1. Sote-palveluiden rahoitus

  Tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Yksityiset ja julkiset toimijat yhdessä mahdollistajina.

 2. Asiakas hoidon valitsijana

  Raha seuraa asiakasta.Tulevaisuuden tarpeet kehittämisen ajureina.

 3. Kokeiluilla konkretiaa

  Toteutuksen, toimivuuden ja tuottavuuden testaus käytännössä.

Ajankohtaista

  1. Mitä tiedämme...

   Artikkelit 0

   Hajanaisuus tiedon käsittelyssä ja sitä kautta olettamuksiin perustuva kehittämistyö pitäisi suunnata enemmän dataperusteiseen analyysiin.

   5 kuukautta sitten

Uusi sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Terveydenhuollon  ongelmina pidetään muun muassa epätasa-arvoisuutta ja asiakaslähtöisyyden, koordinaation, kannustimien sekä kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden puutetta. Nykyinen järjestelmä keskittyy sairauksien hoitoon, mutta ei tue terveyden edistämistä.

Sitra tarttuu näihin ongelmiin asiakkaan näkökulmasta. Tuotamme hankkeillamme sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista tukevaa tietoa asiakaslähtöisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioivasti.

Alkuvuodesta 2016 toteutettiin esimerkiksi kehittämiemme palvelupakettien pilottihankkeet. Yli 50 kunnan alueella pilotoitavilla palvelupaketeilla sote-palveluiden kustannuksia ja suoritteita pystytään raportoimaan ja ohjaamaan läpinäkyvästi sekä vertailemaan valtakunnallisesti. Kokonaiskuvan saamiseksi olennaista on tarkastella kustannuksia ja suoritteita yli perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon rajojen. Pilottien tuloksista voit lukea täältä.

Lisäksi olemme tähän mennessä muun muassa tutkineet nykyisten hoitopolkujen sirpaleisuutta, sote-järjestelmässämme piilevää optimointivaraa sekä sitä, kuinka monta kertaa lonkkaleikkauspotilaan hoidon rahoittajataho vaihtuu hoitoprosessin aikana.

Työmme tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja terveyspalveluiden valinnanvapautta sekä varmistaa kansalaisten tasavertaisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjinä. Toimenpiteillä kannustetaan ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hankkeilla lisätään keinoja ja kannusteita, jotka tukevat asiakaslähtöistä toimintatapaa ja asiakas liikuttaa rahaa -toimintamallin toteutumista.

Talvella 2014-2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 10 prosenttia asiakkaista kerryttää 74 prosenttia kustannuksista. Samasta tutkimuksesta ilmenee, että peräti 13 prosenttia paljon palveluita käyttävistä jää nykyjärjestelmässä kokonaan tunnistamatta. Yksikanavaisen rahoituksen ja kustannusten nykyistä paremman läpinäkyvyyden ansiosta paljon palveluja käyttävät voisivat vastedes saada paremmin juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä, tiiviimmin toisiinsa integroituja sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä olisi merkittävä askel oikeaan suuntaan sekä asiakkaiden että kustannusten kasvun hillinnän näkökulmasta.

Terveydenhuollon rahoitus perustuu suurimmaksi osaksi verovaroihin, mutta käytännössä rahoitus on monikanavaista. Maksajina ovat julkinen sektori; valtio (24,4 %), kunnat (36,7 %), Kela (14,4 %) sekä yksityinen sektori; kotitaloudet (18,6 %), työnantajat (2,9 %) ja avustuskassat, yksityinen vakuutus ja yhteisöt (3,1 %). Monikanavainen rahoitusjärjestelmä luo tehottomuutta. Rahoitusjärjestelmää leimaa osaoptimointi, kun kukin rahoittaja pyrkii optimoimaan toimintaa omasta näkökulmasta eikä kenelläkään ole rahoituksesta tai tuotetun palvelun laadusta ja tuloksista kokonaisvastuuta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistaminen vaatii laajaa ja avointa yhteistyötä, johon Sitra osallistuu ja tuo oman panoksensa.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Barcelona opettaa: Nämä ovat vuoden 2017 odotetuimmat trendit sotessa 2/2

Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat alkavana vuonna Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmät ja kiireellisimmin reagointia vaativat ilmiöt hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Havainnot voi tiivistää näin: 1) Ajattelu- ja toimintatapamme pitää päivittää pikimmiten,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Uutiset Change Day tulee taas

Change Day ei ole vain yksi päivä vuodesta vaan jatkuvaa sote-henkilöstön tekemistä omassa arjessaan.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Henna Hiilamo

Muualla verkossa Palvelupakettien mittaristo julki

THL on yhteistyössä Sitran palvelupakettihankkeen kanssa tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita. Tarkastelun tuloksena syntynyt raportti on nyt julkaistu. Palvelupaketeissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on kuvattu kokonaisuuksina, jotka on määritelty Sitran koordinoimassa laajassa asiantuntijatyössä.

3 kuukautta sitten sivustolta https:

Tapahtuma Junction Hackathon Riihi and Isaacus

RIIHI collabaration (Sitra, Tekes, STM & RAY) is participating Junction Hackathon on 25th-27th November. The aim is to further develop Omakanta  Personal Health Record  as a platform where data from wearables and apps  and data from health care and social service professionals can be combined.  Apply now!   A HACKATHON EXPERIENCE "Junction...

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Karoliina Ohrankämmen

Blogit Sen tyyppinen ihminen

Tehdessäni kentällisiä salibandyn junnupeliin 7-vuotias tyttöjuniori kertoi minulle, miten hän ei ole hyökkääjätyyppiä.

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Riina Pulkkinen

Blogit Luottamus tekee lupauksesta tärkeän

Suomi Areenan paneeli oli oiva lähtölaukaus erittäin tarpeelliselle keskustelulle, jonka lopputulos koskee meitä kaikkia.

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Uutiset Terveydenhuollon korjaussarja julki

Millaisista aineksista syntyy kestävä terveydenhuolto? Kahdenkymmenen asiantuntijan näkemykset yksissä kansissa.

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Julkaisut Palvelupakettikäsikirja

Palvelupakettikäsikirjan versiossa 1.3 määritellään palvelupakettien hierarkia, sisältö ja palveluiden kohdentamisen säännöt sekä tietojen keräämisen keskeiset määrittelyt käyttöönoton valmisteluvaihetta varten . Käsikirja on tarkoitettu tukemaan palvelupakettien käyttöönoton valmistelua ja niihin liittyvien tietojen koontia. Määrittelyt ovat muovautuneet pilottien...

Julkaisut Laajennettu valinnanvapaus, keskustelupaperi

Tämä dokumentti on Sitran ja kuntien yhteinen ehdotus siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden valintakokeiluissa 2017 - 2018 määriteltäisiin seuraavat keskeiset seikat: 1. Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 2. Palvelun järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet. 3. Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 4. Kokeilun vastaanottopalveluiden sisältö. 5....

Julkaisut Sote-tiedosta tekoihin

Sote-palvelupaketit on uusi sosiaali- ja terveydenhuollon raportointimalli. Palvelupaketit ovat ensisijaisesti järjestämisvastuussa olevien maakuntien ja palveluiden tuottajien sekä järjestäjien ja valtion välinen raportoinnin työkalu, jota voidaan käyttää seurantaan ja ohjaukseen. Mallin avulla voidaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon saatavuutta, raportointia ja...

Julkaisut Tiedosta tekoihin

Tämä julkaisu kertoo tiivistetysti, miten voimme saada huomattavasti aiempaa kattavammin tietoa sote-järjestelmän toiminnasta ja miten tuo tieto voidaan valjastaa tavoitteellisen johtamisen työkaluksi järjestelmän uudistamiseksi.


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot