Työn tulokset
Arvioitu lukuaika 4 min

Positiivisesta CV:stä hyvän huomaamiseen

Vain harva lapsi ja nuori tunnistaa omat vahvuutensa. Mitä kuuluu Positiiviselle CV:lle viisi vuotta haastekilpailun voittamisen jälkeen?

Kirjoittaja

Kaisa Vuorinen

CEO, Positive Learning

Julkaistu

Mistä työssä oli kyse?

Jokaisella oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tämä on suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjassa mainittu keskeinen tavoite. Kuitenkin useimmille kasvatusorganisaatioille on haaste auttaa lapsia löytämään kouluvuosina persoonansa vahvuudet – ja paras potentiaalinsa.

Viisi vuotta sitten Positiivinen CV osallistui Sitran itsenäisyyden juhlavuoden Ratkaisu 100 -haastekilpailuun. Hankkeen tunnistama pääongelma oli, ettei oppilaiden monipuolisten vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen ollut tutkittua tietoa, pedagogisia keinoja tai digitaalisia työkaluja. Osin siksi, ettei niitä silloin vielä tutkittu tai opetettu systemaattisesti Suomessa.

Lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen, käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemisessa on perinteisesti keskitytty tunnistamaan haasteita tai poikkeavuuksia. Ongelmakeskeiselle lähestymistavalle rakentuneet tunnistamis- ja tukimallit ovat toki perusteltuja, mutta saavat osakseen myös yhä enemmän kritiikkiä.

Vastauksena hanke lähti kehittämään Positiivista CV:tä, eli vahvuuksiin perustuvaa lähestymistapaa, jolla voidaan nostaa esiin jokaisen lapsen ja nuoren taitoja ja vahvuuksia sekä ympäristön voimavaroja.

Positiivisen CV:n alkuperäisen perusajatuksen mukaan kaikilla oppilailla on kykyjä, taitoja, resursseja ja potentiaalia. Kun oppilas tunnistaa ne, pääsee hän parhaimpaansa ja voi käyttää vahvuuksiaan koko yhteisön hyväksi.

Positiivisen CV:n yhtenä tavoitteena oli tehdä myönteisten ominaisuuksien ja vahvuuksien korostamisesta systemaattista ja monenlaisissa ympäristöissä toimivaa. Positiivisessa CV:ssä lapset ja nuoret saavat oppimismahdollisuuksia ja voivat osoittaa monenlaista osaamista monenlaisissa ympäristöissä, jotta vahvuuksien näkymiseen, hyödyntämiseen ja omasta potentiaalista oppimiseen avautuu tilaisuuksia.

Miten työ eteni?

Voiton jälkeen Positiivinen CV aloitti tiimin kokoamisen ja tuotekehityksen. Tuotekehitys on ollut läpi vuosien tiimin työn ydintä. Tuotekehitykseen on kuulunut digitaalisen palvelun muotoilu, aktiivinen testaaminen ja pivotoiminen käyttäjien kanssa.

Tällä hetkellä tuote sisältää luonteenvahvuuksien opetusohjelmat alakouluikäisille, opettajille sekä vanhemmille suunnatun Huomaa hyvä! -menetelmän koulutuskokonaisuuden sekä jokaisen ryhmän että yksittäisen oppilaan vahvuuksien dokumentoimiseen kehitetyn ominaisuuden.

Lisäksi tiimi on rakentanut systemaattisesti opettajayhteisöä, jonka avulla tuotetta ja opettajien täydennyskoulutusohjelmaa on kehitetty vastaamaan opettajien ja rehtoreiden tarpeita.

Mitä saatiin aikaan?

Viisi vuotta Ratkaisu 100 -haastekilpailun jälkeen Positiivinen CV on kehittynyt kokonaisvaltaiseksi pedagogiseksi menetelmäksi ja arviointitavaksi, jossa lapsia ja nuoria lähestytään totutusta poikkeavalla tavalla.

Positiivisen CV:n pohjalta kehitetyn https://seethegood.app -menetelmä koostuu vahvuutta korostavan mielen, kielen ja dokumentoinnin ympärille. Pedagogisen menetelmän moniulotteisuudella halutaan korostaa, ettei pelkkä yksiulotteinen vahvuuksien tunnistaminen tai niistä palautteen saaminen riitä, vaan vahvuuksia tulee systemaattisesti opettaa, dokumentoida ja hyödyntää ympäristön tarjoamien oppimismahdollisuuksien tukemana.

Menetelmä sisältää opettajien täydennyskoulutusta, fyysiset oppimateriaalit sekä digitaalisen alustan. Lapsi ja koko ryhmä sekä myös perhe oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja niissä edistymisen.

Huomaa hyvä! -alustalla on tällä hetkellä Suomessa lähes 18 000 palveluun kirjautunutta käyttäjää. Palvelun skaalaaminen ulkomaille on aloitettu. Tukijoiksi tiimi on viimeisen kolmen vuoden saanut vahvan joukon kansainvälisiä enkelisijoittajia sekä Business Finlandin. Yrityksessä työskentelee kymmenen hengen monipuolinen tiimi.

Oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien opettamista on lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa tutkittu. Positiivinen CV -hankeen perustaja Kaisa Vuorinen on tutkinut väitöskirjassaan (2022), miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta.

Mistä on kyse?