Förändringsmetoder

Hur skapas samhällelig förändring? Inom projektet Förändringsmetoder bygger, sammanställer och utvecklar vi verktyg för förändringsaktörer och inspirerar till att bygga upp en hållbar framtid tillsammans.

Vad handlar det om?

Framtiden sker inte, den skapas. För att förändringar mot en mer hållbar framtid ska uppstå måste någon se problemet, utveckla en lösning och få andra involverade.

För att svara på vår tids stora utmaningar behöver vi mångsidiga kompetenser att skapa förändring inom alla samhällssektorer. Kompetenser kan utvecklas genom försök, gemensamt lärande och tillämpning av nya tillvägagångssätt, metoder och verktyg.

Styrda av Sitras nya strategi vill vi hitta allt bättre metoder att hjälpa och stödja förändringsaktörerna. Inom Sitras team för samhällelig utbildning söker vi svar på frågan hur vi kan stärka den samhälleliga förändringskompetensen och förmågan samt viljan att verka tillsammans. Detta förutsätter att processer som stödjer samarbetet samt strukturer som möjliggör det skapas och att förändringsmetoder sammanställs, utvecklas och delas öppet så att de kan utnyttjas. Dessutom vill vi bära vårt strå till stacken när det gäller skapande av en lösningsorienterad kultur som inspirerar till samarbete.

Hur stärka förmågan för samhällelig förändring och viljan att skapa en hållbar förändring tillsammans?

Men hur skapas en samhällelig förändring i praktiken? Vilken kompetens och vilka verktyg behövs för det? Hur kan vi bäst påverka framtiden?

Vad gör vi?

Inom projektet Förändringsmetoder är målet att öppet utveckla metoder, tillvägagångssätt och verktyg för samhällelig förändring så att de kan användas av alla. Dessutom ökar vi förståelsen om vad förändringskompetens är i det moderna samhället, vilka förändringsaktörerna är, vilka slags smärtpunkter de har och vad de behöver. Vi tar fram innehåll som stärker förståelsen för delområden inom förändringskompetens, arbetar aktivt i nätverk för att sammanföra förändringsaktörer och utvecklar helheten för stöd till förändringsaktörer.

Hur är situationen i dag?

Grunden för metodutvecklingen har byggts upp som en del av Sitras dagliga arbete redan länge. På senare tid har utvecklingen skett som en del av vårt eget framtidslaboratorium Sitra Lab samt till exempel i projektet Innovationsportföljer. I Sitra Lab utbildar vi förändringsaktörer, hjälper organisationer och gemenskaper att utnyttja nya tillvägagångssätt för att skapa förändring. Förutom att göra djupdykningar i olika ämnen frågar vi också alltid hur förändring kan åstadkommas så att det tänkande som uppstått och de lösningar som tagits fram är hållbara och få genomslag. De metoder som använts har hämtats ur följande tillvägagångssätt: gemensam utveckling, systemtänkande, designtänkande, dialog, försökskultur, framtids- och genomslagstänkande.

Vad ska alla som sysslar med samhälleligt utvecklingsarbete förstå om olika tillvägagångssätt och hur välja rätt metoder för respektive situation?

I kartläggningen Finnish Changemaker Map identifierade vi finländska förändringsaktörer och kartlade deras förbindelser såväl till varandra som till organisationer som stöder dem. Målet var att förstå vilka behov förändringsaktörer har i Finland, vilka trender som kan observeras bland förändringsaktörer och hur olika aktörer kan stödja förändringsaktörer så att deras samhälleliga nytta ökar ytterligare.

Just nu fördjupar vi förståelsen för vilka kompetenser som behövs för samhällelig förändring och sammanställer och utvecklar tillsammans metoder, med hjälp av vilka vi kan stödja att förändring åstadkoms.

Som ett resultat uppstår en förståelse för det finländska samhällets förändringsförmåga samt verktyg för att skapa förändring.

Vilka är med?

Vi genomför kartläggningen av finländarnas förändringskompetenser i samarbete med alumnnätverket i Sitras utbildningsverksamhet. Våra alumner är redan nästan 600 till antalet, en samhällsövergripande gemenskap av förändringsaktörer och påverkare, av vilka alla har deltagit antingen i Livskraft-forumen (2010–2015), Sitra Lab-utbildningsprogrammet (2018–) eller Ledarskapsutbildningarna i hållbar ekonomisk politik (2013–).

Vi söker partner för testning av förändringsmetoder och verktyg och ordnar öppna evenemang hösten 2021.

Tidsplan

Så här framskrider arbetet.
2019-
Sitra Lab och projektet Innovationsportföljer

Grundarbetet för metodutveckling i utbildningsprogrammet Sitra Lab och projektet Innovationsportföljer.

2020
Kartläggning av förändringsaktörer och användarförståelse

Vi identifierade finländska förändringaktörer, kartlade förbindelser och analyserade trender samt utredde behoven för den metodhelhet som utvecklas.

Hösten 2021
Vad är förändringskompetens och hur kan vi stödja att den skapas?

Alumner från Sitras samhälleliga utbildning sammanställer en karta över de kompetenser som behövs för samhällelig förändring och kommer med idéer om metoder för att utveckla dem.

2021-2022
Sammanställning och testning av verktygen

Sammanställning och testning av verktygen för förändring i snabba, gemensamma utvecklingssprintar med partner.

2022
Förändringsmetoderna, tillvägagångssätten och verktygen finns tillgängliga för alla

Kontakta oss

Vad handlar det om?