Gå direkt till innehållet

Kuva: Minna Hemmilä

Publicerad 01.03.2019

Ansvar i placeringsverksamhet

Ansvar är ett viktigt värde för Sitra. Placeringsverksamheten i Sitra är baserad på principerna för ansvarsfulla investeringar som stöds av FN.

Principer för ansvarsfulla placeringar

Sitra undertecknade principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) hösten 2015. Med hjälp av miljöansvar och socialt ansvar samt genom att ta hänsyn till god förvaltningssed kan vi såväl hantera placeringsrisker som säkerställa en så hög avkastning som möjligt på placeringarna. Principerna för ansvarsfulla placeringar innebär i praktiken följande:

  • vi beaktar frågor som gäller miljöansvar, samhällsansvar och förvaltning (ESG-frågor) i placeringsanalyser och beslutsprocessen
  • vi rapporterar regelbundet om organisationens åtgärder för ansvarsfulla placeringar och om hur de framskrider
  • vi tillämpar ESG-frågor i ägarrutinerna (aktivt ägarskap) och främjar ESG-rapporteringen i placeringsobjekten
  • vi främjar införandet av principerna för ansvarsfulla placeringar i placeringsbranschen och har ett kontinuerligt samarbete med andra placerare.

Sitra utesluter inte i princip några branscher från sin placeringsverksamhet. Vi förväntar oss att placeringsobjekten följer lagar samt även t.ex. principerna i FN:s Global Compact (mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö, korruption).

Placeringsobjektens hemorter

Inom Sitras placeringsverksamhet utreds alltid hemorterna för de fonder som övervägs som placeringsobjekt. Sitra kan inte göra placeringar i fonder som är registrerade i skatteparadis. I denna anvisning avses med skatteparadis s.k. offshore-områden.

Placering av grundkapital i placeringsfonder

Sitra har placeringar i bl.a. aktie-, ränte- och fastighetsfonder. När det gäller dessa placeringsfonder är Sitras ägarskap indirekt, dvs. placeringarna förvaltas av utomstående fondförvaltare, som gör enskilda placeringsanalyser och val av placeringar.

Sitra väljer primärt fonder och sådana fondförvaltare som är både framgångsrika och ansvarsfulla samarbetspartner. Sitras samtliga nuvarande fondförvaltare har undertecknat principerna för ansvarsfulla placeringar som stöds av FN.

Vid valet av placeringsfonder bedöms genomförandet av ansvarsfulla placeringar på ett omfattande sätt. Fondförvaltarna ska iaktta principerna för ansvarsfulla placeringar i sina placeringsstrategier, processer och i valet av värdepapper samt i sina påverkans- och ägarrutiner. Vi bedömer fondförvaltarnas verksamhet regelbundet genom att diskutera placeringsrutiner med dem. Som den sista påverkansmetoden kan ett beslut om inlösen av fondplaceringen göras.

Placeringar i kapitalfonder

I Sitras kapitalplaceringsverksamhet görs placeringar i riskkapitalfonder, där målet utöver ekonomisk avkastning även är tillväxten av ny affärsverksamhet som främjar hållbar välfärd.

När fondplaceringar görs, strävar Sitra efter att bedöma de ansvariga bolagsmännens möjligheter och färdigheter att inkludera bedömningen av ESG-frågor som en del av placeringsprocesserna. Bolagsmännen ombeds ge en beskrivning av processerna för ansvarsfulla placeringar som de följer. Underteckning av PRI krävs inte, men det anses vara en merit.

De ansvariga bolagsmännens verksamhet bedöms genom att diskutera placeringsrutinerna.

Sitra medverkar även aktivt i att skapa en ny form av kapitalplaceringar, dvs. praxis för påverkansinvestering. Till exempel har SIB-fonderna som mål att skapa verksamhetsmodeller för att lösa sociala problem.

Direkta kapitalplaceringar i företag

Sitra har direkta placeringar i finländska tillväxtföretag som bl.a. främjar människors välfärd och hälsa, påskyndar lösningen av sociala problem i samhället, förbättrar material- och energieffektiviteten samt påskyndar övergången från icke-förnybara till förnybara naturresurser.

Vid bedömningen och uppföljningen av placeringsobjekt granskar vi vid sidan av en traditionell ekonomisk analys även konsekvenserna av miljömässiga, samhälleliga och administrativa faktorer. I och med en större analys ökar förståelsen för företagets verksamhet och vi är bättre medvetna om riskerna förknippade med placeringarna.

I egenskap av en betydande ägare deltar Sitra bland annat genom styrelsearbete i målföretagets verksamhet och utveckling tillsammans med företagsledningen och övriga ägare. Genom ägarstyrning främjar Sitra integreringen av ESG-frågor i målföretagens verksamhet samt engagemang i ansvarsfulla verksamhetssätt. Sitra är en långsiktig placerare som engagerar sig som ägare och utvecklare i målföretagen vanligtvis i cirka 4–10 år.

Sitra har inte genomfört nya placeringar i företag sedan 2014.

Beslutsprocess och rapportering

Sitras förvaltningsråd fastställer riktlinjerna för placering av Sitras grundkapital. I de allmänna anvisningarna för placeringsverksamheten, som förvaltningsrådet godkänt, fastställs till exempel beslutsbefogenheterna och rapporteringsskyldigheterna för Sitras styrelse och finansdirektör.

Finansdirektören ansvarar för förvaltningen av grundkapitalet och kapitalplaceringarna. Frågor som gäller kapitalplaceringar behandlas i ledningsgruppen för placeringsverksamheten.

Finansdirektören ansvarar för att anvisningarna för ansvarsfulla placeringar utarbetas och uppdateras, och Sitras styrelse godkänner anvisningarna. Alla Sitra-medarbetare som deltar i placeringsverksamheten ansvarar för att principerna förverkligas.

Ansvarsfrågor gås igenom regelbundet i samband med värderingen av målföretag och kapitalfonder. På dessa möten tas även aktuella ESG-frågor upp och eventuella missförhållanden kan avhjälpas. Även placeringsförslagen tar ställning till ansvarsfrågor. Ansvarsfrågor behandlas även på fondförvaltarmöten.

Som en ansvarsfull placerare betonar Sitra öppenhet och transparens i all sin verksamhet. Sitra publicerar sina placeringar i sin årliga verksamhetsberättelse och rapporterar även till PRI om sina rutiner för ansvarsfulla placeringar. Frågor som gäller ansvarsfulla placeringar kommuniceras även internt.

Sitra främjar ansvar

Sitras verksamhet siktar mot att främja och förverkliga hållbar välfärd i Finland. Detta förutsätter agerande i en föränderlig miljö med respekt för andra, fördomsfritt, målorienterat och genom gemensam förnyelse.

I sitt arbete förenar Sitra ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar och strävar efter att påverka att dessa frågor främjas i samhället även genom praktiska projekt. Målen är bl.a. social rättvisa och så hållbara lösningar som möjligt, vilka tar oss mot ett resursklokt och kolneutralt samhälle.

Sitra främjar praxis för ansvarsfulla placeringar och är en aktiv medlem i Finsif rf (Finland’s Sustainable Investment Forum), som främjar ansvarsfulla placeringar, och i Global Impact Investing Network (GIIN), som främjar påverkansinvestering. Sitra medverkar i utvecklingen av kapitalplaceringsbranschen via kapitalplaceringsföreningen Suomen Pääomasijoitusyhdistys och Invest in Europe. Dessa aktörers initiativ följs och Sitras egna initiativ främjas genom att delta i medlemsverksamheten.

Vad handlar det om?