Loki
Arvioitu lukuaika 5 min

Lab loki #4: Nuorten ääni kuuluviin 1/2

Kirjoittaja

Salla Nurminen

Asiantuntija, Kestävä arki

Julkaistu

Kirjoitettu yhdessä: Kalle Laanterä, Tomi Mäki-Opas, Virpi Vatanen, Matias Aaltonen

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorioryhmä kokoontui toisen kerran, tällä kertaa keväisen Tammerkosken rannalla. Kaksipäiväinen työskentely keskittyi erityisesti ongelman sekä toivotun muutoksen määrittelyyn. Työskentelyä ei tehty pelkästään siististi sisätiloissa, vaan rohkeasti kentällä nuoria tavaten.

Kaikkien kohtaamisten yhteisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä ryhmän aiheesta ja tuoda aiheen pohdintaan nuorten näkökulmia. Nuorten kokemusmaailma voi erota olennaisesti aikuisten maailmasta ja tästä syystä tapaamiset vaativat sensitiivisyyttä ja suunnittelua. Ryhmät rakensivat itsenäisesti tapaamistensa rungon ja miettivät, mihin kysymyksiin he tarvitsevat polttavimmin nuorten näkökulmia.

Keitä tavattiin ja millaisia kohtaamiset olivat?

Demokratiaryhmän kuulumisia

Demokratiaa ja osallistumista pohtiva ryhmä suuntasi kohti Lielahden nuorisokeskusta ja tapasi 10 nuorta. Tapaaminen käynnistyi pohdinnalla hyvä- ja huono-osaisen aikuisen eroista ja mistä elementeistä nämä ääripäät rakentuvat. Pohdinnan jälkeen astuttiin askel taaksepäin ja mietittiin niitä osatekijöitä, jotka ajavat näihin kahteen suuntaan. Nuorilta saatiin myös ajatuksia siihen, miten näiden ääripäiden välistä etäisyyttä voitaisiin kaventaa.

Ryhmäläiset huomasivat, että aktiiviset nuoret halusivat tehdä koulusta paremman paikan kaikille, eivät vain itselleen, eli toiminnan taustalla oli yhteisölle merkityksellisen toiminnan tekeminen. Nuoret halusivat olla osallisia koulun toiminnan suunnittelussa, mutta vaikuttaa myös nuorisotilan toimintaan. Nuoret korostivat tärkeän aikuisen, mutta myös kavereiden ja sisarusten merkitystä. Sisarukset otettiin puheeksi erityisesti sosiaalisten taitojen kuten solidaarisuuden opettelussa sekä vastuulliseksi kasvamisessa. Kavereiden rooli oli tärkeä sosiaalisten taitojen kehittymisessä, mutta myös vastoinkäymisistä selviämisessä. Ryhmää herätteli erään paikalla olleen nuoren kertomus: vaikka hän kuului paikalliseen nuorisovaltuustoon, oli tämä tapaaminen ensimmäinen kerta kun hän koki oikeasti tulleensa kuulluksi ja mielipiteensä tärkeäksi. Koko ryhmä toivoi vastaavanlaista luottavaisessa ilmapiirissä käytyä keskustelua nuorten kanssa tehtävän useammin, kun suunnitellaan nuoria koskettavia asioita ja toimia.

Ryhmä pohti tapaamisen jälkeen, kuinka pienistä tapahtumista nuorten mielestä voi olla kiinni, osallistuuko nuori yhteiskuntaan ja haluaako hän vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Ryhmän ja nuorten välillä vallitsi konsensus, että kun Sitra Lab tulee Tampereelle seuraavan kerran elokuun lopussa, olisi uusi tapaaminen kohdallaan.

Työ- ja oppimisryhmän kohtaamiset

Työn ja oppimisympäristön muutoksen ympärillä työskentelevä ryhmä pääsi tapaamaan Ammattiopisto Luovin tuotantokoulun keittiö-, kiinteistö- ja autoalan opiskelijoita. Koska toimipisteet ovat eri puolilla kaupunkia, jakautui ryhmä kahdeksi pienemmäksi ryhmäksi. Molemmissa toimipisteissä tavattiin kymmenkunta nuorta.

