nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

En parlamentarisk arbetsgrupp framhäver tryggandet av Sitras oberoende framtidsarbete och föreslår ändringar i förvaltningen

Den parlamentariska arbetsgrupp som har bedömt Sitras roll och uppgifter föreslår ett eget förvaltningsråd för Sitra och tydligare förvaltningsmodell. Enligt arbetsgruppen skall regleringen av Sitras uppgifter och målsättningar, utöver de nuvarande ekonomiska prioriteringarna även ta hänsyn till övriga samhälleliga målsättningar.

Publicerad

Den parlamentariska arbetsgruppen som tillsattes i december av finansminister Petteri Orpo och som inledde sitt arbete i januari hade som uppgift att bedöma Sitras lagstadgade uppgifter, förvaltning och resursfördelning. Arbetsgruppens rapport publicerades den 29 mars.

”Sitras nuvarande förvaltningsstruktur motsvarar inte i alla hänseenden Sitras verksamhetsmässiga behov. Med tanke på Sitras mål och uppgifter är det viktigt att trygga en tillräckligt oberoende ställning som framtidsorienterad främjare av långsiktig tillväxt och samtidigt fästa uppmärksamheten vid att verksamheten har så stor genomslagskraft som möjligt”, konstateras det i rapporten.

I sin rapport föreslår arbetsgruppen två mera omfattande ändringar i nuläget för att Sitras unika ställning och påverkningsmöjligheter när det gäller handlingssätt som skapar och experimenterar med nytt ska kunna tryggas även i fortsättningen.

1. Den lagstadgade uppgiften ska bli mer omfattande och bättre beskriva nuläget

Sitras uppgifter och målsättningar har bestämts i lagen om Sitra (717/1990). Arbetsgruppen konstaterade att även de samhälleliga målens ställning tydligt borde framgå av regleringen av uppgifter och målsättningar vid sidan om det nuvarande uttryckssättet som framhäver den ekonomiska aspekten.

I arbetsgruppen betraktades som sådana bland annat samhällelig rättvisa, jämställdhet, social sammanhållning, demokrati och hållbar utveckling. Arbetsgruppen föreslog emellertid inte särskilt nya formuleringar i stadgarna utan förutsätter att finansministeriet i eventuell fortsatt beredning utreder riksdagsgruppernas åsikter i syfte att åstadkomma tillräckligt täckande, möjliggörande och tidsenlig reglering.

2. Förtydligande av förvaltningsmodellen

Den parlamentariska arbetsgruppen föreslår att det för Sitra inrättas ett eget, parlamentariskt sammansatt förvaltningsråd som är lite mer omfattande än det nuvarande. Sitras nuvarande förvaltningsråd är Finlands Banks bankfullmäktige med nio ledamöter.

Syftet med förslaget är att förstärka förvaltningsrådets handlingsförmåga och specialisering för att sköta ärenden som berör precis Sitra och för att fullfölja dess samhälleliga syften och uppgifter.

Arbetsgruppen föreslår att sammansättningen av Sitras styrelse ändras så att den också möjliggör ett sakkunskapsunderlag som bättre anknyter till fondens verksamhet. För tillfället har Sitras styrelse sex medlemmar och i styrelsen ingår representanter för finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, Sitras överombudsman och två andra ledamöter. Den nu föreslagna nya regleringen ska enligt förslaget förplikta till att man i valet av styrelse beaktar behoven av sakkunskap som baserar sig på Sitras verksamhetsplanering och prioriteringarna i enlighet med den. Även styrelsemedlemmarna som representerar ministerierna ska enligt förslaget i fortsättningen kunna väljas från sektorer som anknyter till verksamhetsinnehållet.

Förvaltningsrådets uppgifter och stadgarna som berör styrelsen preciseras så att uttrycker styrelsens ställning i förhållande till överombudsmannen. Enligt förslaget är Sitras överombudsman i fortsättningen inte styrelseledamot. Förvaltningsrådet väljer emellertid fortfarande överombudsmannen.

Arbetsgruppen granskade även Sitras resurser, särskilt balansbeloppet och användningen av tillgångarna. I det här sammanhanget var det enligt arbetsgruppen emellertid inte möjligt att formulera ett enhetligt ställningstagande i dessa frågor. Å andra sidan möjliggör Sitras nuvarande reglering och tillgångsbas redan nu olika sätt för förvaltningsrådet att omallokera användningen av resurser, konstaterar arbetsgruppen i sin rapport.

En eventuell vidareberedning av lagstiftningen äger rum under nästa regeringsperiod genom åtgärder av finansministeriet och talmanskonferensen.

Den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderade Sitra bestod av riksdadsledamöterna Matti Vanhanen (c, ordf.), Aila Paloniemi (c), Arto Satonen (s), Elina Lepomäki (s), Pia Viitanen (sdp), Eero Heinäluoma (sdp, vice ordf.), Kari Kulmala (blå), Ville Vähämäki (sf), Johanna Karimäki (g), Anna Kontula (v), Stefan Wallin (sfp), Antero Laukkanen (kd). Arbetsgruppens sekretariat bestod av  konsulterande tjänsteman Jarmo Huotari (fm, sekr.), lagstiftningsråd Jaska Siikavirta (fm, sekr.) och sekreterare Sari Keinänen (fm, teknisk sekreterare).

Läs mer:
Finansministeriets meddelande
Den parlamentariska arbetsgruppens slutrapport (på finska)

Vad handlar det om?