Kiertotalousopetus luonnonvara-alalla ja rakennustekniikassa

Lapin ammattikorkeakoulu kehittää kiertotalouden opintoja luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan. Molemmille tuotetaan 10 opintopisteen kokonaisuudet.

Mistä on kyse?

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää ymmärrystä sekä kiertotaloudesta että resurssi- ja energiatehokkuudesta. Esimerkiksi metsä- ja puutuoteteollisuudessa muodostuu runsaasti sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen uusina tuotteina on kiertotaloutta parhaimmillaan. Biojalostamojen yhteyteen voi muodostua uudenlaisia yritysten keskittymiä, jotka hyödyntävät yhteistyössä tuotannon erilaisia sivuvirtoja ja uusia raaka-aineita.

Myös rakentamisessa syntyy paljon kierrätettävää materiaalia ja rakennusjätettä. Ymmärrys rakentamisen ympäristövaikutuksista sekä materiaalitehokkuuden merkityksestä osana resurssi- ja ekotehokkuutta on kasvanut. Nykyisin materiaalitehokkuustavoitteet ovatkin osa rakentamisen elinkaariarvioinnin käytäntöjä. Myös käytettyjen rakennusmateriaalien ja -tuotteiden arvostus on kasvanut.

Mitä teemme?

Kehitämme luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan opintokokonaisuudet, jotka lisäävät kiertotalouden osaamista ja ymmärrystä. Luonnonvara-alalla tärkeitä ovat sivuvirtojen monipuolinen hyödyntäminen. pk-yritysten symbioosit ja logistiset ratkaisut. Rakentamisessa puolestaan painottuvat materiaalitehokkuus, suunnitteluvaihe, elinkaariarvioinnit ja purettavien materiaalienkierto. Keskeistä on huomioida ympäristöasiat osana kiertotalousajattelua.

Hankkeessa tehdään koulutus- ja osaamistarveselvitys, joiden pohjalta suunnitellaan koulutus ja määritellään resurssit. Kurssipaketit pilotoidaan ja saatujen kokemusten pohjalta levitetään hyvät käytännöt alueelle ja muihin ammattikorkeakouluihin.

Hankkeen tuloksena syntyy kymmenen opintopisteen opinnot molemmille aloille. Opinnot toteutetaan pilottina Lapin ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen niitä tarjotaan myös muille ammattikorkeakouluille sisällytettäväksi luonnonvara- ja rakennustekniikan alojen koulutuksiin.

Kuka on mukana?

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen. Opintokokonaisuuden suunnitteluun otetaan mukaan molempien alojen yrityksiä, ja yrityksistä hankitaan projekteja koulutuksen toteutukseen.
Missä mennään?

Hanke käynnistyi vuoden 2017 lopussa. Koulutus- ja osaamistarveselvitys sekä koulutusten tarkempi suunnittelu toteutetaan keväällä 2018. Opintojaksopaketit pilotoidaan kesän ja syksyn 2018 aikana, minkä jälkeen opintokokonaisuutta tarjotaan muille alan koulutusta järjestäville ammattikorkeakouluille.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi vuoden 2017 lopussa. Koulutus- ja osaamistarveselvitys sekä koulutusten tarkempi suunnittelu toteutetaan keväällä 2018. Opintojaksopaketit pilotoidaan kesän ja syksyn 2018 aikana, minkä jälkeen opintokokonaisuutta tarjotaan muille alan koulutusta järjestäville ammattikorkeakouluille.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?