UTSLAGNINGEN AV UNGA

Kunskap och samarbete stoppar utslagningen av unga.

Social gemenskap och sociala skyddsnät

Endast en liten grupp unga är eller riskerar att bli utslagna, men de har en stor betydelse för den sociala och ekonomiska hållbarheten. Enligt vissa beräkningar var upp till 50 000 personer i åldern 15–29 år utslagna 2010. Siffran motsvarar fem procent av alla ungdomar i den här åldern.

Mellan 2013 och 2015 genomförde Sitra projekthelheten Situationsbild av unga. Syftet med projekthelheten var att ta fram kunskap genom att skapa, kombinera och analysera nya lösningar för att identifiera och stödja unga som riskerar att bli utslagna. Man strävade efter att sammanföra aktörer inom det offentliga servicesystemet i ett tidigt skede och att skapa tjänster med låg tröskel i de ungas egen miljö. Utgångspunkten var att på riksnivå stödja pilotförsök, produktifiering och spridning av operativa modeller inom detta tema, antingen befintliga modeller eller modeller i utvecklingsstadiet.

Fatta Mej! stärker samarbetet

Samarbetet med barn och unga påskyndades med den operativa modellen Fatta Mej! (på finska: Tajua Mut!) Pilotstäderna var S:t Michel, Esbo, Kervo och Riihimäki. I projektet främjades samarbete över sektors- och organisationsgränserna. Målet är att hjälpa barn, unga och familjer så tidigt som möjligt. Den grundläggande principen för den operativa modellen och erfarenheterna från pilotförsöken i S:t Michel och Esbo finns samlade i en handbok på finska (Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena). Dessutom har Sitra publicerat separata utredningar på finska om lärdomarna från pilotförsöken i S:t Michel, Esbo och Kervo i mars 2015, juni 2015 respektive februari 2016.

Baserat på sina goda erfarenheter har pilotstäderna etablerat den operativa modellen Fatta Mej! som en del av arbetet för barn och unga. I motiveringarna till den nya ungdomslagen nämns också modellen som ett exempel på ett samarbetsverktyg. KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt det bakomliggande informationssystemet. Pilotstäderna sprider den operativa modellen tillsammans och utbildar yrkesfolk. Webbplatsen Fatta Mej! öppnades i mars 2017 och samtidigt publicerades en ny handbok (på finska). Modellen togs i bruk i Tusby hösten 2017 och i Nivala i början av 2018. Samarbetet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

I videon (på finska) nedan berättar omsorgsdirektör Juha Metso och bildningsdirektör Sampo Suihko från Esbo om sina förväntningar i början av pilotförsöket (2,11 min.).

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Suunta-tjänsten ger personligt stöd

Suunta-tjänsten är en anonym rådgivnings- och handledningstjänst med låg tröskel som är öppen för alla unga på nätet. Den riktar sig till personer mellan 15 och 25 år. Suunta ger ungdomar vägledning i frågor som rör utbildning, arbete, framtiden och livshantering.

Sitra tog fram Suunta-tjänsten tillsammans med Rädda Barnen rf. I försöksprojektet utvecklades en lågtröskeltjänst med syfte att hjälpa unga mot arbete och utbildning. I tjänsten nyttjas Rädda Barnens erfarenhet av multidisciplinärt arbete med unga på nätet. Suunta-tjänsten startades som en del av Yles kampanj Nuorille. NYT! (på finska). Under hösten 2013 bjöd kampanjen in alla finländare att hjälpa till att lösa problemet med utslagningen av unga. Suunta-tjänsten etablerades som en del av Rädda Barnens ungdomsverksamhet i början av maj 2014. I pilotkommunerna ingår Suunta-tjänsten i den operativa modellen Fatta Mej!

Samarbete och tidigt stöd

Samarbetsprojekten för att förebygga utslagningen av unga har genererat kunskaper och exempel på god praxis som synliggör hur det nuvarande servicesystemet bör förändras. Sitra föreslår att det ska inrättas ett nationellt servicecenter för att vägleda och stödja barn, ungdomar och familjer. Hörnstenarna i förslaget består av ett förebyggande arbetssätt, ett smidigt samarbete och en enhetlig servicekedja. Sitras förslag på hur servicen borde utvecklas presenterades i en finskspråkig pamflett som publicerades vid Sitras debatt den 27 augusti 2015 (Lasten ja nuorten palvelut 2020 – Jotta yksikään lapsi tai nuori ei tipahda turvaverkon läpi).

 

AKTUELLT

Resultaten av vårt arbete

Tjänsten Fatta mej! och Suunta förbättrade barns och ungas skyddsnät

Kontakta oss

personer
Kimmo Haahkola
personer
Marja Illi
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?