archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomesta löytyy draivia kybermahdollisuuksien hyödyntämiseen

Mahdollisuuksien kyberturvallisuus -työpaja kokosi yhteen noin 30 kyberalan asiantuntijaa ja vaikuttajaa.

Julkaistu

Mahdollisuuksien kyberturvallisuus -työpaja kokosi yhteen noin 30 kyberalan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Työpajan tarkoituksena oli kasvattaa yhteistä ymmärrystä Suomen nykytilanteesta ja pohtia vaihtoehtoja kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Miksi nimenomaan mahdollisuuksien kyberturvallisuus? Ensiksikin, työnsä maaliskuussa päättänyt Uusi turvallisuus -foorumi näki kyberturvallisuuden paitsi haasteena, myös valtavana mahdollisuutena Suomelle. Suomen on mahdollista profiloitua kyberturvallisuuden edelläkävijäksi muun muassa vakaan yhteiskunnan ja luotettavan maan maineen ansiosta.

Toiseksi, kybertutkimuksen tekeminen juuri mahdollisuuksien näkökulmasta auttaa löytämään kansainvälisesti kiinnostavia tutkimusaiheita, jolloin maailman parhaita toimijoita voidaan houkutella tutkimuskumppaneiksi. Jos Suomi haluaa edelläkävijäksi, se tarvitsee osaamista, jonka kehittämisessä tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa.

Jyväskylän yliopiston tutkija Martti Lehto laatii parhaillaan raporttia kansallisesta kyberturvallisuuden osaamisesta. Raportissa kartoitetaan muun muassa alan tutkimuksen tilannekuvaa. Lisäksi Lehto osallistuu kyberturvallisuuden strategisen tutkimussuunnitelman laadintaan, joka toteutetaan Digile Oy:n johdolla.

– Yhteistä suunnittelua tarvitaan sen varmistamiseksi, että Suomessa tutkimuksella katettaisiin kaikkein olennaisimmat seikat kyberturvallisuudessa. Tällä hetkellä yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät tutkimusta omien tavoitteidensa pohjalta, Lehto kertoi puheenvuorossaan.

Lehdon lisäksi työpajan tilannekatsauksista vastasivat Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mika Aaltola, puolustusministeriön suunnitteluyksikön johtaja lippueamiraali Timo Junttila ja tietoturva-alan yritysten yhteistyöryhmä FISC ry:n puheenjohtaja Timo Kotilainen.

Mika Aaltolan mukaan ratkaisujen kehittämiseen tarvittavaa osaamista saadaan Suomeen kehitettyä sitä enemmän, mitä enemmän Suomella on kytköksiä globaaliin maailmaan. Esimerkkinä hän käytti rauhanvälitysperinnettä, jonka pohjalta Suomi voi rakentaa suuntaviivoja turvallisuusalan viennille. Lisäksi maailmanlaajuinen keskiluokan nousu tulee luomaan mahdollisuuksia turvallisuusliiketoiminnalle yleisesti.

Kyberturvallisuuden tilannetta puolustushallinnon näkökulmasta avasi puheenvuorossaan Timo Junttila. Hänen mukaansa kyberpuolustus on osa maanpuolustuksen uskottavuutta. Kyberpuolustuskyvyn kehittäminen tulee Junttilan mukaan tehdä siten, että kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus viranomaisiin säilyy.

– Jos lainsäädäntöä päätetään kehittää, yhtenä vaihtoehtona on niin sanottu uuden sukupolven viranomaissäätely. Silloin ei kopioitaisi muiden maiden lainsäädäntöä sellaisenaan, vaan huomioitaisiin huolella myös kansalaisten oikeusturva sekä yritysmaailman asettamat vaatimukset. Tämä loisi omalta osaltaan pohjaa sille, että Suomi koetaan toimintaympäristönä turvalliseksi, Junttila kertoi.

