Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Tulevaisuustaajuus organisaation ennakointikyvykkyyksien kehittämisessä

Laurea-ammattikorkeakoulu jalkautti tulevaisuusajattelua läpi koko organisaation Tulevaisuustaajuuden avulla.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Laurea halusi vahvistaa koko organisaation ennakointiosaamista, mikä on Laurean toiminnan strateginen, poikkileikkaava teema. Laurealaiset valitsivat työkaluksi Tulevaisuustaajuus-menetelmän, koska sitä voi hyödyntää monipuolisesti ammattikorkeakoulun eri toiminnoissa: opetuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektien (TKI) valmistelussa ja toteutuksessa.

Miten Tulevaisuustaajuutta sovellettiin?

Tulevaisuustaajuus-menetelmää juurrutettiin Laurean organisaatioon monin eri tavoin kouluttamalla opetus- ja tki-henkilökuntaa ja Laurean johtoa. Yhteensä 120 laurealaista koulutettiin Tulevaisuustaajuus-menetelmän käytössä. Opetuspuolella menetelmää on sovellettu muun muassa tradenomi- ja sosionomikoulutusten kursseilla. Laurean TKI-toiminnoissa erilaisissa projekteissa, esimerkiksi sote-alan ammattilaisten työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa, tulevaisuusteemaisissa seminaareissa ja projektin työelämän ohjausryhmässä, jossa pohdittiin mahdollisia tulevaisuuksia sekä miten niihin voitaisiin päästä. Lisäksi menetelmää on hyödynnetty myös Laurean oman työn kehittämisessä, esimerkiksi Laurean pedagogista ohjelmaa työstettäessä sekä viestinnän kehittämisessä.

Mitä opittiin?

Johdon tuki on ratkaiseva, jotta Tulevaisuustaajuus-menetelmän jalkauttaminen organisaatiossa onnistuu. Hyvä keino tähän on tunnistaa johdon tasolta konkreettinen tarve, johon Tulevaisuustaajuus-menetelmällä voidaan vastata, esimerkiksi kehittämispäivät. Näin johto saa omakohtaisen kokemuksen menetelmästä samalla kun edistävät omia työtehtäviään. Ylipäätään kokemuksellisuus on paras tapa innostaa osallistujia ottamaan menetelmä käyttöön. Aina ei välttämättä tarvitse järjestää kokonaista työpajaa, vaan pienet ”maistiaiset” voivat toimia innostajina. Lisäksi on tärkeää, että kiinnostuneille tarjotaan tukea ja sparrausta. Se vahvistaa menetelmän juurtumista ja soveltamista. Ja lopulta kun järjestetään Tulevaisuustaajuus-työpaja, tarvitaan tarpeeksi iso joukko osallistujia, jotta työpajassa toteutuu mahdollisimman laaja monipuolisten näkökulmien ristiin pölyttäminen, joka laajentaa ajattelua ja edistää rikasta työpajatyöskentelyä.

Tutustu!

Tu­le­vai­suus­taa­juus-tiimi valmentaa lau­rea­lai­sia tu­le­vai­suusa­jat­te­luun

Me teemme tu­le­vai­suut­ta joka päivä – Tu­le­vai­suus­taa­juus-menetelmät Laureaan

Tiimi

Laurean TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Siiri Jalo

TKI-projektipäällikkö Jaakko Hannula

palvelumuotoilija Emilia Risu

liiketalouden lehtori Päivi Williams.

Mitä mieltä?

Tulevaisuustyöpajan pohjalta myös erilaisten tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden mahdollisuus omassa mielessä on laajentunut. Tulevaisuuden kuvittelun ja ajattelun ei tarvitsekaan olla niin rajoittunutta – erilaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuusnäkymiä, sekä keinoja niiden toteuttamiseksi voi ja pitää pohtia ja kehittää avoimin mielin! –opiskelijaryhmän palaute työpajasta

Sitra rahoittii hankkeen toteutusta osana Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaa

Mistä on kyse?