archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kansallinen luonnonvarastrategia tähtää hyvinvointiin ja kilpailukykyyn

Uunituore kansallinen luonnonvarastrategia vastaa luonnonvarojen lisääntyvän maailmanlaajuisen käytön vaativammaksi muuttuvaan haasteeseen.

Julkaistu

Uunituore kansallinen luonnonvarastrategia vastaa luonnonvarojen lisääntyvän maailmanlaajuisen käytön vaativammaksi muuttuvaan haasteeseen. Sitran vetämä ja laajan asiantuntijajoukon kokoama strategia kannustaa luonnonvara-ajatteluun, joka edistää kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristövastuuta. Strategia luovutettiin 8.4.2009 pääministeri Matti Vanhaselle.

Maailmanlaajuisen väestön ja kulutuksen kasvun seurauksena luonnonvarojen käyttö ja kielteiset ympäristövaikutukset lisääntyvät. Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy ja tuottavasta maasta ja vedestä tulee niukkuutta. Kilpailua voimistaa muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan mukanaan tuoma biomassan kysynnän nousu.

– On kyettävä luomaan hyvinvointia ja vaurautta nykyistä kestävämmin, minkä vuoksi tarvitaan uusia toimintamalleja liiketoiminnassa, politiikassa ja arjen käyttäytymisessä. Luonnonvaroiltaan vauraalla Suomella on korkean osaamistason maana mahdollisuus saavuttaa kilpailuetu, luoda hyvinvointia ja kantaa osaltaan globaalia vastuuta toimimalla eturintamassa. Luonnonvarastrategia tarkastelee luonnonvaroja ja niiden välisiä kytkentöjä yli sektorirajojen kattaen sekä käytön että suojelun näkökulmat ja riittävän pitkäjänteisesti, kertoo strategiaryhmän puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi strategiatyön merkityksestä.

Strategia painottaa luonnonvarojen älykästä käyttöä. Innovatiivisuus sekä kestävä ja vastuullinen toiminta ovat olennainen osa tulevaisuuden menestystä. Luonnonvaroja voidaan siten hyödyntää monipuolisen hyvinvoinnin lähteenä ja luoda kestävää yritystoimintaa, mikä turvaa myös luontoa ja sen monimuotoisuutta.

– Suomessa tarvitaan investointeja tulevaisuudessa menestyvään kestävään tuotantoon ja osaamiseen, mikä tukee työllisyyttä, kilpailukykyä ja aluekehitystä. Luonnonvarakysymyksissä on myös kyettävä toimimaan aloitteellisesti EU:ssa ja kansainvälisesti. Strategian myötä Suomeen luodaan menestyvä korkean arvonlisän biotalous, jossa tuotteiden valmistuksessa tarvitaan runsaasti bioprosessien osaamista. Resurssien käytön tehokkuudesta tulee merkittävä tulevaisuuden kilpailutekijä. Strategia tähtää käyttöön otettujen luonnonvarojen pitämiseen pitkään talousjärjestelmän piirissä siten, että mahdollisimman vähän arvokkaita materiaaleja menee hukkaan. Säästävä ja kierrättävä käyttö sekä jalostusasteen nostaminen parantavat tehokkuutta. Maaseudun luonnonvarat ovat myös merkittävä yhteiskunnallinen voimavara sekä teollisen toiminnan perusta, Sirkka Hautojärvi summaa ydinkohtia.

Strategia näyttää suunnan, jota kohti kuljetaan askel askeleelta. Näitä askelia on strategiassa listattu kahdeksantoista. Strategiassa ehdotetaan esimerkiksi paikallisen biojalostamotoiminnan luomista alueverkkona, tuotelähtöisen resurssitehokkuuden lisäämistä, luonnonvaratilinpidon kehittämistä sekä kansallisen mineraali- ja kiviainesstrategian laadintaa.

Strategiatyön taustalla on Suomen Metsäyhdistyksen tekemä Luodin-esiselvitys, joka tehtiin laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimialojen kanssa vuonna 2007. Selvityksen pohjalta Sitra otti vetovastuun strategian luomisesta. Strategiatyössä on ollut mukana laaja joukko politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen, järjestöjen sekä median edustajia. Ryhmän tukena toimi asiantuntijaverkosto ja lisäksi aiheesta järjestettiin kaikille avoimia verkkokyselyjä, joissa esitettyjä teemoja hyödynnettiin työskentelyssä.

– Luonnonvarat on jo pantu merkille hallituksen hiljattaisen politiikkariihen kannanotossa, jossa yhdeksi tavoitteeksi asetetaan Suomen nostaminen johtavaksi luonnonvarojen ja materiaalien kestävän ja taloudellisen hyödyntämisen maaksi. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhtäaikaisia ja toisiaan tukevia muutoksia useilla yhteiskunnan osa-alueilla. Strategian valmistuminen sekä sen toteuttaminen vievät Suomea maailmanluokan edelläkävijäksi luonnonvara-asioissa, kertoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen strategian merkityksestä.

Strategiassa ehdotetaan perustettavaksi korkean tason koordinaatioelin nopealla aikataululla, mitä Mikko Kosonen pitää erittäin tärkeänä strategian toteuttamisen kannalta.

– Sitra on koonnut strategiatyöhön laajan yhteiskunnallisten toimijoiden verkoston, jotka ovat pystyneet tarkastelemaan luonnonvaroja kokonaisuutena, eikä perinteisesti resurssi kerrallaan. Juuri tämäntyyppisellä työskentelyllä voidaan edistää systeemisiä muutoksia yhteiskunnassa, jotka perustuvat laaja-alaiseen ajatteluun ja innovatiivisuuteen, Mikko Kosonen summaa.

Kansallinen luonnonvarastrategia: Älykkäästi luonnon voimin »
Kansallisen luonnonvarastrategian taustaraportti: Luonnonvaroissa muutoksen mahdollisuus »

Kansallinen luonnonvarastrategia ja taustaraportti ovat ladattavissa Sitran www-sivuilta. Raportin voi myös tilata Sitrasta, puhelin 09 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi.

Luonnonvarastrategian julkistamiseen liittyvä seminaari on nähtävissä verkossa torstaina 9.4. klo 12.00 alkaen Sitran seminaarit verkossa sivustolla »

Lisätietoja

Eeva Hellström, projektinjohtaja kansallinen luonnonvarastrategia, puh. 050 351 2412, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Sirkka Hautojärvi, strategiaryhmän puheenjohtaja, puh. 050 590 6809, etunimi.sukunimi@elisanet.fi

Elina Kiiski, tiedottaja, puh. 044 540 3367, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?