Riina Kopola

Expert, Offentlig sektor ledarskap utveckling, Sitra


Vem?

Riina Kopola arbetar inom nyckelområdet för ledarskap inom den offentliga sektorn vid Sitra. Hon ansvarar bland annat för genomförandet av det utbildningsprogram som hör till helheten samt för utvecklandet av den digitala inlärningsmiljön.

Riina har varit med och planerat och genomfört flera utbildnings- och samutvecklingsprogram riktade till Sitras intressentgrupper, till exempel ett forum med temat Livskraft, Effektacceleratorn och det internationella forskningsprojektet Education for a Changing World.

Vad?

Riina har erfarenhet från flera projekt där finländska beslutsfattare och förändringsaktörer från olika sektorer i samhället har sammanförts – för att lära sig av varandra, skapa nya partnerskap och framgångsrikt bygga upp nytt samarbete. Hon har varit med och utvecklat till exempel utbildningens och arbetslivets framtid samt effektivare välfärd-, hälso- och sociala tjänster.

Riina tror på växelverkans, tvärsamhällelighetens och den gemensamma utvecklingens kraft i sitt arbete. Hon är magister i samhällsvetenskaper.

Va?

Efter att ha stängt e-posten på arbetet kan Riina påträffas till exempel på en terrängcykel i Centralparken eller på promenad vid Tölöviken. Hon tror att djävulska utmaningar gällande framtiden inte löses genom teknologi utan av människor.