Gå direkt till innehållet

Industriella kretslopp

Lösningar som är betydande för en cirkulär ekonomi införs i början av livscykeln. Materialutveckling, produktdesign och planering av processerna är av central betydelse när vi producerar nya saker för samhället.

AKTUELLT

Intressanta tips, ideer och nyheter.

PROJEKT

Vad handlar det om?

Världen är komplex, liksom de material och produkter som rör sig där. Material utvecklas ur ett funktionellt perspektiv, som exempelvis ultralätta byggnader eller smarta ytbeläggningar. Man vill att produkterna ska ha nya tekniska egenskaper.

För att uppnå en cirkulär ekonomi bör man tänka igenom materialets och produktens hela livscykel redan i början av livscykeln; hur man kan ta vara på överskottsmaterial i de olika faserna i livscykeln och återigen få in dem i kretsloppet samt hur olika materialblandningar kan utnyttjas i nya produkter i slutet av livscykeln.

En cirkulär ekonomi inom industrin uppstår när man sparar in på naturresurserna, produkterna har lång livslängd och kan lagas, materialen kan återvinnas och allt detta är en lönsam verksamhet. Principerna för industriella kretslopp bör vara en hållbar användning av naturresurser, att förlänga produkternas livscykel genom underhålls- och reparationsåtgärder och att man kan föra tillbaka överskottsmaterial som uppstår vid bearbetning och tillverkning av produkten samt de material som blir kvar i slutet av produktens användningsfas in i kretsloppet.

Enligt principerna för en cirkulär ekonomi är förutsägelse och början av produktens livscykel centralt: planläggning, områdesplanering, planering av processer, planering av arkitektur och byggnader samt materialutveckling och produktdesign.

Vad gör vi?

Kärnan i de industriella kretsloppen är att minska spillet inom processindustrin. Sidoflödena i industrin kan användas i andra industriella processer. Finlands starka kunskaper inom teknik gör det möjligt att effektivisera kretsloppen. I ekoindustriparker, som i Kemi-Torneå har denna modell utvecklats långt. Grundidén är att den enes överskott används som råvara på den andres anläggning och därmed minskar användningen av jungfruliga naturresurser.

Kritiska och sällsynta material och tillgången på dem främjas också av en cirkulär ekonomi. I en föränderlig värld måste vi börja tänka på om det är vettigare, ekologiskt och ekonomiskt, att börja återanvända befintliga material på ett mer effektivt sätt än tidigare än att leta efter råvaror i naturen som blir allt svårare att få tillgång till. Vi samarbetar kring dessa frågor med Jyväskylä universitet inom SERRA-projektet och inom batteriekosystem-projektet, som drivs av Birkalands förbund.

Finlands rika förnybara skogsresurser är en stor anledning till att det utvecklas skogsbaserade biolösningar och lösningar inom cirkulär ekonomi i Finland. De har även stor betydelse för landets ekonomi. Målet är att ett skogsbruk och en industri av hög kvalitet ska göra Finland till ett ledande land inom bioekonomi. I ett projekt rörande skogsbaserade kretslopp skapar man nytt värde för skogsbaserade råvaror. På nationell nivå är det viktigt att så långt det är möjligt hålla kvar värdekedjan i Finland och sälja produkter med högt förädlingsvärde på den internationella marknaden. Även nya servicemodeller är en del av detta helhetskoncept.

En av megatrenderna i världen är urbaniseringen. Enligt uppskattningar kommer hela fyra av fem finländare att bo i städer inom en nära framtid och prognosen globalt är cirka 75 procent. Byggnaderna står för en andel på närmare 40 procent av hela Finlands energiförbrukning. Utöver det beräknas tillverkningen av byggmaterial ge upphov till cirka 5 procent av utsläppen av växthusgaser. Den byggda miljön har därmed en mycket central roll för att vi ska kunna nå målen för en hållbar utveckling. Markanvändningen, planläggningen, planeringen av byggnader och verksamhetsmodellerna för genomförandet bör snart uppdateras så att de är i linje med en cirkulär ekonomi. Det främjar vi i det så kallade Kiertotaloussprintti i den byggda miljön.

Tjänsteekonomin och exempelvis sakernas internet har också en viktig roll i de tekniska kretsloppen. Man kan förlänga kretsloppen och maximera värdet på materialen så att man gör produkterna smartare och skapar tjänster av dem. Vi sporrar bland annat tillväxtföretag inom teknologiindustrin i ett samprojekt med Teknologiindustrin rf.

Den digitala revolutionen i kombination med knappa resurser är en intressant möjlighet även i global skala.  Finland ligger i frontlinjen när det gäller att skapa innovationer. För Finlands ekonomi och framtid är det viktigt att ständigt sträva efter att öka förädlings- och mervärdet för produkter och tjänster baserade på industriella kretslopp.

Vårt mål är att Finland ska bygga upp sin konkurrenskraft genom användning av hållbara material. Behovet av jungfruliga råvaror minimeras, materialens och produkternas livscykel görs så lång som möjligt och produkterna designas för att kunna lagas. I slutet av produktens första livscykel utnyttjas möjligheterna med återanvändning. Samma regler gäller för utformningen av produkter som tillverkas av andrahandsmaterial. Även de måste kunna lagas och återvinnas. Man kan inte heller tumma på produkt- och kvalitetskraven i en cirkulär ekonomi.

Vem är med?

I arbetet med cirkulär ekonomi inom industriella kretslopp deltar alla aktörer inom industrin, som exempelvis gruvindustrin, processindustrin, skogsindustrin, verkstadsindustrin, kemiindustrin, tillverkningsindustrin och byggnadsindustrin. Nya verksamhetsmöjligheter uppstår bland annat för företag specialiserade på utnyttjande av sidoflöden, i planerings- och materialutvecklingsfasen, inom fabriksrenovering samt tillvaratagande av värdefulla material.

Att efterfrågan och utbud möts samt materialutvecklingens och produktutvecklingens roll är av central betydelse för förändringen. Människor bör kräva hållbara produkter som passar en cirkulär ekonomi och industrin bör erbjuda sådana.

Vad är på gång?

En cirkulär ekonomi inom industrin uppstår när man sparar in på naturresurserna, produkterna har lång livslängd och kan lagas, materialen kan återvinnas och allt detta är en lönsam verksamhet. Genom de pågående projekten snabbar man på detta systemskifte. Att vara föregångare inom cirkulär ekonomi ger en enorm verksamhetspotential på den internationella marknaden. Nu, när man har praktiserat en cirkulär ekonomi på hemmamarknaden under några år är det dags att anta utmaningen och börja erbjuda dessa lösningar på den globala marknaden.

KONTAKTA OSS!

Fråga eller berätta oss.

Vad handlar det om?