Toisessa toimipisteessä opiskelu toteutetaan Silta-valmennusyhdistyksen työpajoilla tekemällä työ itse alusta loppuun. Osaamisen tunnustaminen tapahtuu näyttökokeena. Osa nuorista oli hakeutunut Tuotantokouluun  kuntouttavan valmennuksen tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Osalla opiskelijoista oli takanaan aiempia kesken jääneitä tai päättyneitä ammattiopintoja. Iältään he olivat kaikki yli 20-vuotiaita. Yhteistä nuorille oli oman koulupolun erityiset haasteet oppimiseen, sosiaalisiin ongelmiin, päihteisiin tai terveyteen liittyvistä syistä.

Vaikka avoimeen haastatteluun osallistuminen oli osalle nuorista haastavaa, saatiin vastauksia lyhyessäkin ajassa niihin teemoihin, joita Sitra Lab -ryhmä oli etukäteen hahmotellut. Ryhmä oli kiinnostunut nuorten saamasta ohjauksesta tai tuesta, itseohjautuvuudesta, omista vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta sekä hyvinvoinnista.

Moni nuori koki, että hänelle oli tarjottu apua peruskoulussa, mutta silloin nuorilla ei välttämättä ollut kiinnostusta tai motivaatiota ottaa tukea vastaan. Heillä ei myöskään ollut selkeää toimivaa suhdetta koulun opettajiin tai oppilashuollon tukeen, kuraattoriin tai psykologiin. Työpajoilla toimivat nuoret kokivat omana vahvuutenaan sen, että heidän tekemisiinsä luotettiin, ja he saivat tehdä työn loppuun itsenäisesti. He luottivat työpajan työvalmentajiin ja opettajaan ja saivat heiltä tai toisilta opiskelijoilta tukea aina tarvittaessa. Luottamus ja yleinen ilmapiiri tekemiseen oli positiivinen. Kuitenkin työelämään siirtyminen koettiin kaukaiseksi tai jännittäväksi. Erona peruskouluun opiskelijat nimesivät sen, että henkilökunta kohtelee heitä tasapuolisina tekijöinä sekä auttaa konkreettisesti monissa tilanteissa. Näillä nuorilla oli vielä vaikeuksia sanoittaa vahvuuksiaan ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, eikä kaikilla ollut vapaa-ajalla harrastusta tai kaveripiiriä.

Toinen ryhmä kävi tapaamassa ammattiopisto Luovin opiskelijoita. Ryhmässä oli mukana puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelijoita, Valma-opiskelijoita ja yksi Telma-opiskelija. Ryhmälle jäi tapaamisesta päällimmäisenä mieleen oppilaitoksessa opiskelevien nuorten vuorovaikutustaidot, hyvä yhteishenki, positiivinen tunnelma sekä vahva luottamus oppilaitoksen opettajiin ja ohjaajiin. Tämän perusteella Luovissa, tuetaan niitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Nuoret jaettiin kahteen ryhmään ja ryhmissä käytiin rakentavia keskusteluja. Keskusteluiden teemoina olivat omien vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen, luottamus omaan tulevaisuuteen sekä oma hyvinvointi. Omien vahvuuksien tunnistaminen nousi keskusteluissa teemaksi, johon tulisi kiinnittää nuorten kanssa enemmän huomiota. Tulevaisuuteensa nuorilla oli varsin positiivinen suhtautuminen. Keskeisinä toiveina nousivat esille kiva työpaikka ja oma asunto. Työhön liittyvät toiveet painottuivat työpaikan ilmapiiriin ja toisiin ihmisiin enemmän kuin itse työn luonteeseen. Nuoret toivoivat, että tukea olisi saatavilla oikea-aikaisesti ja omien tarpeiden mukaisesti, jotta he tulisivat ymmärretyiksi.

Sitra Labin ryhmä koki molempien tapaamisten olleen voimaannuttavia. Nuorten antamat vastaukset jäivät pohdituttamaan päivän jälkeen. Haasteita on useita, mutta ehkä kirkkaimmin nousi esille se, miten löytää keinoja nuorten tukemiseen ja ohjaukseen opiskelupolun valinnassa nuorten omien vahvuuksien kautta heidän kannaltaan oikeaan aikaan?

Lämmin kiitos yhteistyöstä Lielahden Nuorisokeskus ja Ammattiopisto Luovi!

 

Kolmen muun ryhmän tapaamisista ja kokemuksista kerromme seuraavassa Lab Lokissa.

 

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

Mistä on kyse?