Siirry suoraan sisältöön

Kuva: Minna Hemmilä

Julkaistu 01.03.2019

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo. Sijoitustoiminta Sitrassa perustuu YK:n tukemille vastuullisen sijoittamisen periaatteille.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sitra allekirjoitti vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) syksyllä 2015. Ympäristö- ja sosiaalisella vastuullisuudella sekä hyvän hallintotavan huomioimisella pystytään sekä hallitsemaan sijoitusriskejä että varmistamaan sijoitusten mahdollisimman korkea tuotto. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet tarkoittavat käytännössä seuraavaa:

  • ympäristövastuu-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapaan liittyvät asiat (ESG-asiat) otetaan huomioon sijoitusanalyyseissä ja päätöksentekoprosesseissa
  • organisaation vastuullisen sijoittamisen toimista ja niiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti
  • ESG-asioita sovelletaan omistajakäytännöissä (aktiivinen omistajuus) ja edistetään sijoituskohteiden ESG-raportointia
  • vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla edistetään ja tehdään jatkuvaa yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Sitra ei lähtökohtaisesti sulje mitään toimialoja sijoitustoimintansa ulkopuolelle. Sijoituskohteiden odotetaan noudattavan lakien lisäksi esim. UN Global Compactin periaatteita (ihmisoikeudet, työelämän oikeudet, ympäristö, korruptio).

Sijoituskohteiden kotipaikat

Sitran sijoitustoiminnassa selvitetään aina sijoituskohteiksi harkittavien rahastojen kotipaikat. Sitra ei voi tehdä sijoituksia rahastoihin, jotka ovat rekisteröityjä veroparatiiseihin. Tässä ohjeistuksessa veroparatiisilla tarkoitetaan ns. offshore-alueita.

Peruspääoman sijoitukset sijoitusrahastoihin

Sitralla on sijoituksia mm. osake-, korko- ja kiinteistörahastoihin. Näiden rahastosijoitusten osalta Sitran omistus on välillinen eli sijoituksia hallinnoivat ulkopuoliset rahastojen hoitajat, jotka tekevät yksittäiset sijoitusanalyysit ja sijoitusten valinnat.

Sitra valitsee ensisijaisesti rahastoja ja sellaisia rahastojen hoitajia, jotka ovat sekä menestyviä että vastuullisesti toimivia yhteistyökumppaneita. Kaikki nykyiset Sitran rahastojen hoitajat ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Sijoitusrahastoja valittaessa vastuullisen sijoittamisen toteutusta arvioidaan laajasti. Rahastojen hoitajien tulee ottaa huomioon vastuullisen sijoittamisen periaatteet sijoitusstrategioissaan, prosesseissaan ja lopulta arvopaperivalinnoissaan sekä vaikuttamis- ja omistajakäytännöissään. Rahastojen hoitajien toimintaa arvioidaan säännöllisesti keskustelemalla heidän kanssaan sijoituskäytännöistä. Viimeisenä vaikutuskeinona voidaan tehdä päätös rahastosijoituksen lunastamisesta.

Sijoitukset pääomarahastoihin

Sitran pääomasijoitustoiminnassa tehdään riskipääomarahastosijoituksia, joissa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi uuden, kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua.

Rahastosijoituksia tehdessä Sitra pyrkii arvioimaan vastuunalaisten yhtiömiesten mahdollisuuksia ja taitoja sisällyttää ESG-asioiden arviointi osaksi sijoitusprosessejaan. Yhtiömiehiltä pyydetään kuvausta noudatettavista vastuullisen sijoittamisen prosesseista. PRI:n allekirjoittamista ei vaadita, mutta se katsotaan eduksi.

Vastuunalaisten yhtiömiesten toimintaa arvioidaan keskustelemalla sijoituskäytännöistä.

