Kansallisen lainsäädäntöprosessin kehittäminen

Sitran tavoitteena on, että suomalainen demokratia on vahva, monimuotoinen ja uudistumiskykyinen. Kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon on tärkeä osa avointa pohjoismaista hallintoa.

Mistä on kyse? 

Perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Samalla julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Lainsäädäntöprosessien läpinäkyvyyden ja ennakoitavuuden lisääminen edistäisi kansalaisten mahdollisuuksia seurata ja osallistua päätöksentekoon. Tämä myös ylläpitäisi luottamusta järjestelmää kohtaan.

Sitran selvitykset kuitenkin osoittavat, että lainsäädäntöprosessien pitäisi olla nykyistä avoimempia ja helpommin seurattavia. Päätöksenteko ja lainsäädäntöprosessien eri vaiheet olisi tuotava lähemmäs ihmistä ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua lainsäädäntöprosesseihin tulisi lisätä.

Tällä hetkellä lainsäädäntöprosessin kokonaiskehitys ja systeeminen muutostyö ei ole eduskunnan eikä valtioneuvoston vastuulla. Lainsäädäntöprosesseja tulisikin uudistaa valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyönä.

Mitä teemme? 

Sitran tavoite on vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Sitra tukee lainsäädäntöprosessien kehittämistä monin eri tavoin: prosessidataa louhimalla ja analysoimalla, erilaisilla selvityksillä ja koulutuksella.

Sitra on tuottanut ja tuottaa lainsäädäntöprosesseista prosessidataa. Sitra on mallintanut ja analysoinut sekä kotimaisen lainsäädäntöprosessin että Euroopan unionin lainsäädäntöprosessin tekemällä siitä prosessimallinnuksen sekä louhimalla prosessidataa. Tämä työ päivittyy yhä jatkuvasti.

Lainsäädäntöprosessien ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä kuvaamalla ja analysoimalla voidaan tarkastella prosessien etenemistä ja tunnistaa vaikuttamisen paikkoja. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosesseista ja lisätä kokonaisymmärrystä lainsäädännön kaikista vaiheista.

Läpinäkyvyyden lisääminen onkin yksi keskeinen keino tuoda kansallista ja EU:n päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia. Lisäämällä läpinäkyvyyttä vahvistetaan myös eduskunta- ja lainsäädäntötyön tulevaisuuskuvia ja ennakointityötä.

Missä mennään? 

Helmikuusta 2018 lähtien Sitra on tuottanut lainsäädäntöprosesseista suuret määrät prosessidataa ja analysoinut sitä. Lisäksi Sitra on tuottanut lainsäädäntöprosessin kokonaiskehitystä ja systeemistä muutostyötä tukevia julkaisuja:

Sitran tuottaman tiedon pohjalta on myös rakennettu valmennus Näkökulmia lainsäädäntöprosessien kokonaiskehittämiseen lainsäädäntöprosessien kanssa työskenteleville henkilöille.

Kuka mukana? 

Lainsäädäntöprosessin mallinnusta ja selvityksiä on tehty tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa. Koulutussisällöt on suunniteltu yhdessä HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?