archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kysymykset kartalle luonnonvarastrategiatyössä

Luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät epävarmuudet ja lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista korostavat tarvetta selkeisiin strategisiin valintoihin, vaikka ne olisivatkin vaikeita. Tämä käy ilmi kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun tueksi toteutetun avoimen verkkokyselyn tuloksista.

Julkaistu

Luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät epävarmuudet ja lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista korostavat tarvetta selkeisiin strategisiin valintoihin, vaikka ne olisivatkin vaikeita. Tämä käy ilmi kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun tueksi toteutetun avoimen verkkokyselyn tuloksista.

Strategiassa tulisi vastaajien mielestä pystyä priorisoimaan ja suhteuttamaan toisiinsa eri luonnonvaroja ja niiden käyttömuotoja. Kyselyn tulosten mukaan priorisointi ei kuitenkaan yksin riitä, vaan sen lisäksi luonnonvarojen käytön määrää tulee pystyä vähentämään.

Kestävä kehitys nähtiin tärkeimpänä strategisia valintoja ohjaavana näkökulmana. Vastaajat toivoivat sen eri osa-alueita tarkasteltavan tasapuolisesti ympäristönsuojelua, kilpailukykyä sekä sosiaalisia tarpeita yhteen sovittaen. Kyselyn tulosten mukaan myös yksittäisiä luonnonvaroja tulisi aina tarkastella suhteessa muihin.

Luonnonvarojen riittävyyteen liittyvien uhkien vuoksi monet vastaajat korostivat omavaraisuuden merkitystä. Kotimaan tuotannosta huolehtimisen ohella Suomen tulee vastaajien mielestä kantaa globaalia vastuuta. Edelläkävijyydellä ja osaamisella on tässä merkittävä rooli.

Lokakuussa Internetissä avoinna olleeseen verkkokyselyyn saatiin yli 800 ehdotusta kysymyksiksi, joihin luonnonvarastrategian pitäisi vastata. Ehdotuksia saatiin tasaisesti hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen ja järjestöjen edustajilta. Vastaajat edustivat mm. ympäristösektoria, metsäsektoria, energiasektoria, teknologiasektoria, elintarviketuotantoa ja kaivannaistoimintaa. Aihe kiinnosti yhteiskunnallisia toimijoita laajasti: joka kolmas ehdotus saatiin henkilöiltä, jotka eivät toimi millään luonnonvarasektorilla.

Kansallisen luonnonvarastrategiaryhmän ensimmäiseen työpajassa esiteltiin avoimen verkkokyselyn tuloksia sekä kartoitettiin vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja käsitteellisiä lähtökohtia työlle. Joensuun yliopiston professori Rauno Sairisen tekemän haastattelututkimuksen alustavien tulosten mukaan eri tahoilla on luonnonvarakysymyksissä paljon yhteisiä näkemyksiä. Luonnonvarojen kestävä käyttö ymmärretään useimmiten moniulotteisesti, luonnonvarojen säästävää käyttöä pidetään tärkeänä ja luonnonvara- ja ilmastopolitiikan välillä nähdään vahva yhteys. Yhteistä eri tahojen näkemyksissä on myös huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja geopolitiikkaan liittyvien näkökulmien korostuminen.

Ristiriitaisia näkemyksiä esiintyy etenkin yksittäisten luonnonvarojen käyttöön ja riittävyyteen liittyen. Lisäksi luonnonvarojen suojelun tarve sekä hyödyntämisen ympäristövaikutukset jakavat selvästi mielipiteitä. 

Se mistä näkökulmasta luonnonvarojen käyttöä tarkastellaan vaikuttaa myös olennaisesti käsitteistön valintaan eli siihen mitä luonnonvaroilla ymmärretään. Tietohallintojohtaja Jarmo Kohonen GTK:sta korosti, että erilaisten käyttäjien tarpeita vastaamaan on luotu useita erityyppisiä luonnonvarakäsitteitä, joita käytetään rinnakkain niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin. Niiden taustalla on sekä neutraaleja että tarkoitushakuisia ajatuksia. Strategiatyössä käsitteistö on valittava tarkoituksenmukaisesti sen mukaan, millaisia näkökulmia tarkastelulle tässä työssä valitaan.

Strategiaryhmän työ jatkuu toimintaympäristön analyysilla, minkä osana ryhmä tekee marraskuun alussa yhteisen opintomatkan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.