artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Bli partner i demokratiförsök!

Sitras partnerrekrytering Demokratiförsöken 2020 söker efter kommunala partner till demokratiförsöken som genomförs 2020 och som finansieras av Sitra. Rekryteringen började den 16 maj 2019.

Publicerad

Vad handlar det om?

Målet med Demokratiförsöken 2020 är innovativa samprojekt som stärker demokratin genom att främja delaktighet, deltagande och dialog.

Hur kan man delta?

Partnerrekryteringen Demokratiförsöken 2020 pågår den 16 maj–31 augusti 2019. Alla kommuner som vill delta måste före slutet av augusti beskriva sin preliminära idé i ansökningsblanketten (lomake on suomeksi). Den sökande ska vara en kommun.

Rekryteringsprocessen består av två omgångar. Bland de inlämnade ansökningarna utser Sitra högst tio genomförbara idéer om kommundemokrati för vidareutveckling i nästa omgång.

De uttagna idéerna utvecklas tillsammans med experter på workshoppar som Sitra anordnar i oktober. Sitra ersätter rimliga rese- och boendekostnader orsakade av deltagandet i workshopparna för högst två personer/kommun (med undantag för huvudstadsregionen).

I den andra omgången baseras partnerurvalet på de vidareutvecklade projektidéerna och verksamhetsplanerna som lämnas in efter workshoppen.

Målet är att det under våren 2020 startas flera ambitiösa demokratiförsök, som förnyar praxisen för kommunförsök. Sitra kan som längst delta i projekten fram till juni 2021.

Bedömningskriterier för ansökningarna:

I urvalet i den första omgången prioriterar Sitra försökets nyhetsvärde, djärvhet och repeterbarhet. Vi värdesätter att idén är skalbar och kan börja användas av andra aktörer på ett enkelt sätt.

Vi lägger också vikt vid målgruppen. Vi förväntar oss att idéerna inriktar sig på det ojämlika deltagandet (bl.a. avseende ålder, socioekonomisk ställning, utbildning och bostadsort), som flertalet rapporter och undersökningar har lyft fram som en av svagheterna i den finländska demokratin.

Vi önskar att försöken innefattar metoder för hur man kan stärka deltagandet och delaktigheten särskilt i de befolkningsgrupper som är marginaliserade eller riskerar att bli marginaliserade från det demokratiska deltagandet. Vi värdesätter ett tydligt förslag som främjar deltagandet i kommunala beslut.

I den andra omgången bedömer Sitra kvaliteten, omfattningen och genomförbarheten för kommunernas verkställighetsplaner med hänsyn till de totala kostnaderna för försöket. Sitra vill att försöket möjliggör en bestående förändring i kommunens praxis för deltagande, kan spridas inom kommunorganisationen och påverkar hur kommundemokratin fungerar.

Försöket ska huvudsakligen genomföras under 2020. Vi värdesätter att den sökande även själv satsar på sin idé. Satsningen kan till exempel bestå av arbetstid som läggs på att utveckla idén eller egen finansiering.

En jury bestående av representanter från Sitra och eventuellt experter beslutar både vilka sökande som ska gå vidare till nästa omgång med workshopen och vilka som blir uttagna efter workshopen

Tidtabell

  • Ansökningstid 16.5–31.8.2019
  • Rekryteringsinfo 27.5.2019 13–15.30 på Sitra (även deltagande på distans)
  • Uttagning till utvecklingsworkshopparna 16.9.2019 (högst 10 kommuner)
  • Utvecklingsworkshoppar under oktober 2019
  • Verkställighetsplanen lämnas in senast 15.11.2019
  • Uttagning av partner senast 30.11.2019
  • Försöken inleds under våren 2020

Tillvägagångssätt

Utgångspunkten för demokratiförsöken är öppenhet och offentlighet samt att försöken är skalbara och kan spridas.

Genom att delta i rekryteringen för demokratiförsöken tillåter den sökande organisationen att all information i ansökan och som produceras under Sitras nätverksworkshoppar och försöken, är fritt tillgänglig för alla och att alla parter har rätt att fritt publicera information som samlas in i samband med demokratiförsöken.

Vi förutsätter öppenhet genom hela processen så att informationen och erfarenheterna som försöken ger upphov till bland annat kan användas till forskning. Sitra har rätt att publicera namnen på dem som deltar i rekryteringen och deras bidrag på sitt intranät, på webbplatsen samt i den övriga verksamheten.

Den sökande ansvarar för att uppgifterna som lämnas till Sitra är korrekta och att de inte kränker en tredje parts rättigheter.

Sitras stöd till projektet

Efter workshopparna utses de kandidater som Sitra ingår finansieringsavtal med i syfte att genomföra försöket. Kandidaterna bör även själva satsa på idén. Satsningen kan till exempel bestå av arbetstid som läggs på att utveckla idén eller egen finansiering.

Utifrån projektidén och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av hur mycket ekonomiskt stöd Sitra beviljar projektet. En förutsättning för att finansiering beviljas är att kandidaten godkänner Sitras villkor för projektfinansiering. Sitra är skyldig att följa EU:s bestämmelser om statligt stöd när finansieringen beviljas. Det innebär att Sitra inte får finansiera ekonomisk verksamhet.

Det ligger i Sitras intresse att sprida resultaten, informationen och erfarenheterna från demokratiförsöken så att de kan utnyttjas av samhället i så stor utsträckning som möjligt.

Behandlingen av personuppgifter

De som deltar i partnerrekryteringen Demokratiförsöken 2020 ansvarar för att de har rätt att överlåta sina kontaktpersoners personuppgifter och de personuppgifter som specificeras i samband med ansökan till Sitra, i syfte att genomföra projektet i ansökan.

Personuppgifterna som anges i partnerrekryteringen används för att kontakta berörda personer vid ett eventuellt fortsatt samarbete. Personuppgifterna som samlas in under rekryteringen behandlas enligt dataskyddsbeskrivning för kund- och avtalspartnerregistret vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra).

Personuppgifterna för finansieringsmottagarnas kontaktpersoner används även för upprättandet av ett finansieringsavtal och behandling av avtalet.

Vad handlar det om?