FÖRSÖK MED VALFRIHET INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS­TJÄNSTERNA

Att valfriheten ökar är en betydande förnyelse vars följder vi inte ännu känner till med säkerhet. För att få mer kunskap om följderna behöver vi försök.

AKTUELLT

nyheter

Över 6 500 finländare har bytt serviceproducent i det inledande skedet av försöken med utvidgad valfrihet inom hälso- och sjukvården

Verenpaine, kädet, terveyskioski
nyheter

Enkät: Kundens helhetssituation förblir oftast outredd inom social- och hälsovården

PROJEKT

projekt

Care Gap – Från kvalitetsdata till verkningsfullhet

VAD HANDLAR DET OM?

År 2019 kommer valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna, dvs. möjligheten att välja var tjänsten tillhandahålls och av vem, att utökas i Finland. I praktiken innebär detta att människorna har större valfriheter än tidigare att välja tjänster på basnivå bland olika aktörer på den offentliga, privata och tredje sektorn. Klientfokus är ett av de viktigaste målen för social- och hälsovårdsreformen.

Att valfriheten ökar syftar både till att göra tjänsterna mer klientanpassade och att förbättra systemets förnyelseförmåga. Valfriheten ger människorna nya möjligheter att medverka i de beslut som gäller den egna hälsan och det egna välbefinnandet. Genom att göra egna val och ge respons kan människorna också påverka utvecklingen av tjänsterna. Mycket hänger dock på hur valfriheten kan omsättas i praktiken som en del av ordnandet och produktionen av servicen.

Vad gör vi?

Att valfriheten ökar är en betydande förnyelse vars följder vi inte ännu känner till med säkerhet. För att få mer kunskap om följderna behöver vi försök. Reformbehovet gäller inte enbart enskilda verksamhetsmodeller utan under och efter försöken bör tankesätten  och verksamhetskulturen förändras så att de utgår mer från klienternas behov.

Projektet Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna stöder denna förändring på flera olika sätt och har som främsta mål att introducera nya förfaringssätt, modeller och verktyg för den nya serviceproduktionen från och med år 2019. Inom ramen för projektet startas också försök där man testar nya slags servicemodeller med låg tröskel och digitala verktyg för reformen av verksamheten.

Att stärka det nya nätverket av serviceproducenter och innovationsaktörer är också en viktig del av projektet. I början av år 2016 utarbetade vi ett regelverk för försöken kring valfriheten som underlag för arbetet i kommunerna. I januari 2017 lanserades konceptet Soteuttamo och det relaterade verktyget Match Making. I början av år 2017 kommer vi också att ge ut en handbok för serviceproducenter som vill gå med i försöken.

I år kommer vi också att utveckla verktyget Care Gap och bereda pilotprojekt som testar det i Helsingfors och i Karstula. Tillsammans med sina samarbetspartner utvecklar och testar Sitra nya servicemodeller för kund- och servicestyrningen samt skaffar kunskap om hur social- och hälsovårdstjänsterna kan integreras i praktiken.

Vem är med?

Projektet samarbetar med social- och hälsovårdsministeriets försök med servicesedlar. Sitra beredde de kommunala försöken tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet hösten 2016.  Åren 2017–2018 kommer Sitra att engagera och främja dialogen mellan olika parter samt planera innehållet och principerna för försöken tillsammans med kommunerna.

Vad är på gång?

Projektet startade sommaren 2016 och pågår till år 2018.

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Tiihonen
Ledande Expert, Demokrati och delaktighet
personer
Johanna Perälä
personer
Madis Tiik
Senior Advisor
personer
Henna Hiilamo
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?