nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Finland kan minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt

Finland kan minska sina utsläpp med 60 procent fram till 2030, i enlighet med målen i Parisavtalet. Det kräver dock tydlig politisk styrning.

Publicerad

Enligt en utredning som nu publicerats kan Finlands utsläpp minska med nästan hälften med åtgärder som inte medför några extra kostnader under sin livstid eller som rentav innebär inbesparingar. I synnerhet vindkraft och elektrifiering av trafiken erbjuder en möjlighet för Finland att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.

I Parisavtalet förband sig världens länder till att begränsa höjningen av medeltemperaturen i världen till klart under två grader i förhållande till den förindustriella tiden. Målsättningen är att begränsa höjningen till 1,5 grader. Den rapport som FN:s klimatpanel IPCC publicerade i oktober betonade att alla världens länder måste vidta snabba och kraftiga åtgärder för att minska utsläppen.

Den utredning Sitra publicerar i dag visar att Finland har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppnå större utsläppsminskningar än det nuvarande målet. Den presenterar en rad utsläppsminskningsåtgärder som Finland kan vidta för att fram till 2030 minska utsläppen med 60 procent jämfört med nivån 1990. Mängden motsvarar cirka 27 miljoner ton koldioxidekvivalenter (27 MtCO2e). Det skulle göra Finlands åtgärder i linje med Parisavtalet och fungera som deletapp för vårt lands strävan att bli kolneutralt Kolneutral Produkt, företag, kommun eller stat som bara producerar den mängd koldioxidutsläpp som det kan binda. Kolavtrycket för en kolneutral produkt är noll under hela livscykeln. Öppna termsidan Kolneutral .

”Utsläppen måste minska snabbt, annars skenar kostnaderna för klimatförändringen iväg. Det är upp till våra beslutsfattare att agera omedelbart och leda in Finland på rätt väg. Beslut behövs omedelbart, eftersom det tar tid att genomföra de stora förändringar som krävs”, säger Sitras direktör Mari Pantsar.

Vindkraft och elektrifiering av trafiken är särskilt kostnadseffektiva

Den utredning som Sitra gjort tillsammans med konsultbolaget McKinsey & Company presenterar en samling åtgärder för att minska utsläppen i de fyra sektorer som producerar mest utsläpp i Finland: industri, el och värme, trafik och byggnader. I utredningen har över 300 möjligheter att ersätta teknik och bränslen med utsläppssnålare alternativ utretts, och man har valt en serie åtgärder som på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt leder till en utsläppsminskning på 60 procent.

Omkring 50 procent av utsläppsminskningarna kan redan uppnås med metoder som under sin livstid kostar lika mycket eller till och med mindre än de nuvarande lösningarna. De metoder som de sista 10 procenten utsläppsminskningar kräver är däremot dyrare och osäkrare.

”Elektrifieringen av trafiken kommer tack vare att batterierna blir billigare snabbt bli den allra mest kostnadseffektiva enskilda metoden för att minska på utsläppen. Vindkraften kommer att vara det mest kostnadseffektiva sättet att producera el, även med tanke på den lagringskapacitet som krävs”, säger Janne Peljo som är projektledare för Sitras team för klimatlösningar.

Elektrifieringen av trafiken förutspås genomföras etappvis. Enligt utredningen kan till exempel antalet el- och hybridpersonbilar öka från nuvarande cirka 11 000 till rentav 800 000 fram till 2030. Antalet är mer än tre gånger så stort som de 250 000 elbilar som regeringen siktar på för tillfället. Ökningen skulle innebära att omkring en tredjedel av Finlands bilbestånd skulle vara elektrifierat. För att kunna elektrifiera personbilstrafiken och den tunga trafiken krävs ett heltäckande nätverk av laddningsstationer, vilket uppskattningsvis kostar 1,5 miljarder euro att bygga.

Fram till 2030 behövs omkring fem gigawatt mer vindkraft i nätet utöver nuvarande cirka två gigawatt. Det motsvarar 25 procent av Finlands hela elproduktion 2030. För att uppnå målet krävs också tillräcklig kapacitet både för tillståndsprocesserna och för produktionskedjan som bygger. Behovet av mer vindkraft ska också beaktas i planläggningen och överföringsnätet.

Enligt modellen som användes i utredningen är en mer koldioxidsnål industri det mest kostnadseffektiva sättet att sköta om de sista 10 procentenheterna av utsläppsminskningarna.

Snabba åtgärder och ambitiösa planer behövs nu av regeringen

Finland behöver en plan för att uppnå kolneutralitet, det vill säga en nationell kolneutralitetsplan som alla sektorer kan följa. Planen är viktig för att klimatmålen ska bli tydligare och för att skapa förutsägbarhet som sträcker sig över valperioderna. Den ska förbinda Finland till ett utsläppsminskningsmål på 60 procent fram till 2030, på vägen mot kolneutralitet före 2030-talet, då utsläppen och kolsänkorna ska vara i balans.

För att minska på utsläppen är det kritiskt att regeringen genom sina åtgärder styr både den privata sektorn och individers investeringar mot lösningar med låga utsläpp.

”Regeringens viktigaste uppgift är att se till att skapa den infrastruktur som utsläppsminskningarna kräver, och att både företag och individer har incitament att välja utsläppssnåla lösningar. På motsvarande sätt ska man se till att befintlig reglering och befintliga incitament inte förhindrar eller försvårar investeringar i utsläppssnåla lösningar”, säger Peljo. 

Information om publikationen

Cost-efficient emission reduction pathway to 2030 for Finland:
Opportunities in electrification and beyond

Sitra studies 140

ISBN 978-952-347-082-8 (paperback)
ISBN 978-952-347-083-5 (PDF) www.sitra.fi

ISSN 1796-7104 (paperback)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi

Ladda ner rapporten och grafen.

Vad handlar det om?