Sitra on lisäksi aktiivisesti mukana luomassa uuden pääomasijoittamisen muodon eli vaikuttavuusinvestoinnin käytäntöjä. Esimerkiksi SIB-rahastojen tavoitteena on luoda toimintamalleja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Suorat pääomasijoitukset yrityksiin

Sitralla on suoria sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin, jotka mm. edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, vauhdittavat sosiaalisten ongelmien ratkaisua yhteiskunnassa, parantavat materiaali- ja energiatehokkuutta sekä nopeuttavat siirtymistä uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin.

Sijoituskohteita arvioitaessa ja seurattaessa tarkastellaan perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi ympäristö-, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden vaikutuksia. Laajemman analyysin myötä ymmärrys yrityksen toiminnasta kasvaa ja sijoituksiin liittyvät riskit ovat paremmin tiedossa.

Ollessaan merkittävä omistaja Sitra muun muassa osallistuu hallitustyöskentelyn kautta kohdeyrityksen toimintaan ja kehittämiseen yhdessä yrityksen johdon ja muiden omistajien kanssa. Omistajaohjauksen kautta Sitra edistää ESG-asioiden integroimista kohdeyritysten toimintaan sekä sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin. Sitra on pitkäjänteinen sijoittaja, joka sitoutuu kohdeyritystensä omistajaksi ja kehittäjäksi tyypillisesti noin 4–10 vuodeksi.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole enää tehnyt uusia suoria sijoituksia yrityksiin.

Päätöksenteko ja raportointi

Sitran hallintoneuvosto määrittää Sitran peruspääoman sijoitustoiminnan suuntaviivat. Hallintoneuvoston hyväksymissä sijoitustoiminnan yleisissä ohjeissa määritellään esimerkiksi Sitran hallituksen ja rahoitusjohtajan päätöksentekovaltuudet sekä raportointivelvollisuudet.

Peruspääoman ja pääomasijoitusten hoidosta vastaa rahoitusjohtaja. Pääomasijoituksiin liittyvät asiat käsitellään sijoitustoiminnan johtoryhmässä.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeistuksen laatimisesta ja päivittämisestä vastaa rahoitusjohtaja, ja Sitran hallitus hyväksyy ohjeistuksen. Periaatteiden toteutumisesta vastaa jokainen sijoitustoimintaan osallistuva sitralainen.

Vastuullisuusasiat käydään läpi säännöllisesti kohdeyritysten sekä pääomarahastojen arvonmääritysten yhteydessä. Näissä kokouksissa ajankohtaiset ESG-asiat tuodaan esille ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua. Vastuullisuuskysymyksiin otetaan kantaa myös sijoitusesityksissä. Vastuullisuusasiat käsitellään lisäksi myös rahastojen hoitajien tapaamisissa.

Vastuullisena sijoittajana Sitra korostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassaan. Sitra julkaisee sijoituksensa vuosittaisessa toimintakertomuksessaan ja raportoi vastuullisen sijoittamisen käytännöistään vuosittain myös PRI:lle. Vastuullisen sijoittamisen asioista viestitään myös sisäisesti.

Sitra edistää vastuullisuutta

Sitran toiminta tähtää kestävän hyvinvoinnin edistämiseen ja toteutumiseen Suomessa. Tämä edellyttää toimimista muuttuvassa ympäristössä muita arvostaen, ennakkoluulottomasti, tavoitteellisesti ja yhdessä uudistaen.

Omassa työssään Sitra yhdistää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden ja pyrkii vaikuttamaan myös käytännön hankkeiden kautta näiden edistymiseen yhteiskunnassa. Tavoitteina ovat mm. sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja mahdollisimman kestävät ratkaisut, jotka vievät kohti resurssiviisasta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Sitra edistää vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä ja on aktiivinen jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä Finsif ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) sekä vaikuttavuusinvestoimista edistävässä Global Impact Investing Networkissä (GIIN). Sitra on mukana pääomasijoitustoimialan kehittämisessä Suomen pääomasijoitusyhdistyksen sekä Invest in Europe kautta. Näiden toimijoiden aloitteita seurataan ja omia aloitteita edistetään olemalla jäsentoiminnassa mukana.

Mistä on kyse?