Offentliga och privata mobilitetstjänster serverade på samma fat

Ordnandet av mobiliteten i olika regioner och landskap i Finland stöter på allt fler kostnads- och miljöutmaningar. I det här projektet prövar man på nya sätt att ordna mobilitetstjänster i mindre tätbefolkade områden. Den nya lagen om transportservice, mobilitet som tjänst-teknologin (MaaS) samt samarbetet mellan offentliga och privata aktörer gör försöken möjliga.

VAD HANDLAR DET OM?

Ungefär en femtedel av Finlands växthusgasutsläpp orsakas av trafiken och av den andelen utgörs den största delen, över 90 procent, av utsläpp från vägtrafiken. Årligen används ungefär en miljard euro av offentliga medel för att ordna olika typer av transport. De allt högre kostnaderna och utsläppsmålen innebär stora utmaningar såväl för Finland som på andra platser i världen, där man strävar efter att sluta använda fossila bränslen och att förebygga spill.

För att man ens ska kunna drömma om att till exempel uppnå målen för minskade utsläpp, behövs lockande alternativ till privatbilismen som är enkla att använda, såväl för glesbygden som för tätorterna och trafiken mellan dem. Ny teknologi och innovativa ”mobilitet som tjänst”-lösningar (s.k. MaaS, Mobility as a Service), samt för sin del ett tätt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn kan fungera som språngbräda för utvecklingen av tjänsterna.

Utvecklingen av nya alternativ i Finland stöds också av den nya lagen om transportservice. Därtill kommer en eventuell landskapsreform att ändra förvaltningsstrukturerna för transporter och samtidigt tvinga fram, men framför allt möjliggöra, en förnyelse av persontrafiksystemet.

Detta samarbetsprojekt är ett resultat av finansieringsansökan för regionala transporter, som genomfördes av Sitra under första halvan av 2018. Projektet formades i de fortsatta diskussionerna mellan de aktörer som valts ut att delta i workshopsfasen. Finansieringsansökan och dess projekt verkställs via Tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018–2022, som bland annat finansieras av Sitra.

Under projektets gång utvecklas en ny slags kostnadseffektiv teknologisk plattform som formar sig efter olika behov och som är avsedd att användas av projektets deltagare och andra regioner i Finland (till exempel kommuner och landskap). Tanken är att alla som erbjuder transport- och förmedlingstjänster inom regionen ska kunna ansluta sig till plattformen. På så sätt kan man slå ihop styrningen, förmedlingen och optimeringen av kollektivtrafiken och persontransporterna, samt persontransporter där passagerarens själv står för kostnaderna och transporter som stöds med offentliga medel.

Resultatet blir att olika tjänster inom trafiken, från offentliga transporter till taxin och samåkning, blir lättare tillgängliga för olika användargrupper – och går att beställa och betala också mobilt. Antalet tjänster följer och styrs av efterfrågan. Detta utgör grunden för en ökande användning av mobiltjänster.

Vad gör vi?

I samarbetsprojektet utvecklar fyra företag en digital plattform. Praktiska utmaningar och behov vid tre olika pilotregioner skapar utgångspunkterna för arbetet. Samtidigt främjas samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn vad gäller transportsektorn. På så sätt skapar projektet förutsättningar och en grund för en kostnadseffektiv servicemodell, som kan användas också inom andra regioner. Plattformen baseras på öppna tekniska gränssnitt, som gör det möjligt att i ett senare skede ta den i användning också på andra ställen i Finland och utomlands.

Vem är med?

Sitra har som finansiär till finansieringsansökan för Regionala transporter under våren 2018 stött samarbetet mellan de aktörer som valts till workshopfasen och att en gemensam arbetsplan utarbetas.

I Södra Savolax kommer man att vara först med att testa lösningar på hur man kan kombinera och förmedla sote-transporter. Under försöket strävar man efter att i sote-transporter också ta med passagerare som betalar sin resa själva. Man vill stegvis reformera transporttjänsterna inom landskapet till en kundorienterad helhet.

I Östra Nyland är målet å sin sida att pröva bland annat anropsbaserad anslutningstrafik vid sidan av kollektivtrafikens stamlinjer samt att slå samman städernas skjutstjänster.

I Birkaland vill man ha en lösning på nya sätt att ordna och slå samman offentliga skjutsar i trafiken vid gränsen mellan den glesbebyggda landsbygden och den växande stadsregionen. Visionen är att år 2030 är alla kollektivtrafiktjänster och ordnade persontransporter som stöds med offentliga medel utanför Tammerfors stads kärncentrum planerade och skaffade som enhetliga funktionella helheter.

De företag som deltar i samarbetsprojektet är Infotripla AB, Kyyti Group Ab, Sitowise Ab och Vinka Ab, som tillhandahåller den teknologiplattform som utvecklas i projektet och som används av pilotregionerna under projektet. Infotripla bidrar med trafikinformations- och trafiklägeslösningar till teknologiplattformen. Kyyti Group ansvarar för lösningar för beställningsgränssnitt, för bakgrundssystem för skjutsprodukter samt för debiterings- och prissättningslösningar.

Silowise har för sin del hand om resecentrens webbaserade användargränssnitt, administreringen av bakgrundssystemet för styrningen av de offentliga transporterna samt planering av ordnandet av call-centerservicen. På Vinkas ansvar ligger hantering av utrustningen samt bakgrundssystemet för samordnandet av skjutsar och ruttplanering samt integrationspunkten för styrningen av olika transporter i teknologiplattformen.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab gör konsekvensbedömningar av försöken i projektet och tar fram oberoende information till beslutsfattarna om olika samarbetsmodeller för regionala transporter och alternativa sätt att organisera transporter.

Vad är på gång?

Projektet har inletts i maj 2018 och pågår till slutet av augusti 2019.

Projektet består av följande arbetsfaser:

Hur delta?

Om din region är intresserad av att delta i det utvecklingsarbete som beskrivs på den här projektsidan, kan ni kontakta Heikki Sorasahi vid Sitra. Från och med inledningen av 2019 kan man börja planera att skala den plattformslösning som utvecklas under projektet även för andra regioner. Ta kontakt så fort som möjligt om du är en serviceproducent inom mobilitetstjänster i Södra Savolax, Birkaland eller Östra Nyland och vill komma med i piloteringen redan från början av oktober 2018.

AKTUELLT

KONTAKTA OSS

personer
Heikki Sorasahi
personer
Samuli Laita
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?