nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Europa måste höja insatserna för att trygga sin konkurrenskraft – Sitra sammanställer förslag åt EU för att stärka dataekonomin

Nästa kommission måste stödja utvecklingen av teknologi som är kritisk för Europas ekonomiska utveckling, såsom artificiell intelligens och kvantteknik, och säkerställa Europas förmåga att producera självförsörjande och tillförlitliga AI-lösningar. Sitras arbetsdokument innehåller 28 policyrekommendationer inom olika områden av dataekonomin.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Europeiska unionen måste investera i dataekonomin för att stärka sin konkurrenskraft och ekonomins funktionssäkerhet, konstaterar Sitra i ett nytt arbetsdokument.

Under Europeiska kommissionens nästa mandatperiod (2024–2029) måste kommissionen stödja utvecklingen av teknologi som spelar en avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen, såsom artificiell intelligens och kvantteknik. Det är viktigt att Europa säkerställer sin självförsörjning genom att utveckla pålitliga allmänt tillgängliga system för artificiell intelligens. Att lösgöra sig från överkonsumtion av naturresurser genom cirkulär ekonomi kräver att data används som stöd under övergången. Människor och företag behöver dessutom bättre färdigheter att fungera i ett datadrivet samhälle.

Ett nytt arbetsdokument från framtidshuset Sitra, Ensuring European leadership in the data economy – Ten priorities for the European Union (sammanfattning på svenska), ger en översikt över de behov som finns för att reformera EU:s data- och teknikpolitik. I dokumentet framhävs de viktigaste områdena inom EU:s politik som bör uppmärksammas under kommissionens kommande femårsperiod. Sammanlagt innehåller arbetsdokumentet 28 policyrekommendationer som berör olika områden inom dataekonomin.

Nästa val till Europaparlamentet äger rum i juni 2024 och den nya kommissionen tillträder i slutet av 2024.

Europeiskt ledarskap i en rättvis dataekonomi bör säkerställas

Europa har kommit ikapp Kina och USA i utvecklingen av den digitala och dataekonomin, men ligger fortfarande en bit efter. I tävlingen om att inta en dominant position inom den digitala världen har Europas trumfkort varit att bygga en mer rättvis datadriven ekonomi och ett samhälle som skyddar tjänsteanvändarnas rättigheter och säkerställer att alla storlekars företag kan blomstra.

Sitra föreslår att Europeiska kommissionen ska fortsätta att genomföra datastrategin från 2020 och utföra den nya reglering som strategin har lett till. De fem viktigaste rättsakterna som EU antagit (rättsakten om digitala marknader, rättsakten om digitala tjänster, datalagstiftningen, rättsakten om dataförvaltning och rättsakten om artificiell intelligens) har skapat en uppsättning regler som har som ändamål att data ska användas på ett rättvisare sätt. Enligt Kristo Lehtonen, direktör på Sitra, har EU varit framgångsrik i att utnyttja inflytandet från sin inre marknad för att anta banbrytande lagstiftning.

”De kommande åren kommer att vara mycket viktiga, eftersom Europas framtida konkurrenskraft endast kan säkerställas genom att effektivt genomföra regleringen”, säger Lehtonen, som är en av arbetsdokumentets författare.

Den geopolitiska kontexten har förändrats och den nuvarande strategin måste därför utvecklas och uppdateras för att stärka finska och europeiska företags konkurrenskraft.

Arbetsdokumentet innehåller policyrekommendationer för att utveckla ett datadrivet samhälle i Europa. Syftet är att inleda en omfattande dialog mellan olika aktörer om den europeiska datastrategins framtida inriktning.

EU bör utveckla tillförlitlig generativ AI

Generativ AI erbjuder nya lösningar för att effektivisera arbete och utveckla tjänster. EU måste självständigt kunna utveckla generativ AI.

”Att stärka Europas egna förmågor, eller strategiska autonomi, inom generativ AI bör vara ett politiskt mål. EU kan inte förbli beroende av ett fåtal digitala jättar för lösningar inom generativ AI. Vi bör inte upprepa tidigare misstag”, säger Lehtonen.

Det måste erbjudas storskaliga språkmodeller i Europa som utvecklats i regionen och som följer principerna för öppen källkod. Språkmodellerna bör vara fritt tillgängliga för att kunna användas av olika aktörer. Utvecklingen av tillförlitliga europeiska språkmodeller är viktig. De gör det lättare för företag att utveckla sina egna applikationer och kommersiella tjänster eftersom de kan använda dessa stora språkmodeller, till exempel grundmodeller, som grund för sina egna produkter. Det borde finnas tillgängliga stora språkmodeller i öppen källkod på alla officiella EU-språk.

Sitra föreslår också att Europa bör vara mer strategisk än tidigare i utvecklandet av nyckelteknologier som artificiell intelligens, halvledare, 6G, cybersäkerhet, kvantteknologi och högpresterande databehandling för att säkerställa den europeiska ekonomins säkerhet och konkurrenskraft. Kommissionen bör också påskynda utvecklingen och införandet av digitala produktpass för att till exempel stödja den gröna omställningen. Dessa gör det möjligt att samla in och dela tillförlitlig information om produkters material och egenskaper, inklusive reparations- och återvinningsmöjligheter.

Finland kan göra betydelsefulla insatser för att tydliggöra riktningen för den europeiska dataekonomin

Petteri Orpos regering har konstaterat att Finland måste utnyttja digitaliseringens och den artificiella intelligensens fulla potential. Finlands strategiska val för att främja dataekonomin måste göras i anslutning till utvecklingen inom Europeiska unionen och bygga på våra nationella styrkor.

Sitra och de centrala aktörerna inom dataekonomin har redan konstaterat att för att maximera Finlands inflytande i EU måste den privata och offentliga sektorn ha gemensamma, tydliga mål. Finland måste kunna påverka EU-initiativ i ett tillräckligt tidigt skede.

”Finland och finländska aktörer har mycket att bidra med i debatten om den europeiska dataekonomins riktlinjer. Finland har redan utvecklat banbrytande lösningar inom områden som är kritiska för Europas framtid. Dessa inkluderar till exempel tillförlitlig artificiell intelligens, datadrivna lösningar för cirkulär ekonomi, såsom digitala produktpass, och lösningar som syftar att stärka människors digitala kompetens”, säger Laura Halenius, projektledare på Sitra. Hon är en arbetsdokumentets författare och leder Sitras projekt Data och konkurrenskraft, vars mål är att hjälpa Finland att förnya sig och nå framgång med hjälp av de möjligheter som dataekonomin erbjuder.

I maj 2023 publicerade Sitra också ett förslag till Europeiska kommissionen om att fortsätta den gröna utvecklingsagendan och synliggöra naturens värde.

Läs mer

Arbetsdokument: Ensuring European leadership in the data economy – Ten priorities for the European Union

Den nationella vägkartan för dataekonomi: www.datataloudentiekartta.fi (på finska)

Memorandum (2023): Putting nature at the heart of the European Green Deal – Building blocks for the next European Commission 

Vad handlar det om?