Live
Jämförelse av förvaltningsstrukturer för livslångt lärande i Norden
Lanseringsevenemang

Jämförelse av förvaltningsstrukturer för livslångt lärande i Norden

Hur leds helheten för livslångt lärande i Norden? Vi jämförde lösningarna i de olika länderna. Utgår ledningen från förvaltningsområde eller utnyttjas systemiskt tänkande i det?

Möjliggörande av livslångt lärande för alla är en allt viktigare investering i individers, företags och samhällets välfärd och konkurrenskraft. Ledningen av en mångdimensionell helhet i en komplex miljö är en krävande uppgift, och därför krävs systemiskt tänkande.

För att vi ska lära oss av varandra jämförde vi strukturerna för ledning av livslångt lärande i de nordiska länderna. Vi granskade i vilken omfattning lösningarna utgår från förvaltningsområde och i vilken omfattning systemiskt tänkande, där man uppmärksammar helheten och interaktionen mellan dess delar och hur delarna ständigt formas om, utnyttjas vid ledningen.

Välkommen till ett engelskspråkigt webbevenemang där promemorian Lifelong Learning Governance in the Nordic Countries: A Comparison – Towards a Systemic Approach publiceras. Promemorian finns tillgänglig på svenska och engelska.

Den mer omfattande finskspråkiga promemorian Ilmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten edistää systeemistä ajattelua? (Fenomenbaserat ledningsperspektiv på livslångt lärande – Hur främja systemiskt tänkande?) publicerades i november 2020.

Evenemanget är avsett för beslutsfattare, planerare och sakkunniga som är intresserade av ledning av livslångt lärande samt systemisk ledning i Finland, Norden och internationellt. Målet är att vi ska lära oss om olika lösningar för ledning av livslångt lärande i Norden och åstadkomma ett internationellt nätverk för långsiktig utveckling av politik för livslångt lärande.

Du kan läsa mer om evenemangets program på en engelskspråkig webbplats. Evenemanget ordnas via webbplattformen Zoom.

Välkommen med!

Vad handlar det om?