Kiertotalous teollisuudessa

Kiertotalouden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään elinkaaren alkupäässä. Materiaalikehitys, tuotesuunnittelu ja prosessien suunnittelu ovat avainasemassa, kun tuotamme uusia tavaroita yhteiskuntaan.

AJANKOHTAISTA

Poimi tästä kiinnostavia vinkkejä, ideoita ja uutisia!

JUTTUSARJA MATERIAALEISTA

Näkökulmia materiaalien kiertotaloudesta.

HANKKEET

Tutustu tarkemmin.

JULKAISUT

MISTÄ ON KYSE?

Maailma on monimutkainen, samoin kuin siellä liikkuvat materiaalit ja tuotteet. Materiaaleja kehitetään toiminnallisesta lähtökohdasta, kuten ultrakevyitä rakenteita tai älykkäitä pinnoitteita. Tuotteisiin halutaan uusia teknisiä ominaisuuksia.

Kiertotalouden toteutumisen kannalta elinkaaren alkuvaiheessa tulisi miettiä materiaalin ja tuotteen koko elinkaarta; miten elinkaaren eri vaiheissa saadaan ylijäämämateriaali talteen ja uudelleen kiertoon sekä miten elinkaaren lopussa erilaiset materiaalisekoitteet saadaan hyödynnettyä uusissa tuotteissa.

Teollisuuden kiertotalous toteutuu, kun luonnonvaroja säästetään, tuotteet ovat pitkäikäisiä ja korjattavia, materiaalit kiertävät ja tämä kaikki on kannattavaa liiketoimintaa. Teollisten kiertojen periaatteina tulee olla luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden elinkaaren pidentäminen huolto- ja korjaustoimilla ja se, että saadaan takaisin kiertoon prosessoinnin ja tuotteen valmistuksen aikana syntyvä ylijäämämateriaali sekä tuotteen käyttövaiheen lopussa tuotteessa olevat materiaalit.

Keskeisessä roolissa ovat kiertotalouden periaatteiden mukaan ennakointi ja tuotteen elinkaaren alkupää: kaavoitus, alueiden suunnittelu, prosessien suunnittelu, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, sekä materiaalikehitys ja tuotesuunnittelu.

Mitä teemme?

Teollisten kiertojen ytimessä on hukan vähentäminen prosessiteollisuudessa. Teollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää toisissa teollisissa prosesseissa. Suomen vahva teknologiaosaaminen mahdollistaa kiertojen tehostamisen. Ekoteollisuuspuistoissa, kuten Kemi-Torniossa, tämä malli on kehitetty pitkälle. Perusajatuksena on, että toisen ylijäämä toimii toisella laitoksella raaka-aineena ja vähentää näin neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Kriittiset ja harvinaiset materiaalit ja niiden saatavuus edistävät omalla tavallaan kiertotaloutta. Meidän on pakko ryhtyä muuttuvassa maailmassa miettimään, onko ekologisesti ja taloudellisesti järkevämpää ryhtyä hyödyntämään entistä tehokkaammin jo käytössä olevia materiaaleja uudestaan kuin etsiä yhä vaikeammin saavutettavissa olevia raaka-aineita luonnosta. Näiden aiheiden parissa työskentelemme Jyväskylä yliopiston kanssa SERRA-hankkeessa ja Pirkanmaan liiton vetämässä akkuekosysteemi-hankkeessa.

Suomen rikkaat uusiutuvat metsäluonnonvarat ovat tärkeä syy metsäperäisten bio- ja kiertotalousratkaisujen kehittämiselle Suomessa. Niillä on myös suuri merkitys kansantaloudellemme. Tavoitteena on, että korkealuokkainen metsätalous ja teollisuus tekevät Suomesta johtavan biokiertotalousmaan. Metsäperäisten kiertojen hankkeessa luodaan uutta arvoa metsäperäisistä raaka-aineista. Kansallisesti olisi tärkeää pitää arvoketju mahdollisimman pitkään Suomessa ja myydä korkean jalostusarvon tuotteita kansainvälisille markkinoille. Myös uudet palveluliiketoimintaratkaisut ovat osa tätä kokonaisuutta.

