artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Finland visar vägen – den etiska användningen av data införs som en del av företagsansvaret

Data har blivit den viktigaste råvaran för affärsverksamhet i världen. Därför ska data också granskas med tanke på företagsansvaret på samma sätt som andra resurser. Sitra, FIBS och ett trettiotal föregångarföretag har föresatt sig att identifiera och införa bästa praxis för ansvarsfull dataanvändning. Läs mer om de första upptäckterna och påverka.

Författarna

Heli Parikka

Miira Kokkonen

Evenemangsproducent, FIBS Rf

Publicerad

I serien av verkstäder som ordnades under namnet Data som en del av företagsansvaret, som samordnas av Sitra och FIBS, omvandlar cirka trettio deltagande organisationer rättvis dataekonomi till en konkurrensfördel. Bland deltagarna finns både stora börsbolag och mindre företag. De verkar ha en gemensam nämnare: viljan att ta upp ansvarsfull användning av data som en del av företagets ansvar. De har klart en stark motivation och vilja att göra användningen av data i den egna organisationen etisk och så transparent som möjligt. Du kan påverka arbetet, om du vill! Vi samlar information om ämnet direkt av företag med hjälp av en enkät (på finska) som är öppen för alla.

Vad innebär data som en del av företagsansvaret?

Traditionellt betraktar vi data som organisationer samlar in och administrerar som ett redskap med vilket det är möjligt att beskriva statusen för företagets affärsverksamhet och till exempel hur företaget når sina mål inom företagsansvar. Å andra sidan förstår vi i dagens läge ansvarsfull användning av data i hög grad genom de ansvar som fastställs i lagstiftningen, till exempel i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Till exempel i FIBS enkät (på finska) Företagsansvar 2019 meddelade hela 94 procent av företagen att de satsar på skyddet av kunduppgifter och kundernas integritet som en del av deras ansvarsarbete.

Att handla i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen är ett viktigt steg mot mer ansvarsfull användning av data. I Sitras utredning av det digispåret framgick det dock att dataskyddsförordningen tills vidare erbjuder individer endast begränsade insikter om hanteringen av deras personliga data och få möjligheter att påverka den. Dessutom är företag redan nu beredda att göra mer än lagstiftningen kräver. Vi på Sitra och FIBS påstår därför att data spelar en större roll i företagen än vi förstår. Rättvis och ansvarsfull användning och hantering av data borde vara en central del av företagsansvaret i sig. Vi påstår också att data kommer att ta en ännu mer framträdande roll som en del av företagets ansvarsfulla agerande alldeles i den närmaste framtiden.

Ansvarsfull användning av data ger företagets och organisationens verksamhet och anseende mervärde på olika sätt – antingen socialt eller ekonomiskt. Enligt en företagsundersökning som Sitra gjorde 2019 (på finska) ser ett företag som förstår sina egna dataresurser också möjligheter i dem. Dessa företag fungerar på ett transparent sätt, lockar kunder och pålitliga partner med i samarbetet och lyckas därigenom skapa ny affärsverksamhet och innovationer på ett rättvist sätt.

Vilka drag har ett företag som använder data på ett ansvarsfullt sätt?

På det första verkstadsmötet fick företagen själva definiera vad ansvarsfull användning av data betyder inom ramen för företagsansvaret. I diskussionerna lyftes särskilt fram de följande egenskaperna hos företag som använder data på ett ansvarsfullt sätt:

  • Företaget är transparent i fråga om sin användning av data
  • Företaget tar hänsyn till individens rättigheter
  • Företaget har fördjupade kunskaper och insikter om sina datalager
  • Företaget sköter om att data administreras omsorgsfullt under hela dess livscykel
  • Företaget delar data med sina intressentgrupper

Vi tar delning av data som ett exempel. Många företag delar redan data med sina partner, men också detta kan ses som en del av ansvarsfull verksamhet. Att dela data är en ansvarsfull handling när företaget, dess partner och i bästa fall det större ekosystemet och hela samhället får nytta av det.

Arbetet med att definiera relationen mellan data och företagsansvaret är fortfarande i ett inledande skede och ämnesområdet är tills vidare rätt diffust avgränsat. Därför anser vi att det är viktigt att tänka efter på vilket sätt man bäst kan ta upp ämnet för behandling – vilka konkreta verktyg och genomföranden det redan finns och vilket stöd organisationer eller företag önskar få för att de ska kunna främja den ansvarsfulla användningen av data.

Vad härnäst?

På de följande verkstadsmötena koncentrerar vi oss på att diskutera med deltagarna

  • på vilket sätt kan man börja främja de principer som nämns ovan?
  • på vilket sätt kan företaget berätta för sina intressentgrupper vilka data företaget har och vad företaget gör med dem?
  • på vilket sätt sköter företaget om att det är tillräckligt transparent i fråga om insamlingen och användningen av data?

Utveckling och spridning av goda förfaranden kräver aktivitet i nätverk och beredskap att öppet dela med sig av sina egna erfarenheter. Vi vill erbjuda denna dialog ett inspirerande och effektivt ramverk och uppmuntra företag och organisationer att handla så att hållbar användning av data blir en del av deras företagsansvar.

Påverka genom att delta i vår företagsansvarsenkät

Du kan påverka arbetet, om du vill! Vi samlar information om ämnet direkt från företagen med hjälp av en enkät (på finska). Enkätens resultat publiceras senare i år.

Om ämnet intresserar, lönar det sig också att titta på blogginlägget Datan jakaminen kuuluu osaksi suuryritysten yhteiskuntavastuuta (på finska).

Sitras projekt IHAN och FIBS ordnar i samarbete en serie av verkstäder under rubriken Data som en del av företagsansvaret våren 2020. I serien av verkstäder identifieras och delas bästa förfarande för hållbar användning av data med tanke på företagsansvar.

Vad handlar det om?