nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra finansierar fyra utbildningspilotprojekt med ny kompetens och konkurrenskraft som mål

Utbildningspilotprojekten som startar på sommaren utvecklar kompetensen inom cirkulär ekonomi i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn.

Författarna

Eero Jalava

Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra öppnade i januari en finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi . I ansökan söktes utbildningsprojekt som identifierar sådana kompetensbehov som cirkulär ekonomi medför och som utvecklar den kompetens som behövs i ett samhälle som kretsar kring cirkulär ekonomi. 

Bland ansökningarna valdes fyra projekt, i vilka man nu börjar utveckla ny kompetens inom cirkulär ekonomi. Totalt beviljades 679 300 euro i finansiering.  

”Den gemensamma nämnaren för de valda projekten var ett noga identifierat, konkret kompetensbehov och förmågan att svara mot det. Samtidigt utvecklar projekten utbildningsinnehåll för yrkesexamina på andra stadiet. Vi uppskattade också en välfungerade dialog och samarbete mellan läroanstalterna och företag”, säger Eero Jalava, expert inom cirkulär ekonomi på Sitra. 

Finansieringsansökan var riktad mot teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Det kom in sammanlagt 48 ansökningar. Flest ansökningar, 25 stycken, kom till byggsektorn. 

De finansierade projekten valdes av en jury bestående av experter från både Sitra och de aktuella sektorernas branschorganisationer och fackförbund. 

”Finland och Europa håller nu på att ta ett betydande kliv mot cirkulär ekonomi, vilket betyder att det kommer att behövas mycket ny kompetens redan inom den närmaste framtiden. Cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer”, säger Jalava. 

”Vi önskar att alla finansierade projekt och deras bästa praxis ska uppmuntra även andra att identifiera kompetensbehoven inom cirkulär ekonomi och vidta åtgärder för att utveckla kompetensen.” 

Planeringen av utbildningsprojekten för cirkulär ekonomi börjar sommaren 2021. Sitra sammanställer lärdomarna från projekten så att de finns tillgängliga för alla. 

Byggnadsindustrins utbildningsenhet RATEKO: Nätutbildning som konkretiserar cirkulär ekonomi inom byggverksamhet   

Informationen och utbildningen gällande cirkulär ekonomi inom byggverksamhet är spridd, och kompetensen inom cirkulär ekonomi i branschen håller på att utvecklas. Byggnadsindustrins utbildningsenhet RATEKO sammanställer i utbildningspilotprojektet grundläggande kunskaper som främjar klimatneutral cirkulär ekonomi till ett utbildningspaket som anordnas i en nätverksmiljö.   

Syftet med nätutbildningen är att åskådliggöra hur cirkulär ekonomi förverkligas på byggplatserna under byggverksamhetens livscykel och att utveckla kompetensen hos dem som arbetar i branschen och studerande på väg in i branschen. Cirkulär ekonomi inom byggverksamhet åskådliggörs med hjälp av praktiknära exempel genom att bl.a. visualisera situationer på byggplatsen med hjälp av videor och animationer.  Utbildningen är riktad särskilt för examensstuderande och lärare i husbyggnadsbranschen inom yrkesutbildning på andra stadiet.   

Utbildningssamkommunen i sydvästra Tavastland, Ytekki Oy och Kierivä Oy: Framtida rivningsexperter  

Rivningskompetens är en av förutsättningarna för cirkulär ekonomi inom byggverksamhet, och återanvändningen av rivningsmaterial väntas bli en ny affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi. I utbildningsutbudet inom rivningsbranschen har man identifierat ett betydande kompetensbehov till exempel när det gäller beaktande av risker orsakade av skadliga ämnen och utnyttjande av materialflöden som uppstår vid rivning. Utbildningspilotprojektet inom utbildningssamkommunen i sydvästra Tavastland svarar på denna utmaning genom att planera och genomföra ett pilotprojekt med en valbar examensdel om rivningsarbete i grundexamen inom byggnadsbranschen.   

Utbildningsinnehållen som utvecklas i pilotprojektet är direkt skalbara till alla yrkesläroanstalter inom byggnadsbranschen i Finland.   

Savolax utbildningssamkommun och Savonia AMK: kompetens inom cirkulär ekonomi på maskinverkstäder  

Efterfrågan på koldioxidsnåla cirkulära lösningar ökar inom teknologisektorn, och detta syns också i maskinverkstadsindustrin och dess underleverantörskedjor. Små och medelstora företag behöver praktiska verktyg för att svara mot den ökade efterfrågan att bedöma och rapportera klimat- och miljökonsekvenserna från sin verksamhet.   

I utbildningspilotprojektet utvecklar Savolax utbildningssamkommun tillsammans med yrkeshögskolan Savonia AMK för små och medelstora företag inom maskinverkstadsindustrin en modell för uppföljning och rapportering av miljökonsekvenser, ett verktyg för bedömning och utveckling av resurseffektiva rutiner samt anordnar en utbildning som utvecklar kompetensen inom cirkulär ekonomi för personalen i företagen. Utifrån försöket planers en examensdel för undervisningsutbudet i maskin- och produktionsteknik i Savolax utbildningssamkommun.   

Mellersta Österbottens utbildningssamkommun och KIP Service: Ny kompetens inom cirkulär ekonomi till kemiindustrins ekosystem  

I Karleby storindustriområde verkar många företag inom process- och kemiindustrin, och området är norra Europas största ekosystem inom den oorganiska kemiindustrin. Kokkola Industrial Park (KIP) har en betydande utvecklingspotential när det gäller cirkulär ekonomi, men utmaningen är en brist på experter inom cirkulär ekonomi som borde åtgärdas.   

I utbildningspilotprojektet skapar Kpedu och KIP Service en utbildningshelhet på Kokkola Industrial Parks område, som stödjer kemiindustrins övergång till klimatneutral cirkulär ekonomi. Utbildningens innehåll är riktad mot experter inom den kemiska sektorn som arbetar i företag på området, processindustristuderande i Mellersta Österbottens utbildningssamkommun och lärare inom området. Utbildningsmaterialet som skapas inom projektet kan dupliceras till andra industriparker inom kemiindustrin. Utifrån utbildningsmaterialet utvecklas också en grundexamensdel inom processindustrin som tillhandahålls inom området och som kan dupliceras till andra yrkesläroanstalter.   

Vad handlar det om?