluseteliseminaari ja Kuntatalousseminaari 2

Sitran Kuntaohjelma, Kuntaliitto ja Turun kaupunki järjestävät yhteistyössä Palveluseteliseminaarin 1.-2.6.2010 Turku Science Parkissa. Sitran Kuntaohjelma ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT järjestävät Kuntatalouseminaari 2 -tilaisuuden 3.6.2010 Kansallismuseon auditoriossa. Ajankohtaisia aiheita luotaavat tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Tuovi Allén

Uutiset Palvelusetelin hinnoitteluun ja arvonmäärittelyyn on vaihtoehtoja

Sitran Palvelusetelihankkeessa on luotu hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja, joiden tavoitteena on tukea kunnan luottamushenkilöiden päätöksentekoa. Palvelusetelin käyttöönottamisen kannalta hinnoittelu ja arvonmäärittely ovat tärkeitä kysymyksiä. Tampereen kaupungin ottaa palvelusetelin käyttöön tehostetussa palveluasumisessa kesäkuun alusta. Lautakunta teki päätöksen yhdeksän esitetyn vaihtoehtoisen mallin pohjalta.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Oulu pilotoi useampaakin palveluseteliprojektia

Oulun palveluohjaushankkeessa palveluseteli on yksi osa hanketta. Tavoitteena luoda ohjausjärjestelmä, joka on monistettavissa ja kopioitavissa myös muihin kuntiin. Pilotteja tehdään lasten ja nuorten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Palvelusetelillä on yli 20 000 fania Facebookissa

Facebookissa Sitran Palveluseteli-sivustolla lauantaina 27.2.2010 meni 20 000 fanin raja rikki. Sivusto avattiin syyskuun alussa, ja sen tavoitteena on jakaa tietoja ja kokemuksia palvelusetelistä.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Selvitys: Palvelusetelin käyttö päivähoidossa kiinnostaa alalla toimivia

Onnistuessaan palveluseteleiden käyttöönotto tuo yhteiskunnalle merkittäviä hyötyjä. Näin toteaa Sitran tuottama Palveluseteli päivähoidossa -selvitys, joka tarkastelee palvelusetelin soveltuvuutta päivähoitoon sekä sen käyttöönottoa asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan näkökulmasta.

7 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Hankkeet Palveluseteli (2009-2013)

Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli voi parantaa myös palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä . Pilottihankkeissa luodaan hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin...

Maaliskuu 2009 - Joulukuu 2013

Tapahtuma Sitran Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen etenemisen seminaari

Sitra ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyössä Palvelusetelihankeseminaarin, jossa esitellään ja käydään lävitse hankkeen eri osaprojektien ja -alueiden etenemisen tilannetta ja palvelusetelilainsäädännön avaamia mahdollisuuksia kunnille, asiakkaille ja palveluntuottajille.

7 vuotta sitten

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2009

Suomen suurin kunta-alan tapahtuma, Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämät Kuntamarkkinat, kokoaa koko kuntakentän yhteen syyskuussa. Sitran osastolla keskustellaan mm. palveluiden kehittämisestä ja kuntalaisen valinnanvapaudesta.

7 vuotta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot