nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

En internationell forskningsgrupp: en hållbar framtid som utbildningens viktigaste uppgift

De största utmaningarna i vårt samhälle är komplicerade. Därför bör vårt utbildningssystem sikta mot en djupinlärning som förändrar världsbilden och uppfostra medborgare som tar fasta på kunskaperna och förmågorna.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Skolans roll i att bygga en hållbar framtid bör stärkas ytterligare, det efterlyser en internationell forskargrupp. Skolan är den centrala institutionen i vårt samhälle där man lär sig färdigheter för framtiden. Vi skulle kunna prata ännu mer om skolans betydelse som institution i att förnya vårt samhälle.

Sitras forskningsprojekt Education for a Changing World sammanförde 15 finländska och nordamerikanska forskare kring följande forskningsfråga: Hur kan vi göra det möjligt för elever, skolor och gemenskaper att utvecklas till byggblocken för en ny samhällsmodell för hållbar välfärd?

Resultatet av forskningsprojektet är samlingsverket Sustainability, human well-being and the future of education, som handlar om skolans framtid och som kom ut idag. Boken, som gavs ut i samarbete med Palgrave Macmillan, får utbildningens framtid att uppmärksammas i debatten.

Förmåga att ta itu med kniviga problem

Dom största utmaningarna i vårt samhälle: klimatförändringarna, ojämlikhet och omvälvningen i arbetslivet, är komplicerade. Därför bör vårt utbildningssystem sikta mot en djupinlärning som förändrar världsbilden och uppfostra medborgare som har kunskaperna och förmågorna samt en inställning som tar itu med utmaningarna.

En viktig färdighet för framtiden är kreativitet och kritiskt tänkande samt, utöver kommunikations- och samarbetsförmåga, empati och flexibilitet. Även förmågan och viljan att kontinuerligt uppdatera sina egna kunskaper har en viktig roll.

”När det finns enorma mängder information, även motstridig sådan, klarar sig syntetiserande personer bäst, det vill säga de som kan plocka ut det väsentliga och kombinera information”, säger bokens redaktör Justin W. Cook.

Samarbete mellan skolor och andra organisationer

Utbildningssystemet bör vara samhällsutvecklingens budbärare. Övergången till ett samhälle för hållbar välfärd måste bli utbildningens viktigaste uppgift.

”Skolorna skulle i allt högre grad kunna utnyttja det omgivande samhället som en resurs i sitt arbete. En fenomenbaserad inlärning ger goda möjligheter för detta”, påpekar Cook.

Även samhällets övriga aktörer kan närma sig skolan, oavsett om det sker i form av olika gemensamma projekt eller som ett omvänt mentorskap, där barn eller unga undervisar vuxna.

Livslång läroplikt för alla?

Vi lever ett ekologiskt ohållbart liv. För att kunna gå över till ett mer hållbart samhälle behöver vi nya färdigheter och tänkesätt. I och med att vi lever längre än tidigare skulle vi behöva livslång läroplikt för att säkerställa att våra kunskaper, färdigheter och vår inställning inte enbart lärs under livets tidiga år.

”Det är ett problem att man i den samhälleliga debatten ofta hänvisar till att den unga generationen är så progressiv att de nog kommer att lösa våra problem. Vi behöver också omfattande inlärning hos den vuxna befolkningen, om vi önskar att leva på ett hållbart sätt”, påpekar Sitras strategidirektör Paula Laine.

Diskussion om utbildningens betydelse och värderingar

”Vår nuvarande ohållbara livsstil kräver att vi utmanar och förnyar våra värderingar och uppfattningar. Det måste finnas utrymme och mod i skolorna för en sådan här gemensam diskussion”, enligt Erkka Laininen från OKKA-stiftelsen som fokuserar på utbildningssektorn – en av de författare som deltagit i projektet

I den samhälleliga debatten ses skolan ofta som svaret på allt.

”När vi strävar efter en förändring i skolan bör vara realistiska, ha tålamod och förståelse för skolans verksamhetslogik”, säger docent och universitetslektor Jari Salminen vid pedagogiska fakulteten på Helsingfors universitet, också en av projektets forskare.

Sustainability, Human Well-being and the Future of Education
ISBN 978-3-319-78580-6
Redigerad av: Cook, Justin W
Publisher: Palgrave Macmillan 2018
Ladda ner gratis som e-bok

Vad handlar det om?