Expertpanel för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är väsentlig för allt beslutsfattande i samhället. Ofta kan vi ändå inte omsätta den i praktiken eller utnyttja dess möjligheter. Sitra var värd (2013-2018) för en expertpanel som gör vetenskapens röst bättre hörd, från januari 2019 hos en ny värd.

VAD HANDLADE DET OM?

Vill vi ha en hållbar utveckling är det viktigt att hitta lösningar som respekterar de ekologiska ramvillkoren och samtidigt är ekonomiskt och socialt hållbara. Samhället och ekonomin kan inte fungera i en förorenad miljö.

Bland annat i Tyskland har man goda erfarenheter av att använda expertpaneler som stöd för politiskt beslutsfattande. En namnkunnig expertpanel kan också ryta till om det behövs. Expertpanelen för hållbar utveckling, med Sitra som värd (2013-2018), stöder och utmanar Finlands kommission för hållbar utveckling i dess arbete och tar synpunkter av hållbar utveckling till samhälleliga diskussionen. Från januari 2019 panelen fortsätter hos HELSUS, Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands miljöcentral (SYKE).

Vad gjorde vi?

Expertpanelen för hållbar utveckling tillsattes i december 2013 för att tillföra den finländska politiken en vetenskaplig aspekt. Den gav akademiska och internationellt kända experter en möjlighet att få sin röst bättre hörd.

Expertpanelen deltog i samhällsdebatten och stödde kommissionen för hållbar utveckling. Dess uppgift var att förbereda, utmana och utvärdera kommissionens arbete och främja hållbar utveckling i Finland. Panelen kunde föra rundabordsdiskussioner om vilka hållbarhetsfrågor som helst. Den sammanträdde ungefär sex gånger om året.

Vem var med?

I panelen ingick

Sitra koordinerade expertpanelens arbete under ledning av Eeva Hellström. 

Vad har man fått till stånd?

Hållbar utveckling är beslut och gärningar. På detta baserar sig även Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling En målbild för Finland 2050: Ett välmående Finland inom ramarna för hållbar utveckling, som ger en referensram för hållbara utvecklingen i Finland på lång sikt. För att uppmuntra till åtgärder finns Åtagande 2050, som är en finländsk innovation som har väckt stort intresse i hemlandet och ute i världen.

Expertpanelen ordnade en workshop för den nyutnämnda kommissionen för hållbar utveckling för att uppmuntra Åtagande 2050. Målet var också att visa exempel för att förnya kommissions arbetsmetoder genom samutveckling och dialog.

Panelen har också stött planeringen för det nationella genomförandet av FN:s Agenda 2030, som offentliggjordes i september 2015. I oktober 2016 erbjöd vår panel regeringen fem målhelheter som kan bilda spets (på finska) när Agenda 2030 genomförs och som baserar sig på losskopplingar mellan miljöskador, upplevd välfärd och ekonomisk tillväxt. Regeringen offentliggjorde sin genomförandeplan i januari 2017.

Panelen har också fört en aktiv dialog med andra paneler för hållbar utveckling och ordnade bland annat sommaren 2016 ett internationellt seminarium (på engelska) tillsammans med riksdagens framtidsutskott.

Hösten 2016 utredde vi hur det vetenskapliga stödet för politiken för hållbar utveckling är organiserat i olika länder. Enligt Roope Kaaronens utredning är den modell som används i Finland en kombination av flera modeller som erbjuder de politiska beslutsfattarna ett oberoende stöd.

Agenda2030 lotsar utvecklingen i olika delar av världen i en riktning som skapar välfärd långt in i framtiden och bidrar till att förebygga att globala kriser inte upprepas och förvärras. För att genomföra den förutsätts av alla länder både universalitet, dvs. att man arbetar för alla mål överallt, och strategi, dvs. att man väljer och fasindelar tyngdpunkterna. Eftersom alla mål är kopplade till varandra behöver man uppfatta de viktigaste utmaningarna för att få en kontaktyta.

Vad följer härnäst?

Expertpanelen för hållbar utveckling fortsätter att stöda och utmana kommissionens arbete samt deltagandet i samhällsdebatten hos en ny värd. Den försöker hitta effektivare påverkningsmetoder för att föra den vetenskapliga forskningen närmare beslutsfattningen i samhället.

ÄMNEN

Annat intressant om hållbar utveckling

Text: Megatrender 2023
ämnen

Megatrender

ämnen

En hållbar vardag

ämnen

Kolneutral industri

KONTAKTA OSS

personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi
personer
Pinja Parkkonen
Expert, Förutsägelse och Strategi
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?