archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Demokrati förutsätter en konstruktiv samhällsdebatt – Framtidens frågetimme är ett av försöken

Sitra firar 50 år under Finlands 100-årsjubileumsår. Ett av våra projekt under jubileumsåret är att främja en konstruktiv samhällsdebatt. Utvecklingsarbetet tillsammans med justitieministeriet, statsrådets kansli och finansministeriet kulminerar i Framtidens frågetimme i riksdagen i november.

Författarna

Janne Kareinen

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

En fungerande demokrati, bland annat kännetecknad av en stark rättsstat och förtroende för institutioner bland medborgarna, har varit en av det självständiga Finlands styrkor.

Den representativa demokratin i Finland liksom globalt lider idag av brist på förtroende hos medborgarna. Allt fler upplever också att de egna möjligheterna att påverka samhället och systemet är otillräckliga. Dessutom anses samhällsdebatten tillspetsad och inte nyskapande.

Enligt tankesmedjan E2:s undersökning (på finska) upplever över 90 procent av finländarna att diskussionsklimatet har förändrats till det sämre. Många säger dessutom att de har tröttnat på motsättningarna till den grad, att de är beredda att ställa sig utanför samhällsdebatten. En ansenlig del av dem som har tröttnat är unga och personer som låter bli att rösta.

Ett minskat intresse för att delta i samhällsdebatten och den representativa demokratin, ökar kritiken mot systemet. Även polariseringen av det politiska deltagandet minskar förtroendet för beslutsfattarna och besluten.

Vad är lösningen?

Valaktiviteten har betraktats som en indikator på delaktigheten i en demokrati, även om den inte ger information om alla deltagandeformer. Valdeltagandet har sjunkit de senaste decennierna: till exempel snuddade valdeltagandet vid 80-procentsgränsen i kommunvalen på 1960-talet, medan samma siffra låg under 60 procent 2012.

Vi behöver alltså hitta nya sätt att öka människors deltagande i samhället och beslutsfattandet. I synnerhet skulle det behövas satsningar på att få med dem som inte deltar över huvud taget.

Vi behöver också nya initiativ för en jämlik och förtrolig interaktion mellan beslutsfattarna och befolkningen. Även om det här är ett globalt problem och oron delas i vida kretsar, finns det ännu inga etablerade lösningar.

Samarbetsprojektet Diskussioner om den finska demokratins framtid försöker lösa detta problem.

Under hösten ordnas medborgardebatter i Jakobstad (23.10), Lahtis (1.11), Villmanstrand (6.11), Tammerfors (9.11) och Helsingfors (26.10 och 14.11). Debatten främjas också genom en bloggserie (på finska) som ger perspektiv på demokratin idag och i framtiden samt genom en kampanj för unga i sociala medier. Målet är att hitta nya sätt att nyttja dialogen i beslutsfattandet, underlätta dialogen mellan olika aktörer och öka människors deltagande i samhället.

På Framtidens frågetimme diskuterar medborgarna med ministrarna

I slutet av november kulminerar samarbetsprojektet i Framtidens frågetimme, där ministrarna diskuterar med deltagarna i höstens medborgardebatter, i stället för med riksdagsledamöterna. Syftet med Framtidens frågetimme är att genom försöksverksamhet synliggöra vad en konstruktiv samhällsdebatt kan vara och att visa hur man kan öka dialogen i riksdagens frågetimme.

”Sitra vill vara med och utveckla kvaliteten på samhällsdebatten och synliggöra att bland annat riksdagens frågetimme skulle kunna innehålla en konstruktiv dialog,” säger Sitras expert Janne Kareinen.

Rondpaus – Sitras lösning

Som en del av Sitras eget 50-årsjubileum och Finland 100-programmet, utvecklar Sitra konceptet Rondpaus för att starta och föra konstruktiva samhällsdebatter.

Rondpaus-evenemangen som arrangerades under våren och sommaren 2017 i Kemijärvi, Joensuu, Kajana och Vanda, visade att en jämlik, konstruktiv debatt avsevärt fördjupar förståelsen för den aktuella frågan – bland kommuninvånare och även i förvaltningen. Samtidigt stärker debatten förtroendet mellan parterna och gör att de betraktar varandra som kompetenta samhällsmedlemmar.

”Rondpaus har lockat även dem som normalt inte deltar. Vi har lyckats skapa ett möte på lika villkor oavsett om deltagarna kommer från brödkön eller stadsförvaltningen”, säger Kareinen.

I bästa fall är Rondpaus ett sätt för beslutsfattarna att föra jämlika, förtroliga diskussioner som leder till en djupare förståelse och lösningar – i stället för anklagelser, motsättningar och krav.

”För medborgarna är Rondpaus vägen till respektfulla möten och samhällsdeltagande samt en möjlighet att påverka besluten”, summerar Kareinen.

Arbetet med att utveckla Rondpaus pågår till och med slutet av 2017. Utöver höstens evenemang har man tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från olika samhällssektorer som ska utveckla konceptet. Tanken är att vem som helst – skolor, kommuner, landskap, ministerier, företag, aktivister – ska kunna använda konceptet Rondpaus under 2018 för att enkelt sammankalla en grupp människor som bidrar med olika perspektiv samt starta och föra konstruktiva samhällsdebatter.

Gemensamt beslut

År 1967 fattade riksdagen ett gemensamt beslut och gav framtidshuset Sitra i gåva till Finland, som firade 50 år av självständighet. Sitras uppdrag var att öka Finlands välfärd och konkurrenskraft. Trots att den samhälleliga och än mindre den ekonomiska situationen var svår, lyckades man tänka långsiktigt och satsa på framtiden.

Samma typ av framtidsfokus behövs nu. Vårt demokratiska system behöver nya sätt att göra alla delaktiga. Samhället måste vara schysst mot alla. En lovande metod för att förverkliga detta tycks vara konstruktiv samhällsdebatt.

Debatten behöver deltagare av många olika slag: partier, organisationer, företagare, förvaltning och privatpersoner. Alla är viktiga för att vi ska kunna skapa ett bättre samhälle och en bättre framtid.

Vad handlar det om?