Yksi maailman megatrendeistä on kaupungistuminen. On ennustettu, että lähitulevaisuudessa jopa neljä viidestä suomalaisesta asuu kaupungeissa ja ennuste maailmanlaajuisesti on noin 75 prosenttia. Koko Suomen energiankäytöstä rakennusten osuus on lähes 40 %. Tämän lisäksi rakennustarvikkeiden valmistuksen arvioidaan aiheuttavan kasvihuonepäästöistä noin 5 %. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa rakennetulla ympäristöllä on siis hyvin keskeinen rooli. Maankäytön, kaavoituksen, rakennusten suunnittelun ja toteutuksen toimintamallit tulisi pian päivittää kiertotalouden mukaisiksi. Tätä edistämme rakennetun ympäristön Kiertotaloussprintissä.

Palvelutaloudella ja esimerkiksi esineiden internetillä on myös tärkeä rooli teknisissä kierroissa. Kiertoja voidaan pidentää ja materiaalien arvoa maksimoida siten, että tuotteiden älykkyyttä lisätään ja niistä luodaan palveluita. Sparraamme muun muassa teknologiateollisuuden kasvuyrityksiä yhteishankkeessa Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

Digitaalinen vallankumous yhdistettynä resurssiniukkuuteen on mielenkiintoinen mahdollisuus kansainvälisessäkin mittakaavassa. Suomi on innovaatioiden luojien etulinjassa. Suomen kansantalouden ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää pyrkiä jatkuvasti kasvattamaan teollisiin kiertoihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden jalostus- ja lisäarvoa.

Tavoitteenamme on, että Suomi rakentaa kilpailukykyään kestävällä materiaalin käytöllä. Neitseellisten raaka-aineiden tarve minimoidaan, materiaalien ja tuotteiden elinkaarista tehdään mahdollisimman pitkiä ja tuotteet suunnitellaan korjattaviksi. Tuotteen ensimmäisen elinkaaren lopussa hyödynnetään uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Toissijaisista materiaaleista valmistettujen tuotteiden suunnittelu koskevat samat säännöt. Myös niiden on oltava edelleen korjattavissa ja kierrätettävissä. Tuote- ja laatuvaatimuksista ei voida tinkiä kiertotaloustuotteissakaan.

Kuka on mukana?

Teollisten kiertojen kiertotaloustyössä ovat mukana kaikki teolliset toimijat, kuten kaivosteollisuus, prosessiteollisuus, metsäteollisuus, konepajateollisuus, kemianteollisuus, valmistava teollisuus ja rakennusteollisuus. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa sivuvirtojen hyödyntämiseen erikoistuville yrityksille, suunnittelu- ja materiaalikehitysvaiheeseen, tehdaskunnostukseen sekä arvokkaiden materiaalien talteenottoon.

Täysin keskeisiä muutokselle ovat kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä materiaalikehityksen ja tuotesuunnittelun rooli. Ihmisten tulee vaatia kestäviä kiertotalouteen sopivia tuotteita ja teollisuuden tulee tarjota niitä.

Missä mennään?

Teollisuuden kiertotalous toteutuu, kun luonnonvaroja säästetään, tuotteet ovat pitkäikäisiä ja korjattavia, materiaalit kiertävät ja tämä kaikki on kannattava liiketoimintaa. Meneillään olevilla hankkeilla vauhditetaan tätä systeemistä muutosta. Edelläkävijyys kiertotaloudessa tarjoaa valtavan liiketoimintapotentiaalin kansainvälisillä markkinoilla. Nyt, kun kiertotalouden liiketoimintaa on harjoiteltu kotimarkkinoilla muutama vuosi, on aika tarttua haasteeseen ja lähetä tarjoamaan näitä ratkaisuja globaaleille markkinoille.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro ja kommentoi.

Mistä on kyse?