Suomessa noin 2000 henkilöä työllistävän tietoturva-alan tilannekuvaa avasi Timo Kotilainen. Hänen mukaansa maailmanlaajuisesti kasvavalla alalla trendinä on, että paikallista läsnäoloa edellyttäviä tietoturvapalveluita tuotetaan yhä enemmän pelkkien laitteiden tai ohjelmistojen toimittamisen sijaan. Tulevaisuudessa erityisesti teollinen internet tuo Suomelle mahdollisuuksia.

– Teollisuudessa liiketoiminta on muuttumassa sellaiseksi, että etäyhteyksiä tarvitaan laitteiden monitorointiin yhä enemmän. Suomella on merkittävä mahdollisuus yhdistää tietoturva-alan osaamista ja teollisuuden tarpeita, Kotilainen kertoi.

Suomen tulee tarttua mahdollisuuksiin

Työpajassa osallistujat pohtivat kyberturvallisuutta kolmesta eri näkökulmasta: tutkimuksen ja koulutuksen, liiketoiminnan ja Suomen kansainvälisen aseman kannalta. Liiketoiminnan kannalta oleelliseksi seikaksi nousi edelläkävijyyden rakentaminen, joka tukisi oman teollisuutemme kasvua ja tekisi Suomesta houkuttelevamman kohteen kansainvälisille toimijoille. Tutkimusta ja koulutusta lähestyttiin monipuolisesti eri tasoilta; korkeakoulujen ohella esille nousi muun muassa kansalaistaitojen kehittäminen peruskoulutuksesta lähtien (lue aiheeseen liittyvästä Kyberturvallisuuden koulutuspaketti -kokeilusta täällä).

Kaikkia työpajan ryhmiä yhdisti näkemys siitä, että Suomen tulisi aktiivisesti hyödyntää kyberturvallisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.

Tekesin asiantuntija Tiina Nurmi piti tärkeänä alan toimijoiden yhteistyön lisäämistä. Teema kiinnostaa laajalti, ja aiheeseen liittyvät tapahtumat vetävät saleja täyteen.

– Myytit kyberturvallisuudesta tulisi karistaa. Kyse on jokaisen ihmisen turvallisen elämän mahdollistamisesta, Nurmi huomautti.

– Mielestäni suurin uhka kyberturvallisuudessa toteutuu, jos internetin, älylaitteiden ja digitaalisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksiin ei uskalleta tarttua, sanoi liikenne- ja viestintäministeriön viestintäneuvos Timo Kievari.

Uusi turvallisuus -foorumin osallistuja ja Effi ry:n lakimies Ville Oksanen iloitsi siitä, että osallistujat edustivat monia eri yhteiskunnan sektoreita ja toivat keskusteluun moniäänisyyttä.

– Toivoisin, että eri osapuolten välillä olevat näkemyserot saataisiin kurotuksi kiinni ja pääsisimme tekemään kyberistä Suomelle todellisen kilpailuvaltin. Tähän tarvittaisiin kuitenkin aito kansallinen yksimielisyys, koska muuten emme pärjää Sveitsille ja muille samoille markkinoilla pyrkiville maille, joissa markkinointikonseptin rakentaminen on jo hyvin systemaattista, Oksanen kertoi.

Yhteisen tahtotilan selkeyttäminen on ollut helmikuusta alkaen kommentoitavissa olleen Mahdollisuuksien kyberturvallisuusjulistuksen tavoitteena. Tahtotilalle on kysyntää, sillä työpajan perusteella kävi ilmi, että monilta tahoilta löytyy halua ryhtyä toimiin.

Työpajassa tuotetun materiaalin ja julistukseen saatujen kommenttien pohjalta Sitra tulee julkaisemaan julistuksesta seuraavan version ja luovuttamaan sen alan toimijoiden vapaaseen käyttöön.

Mahdollisuuksien kyberturvallisuus -työpaja on osa Uusi turvallisuus -foorumin Suomi kyberin kärkimaaksi -kokeilua. Kokeilun tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä Suomen mahdollisuuksista kyberturvallisuuden suhteen, ja kokeiluun liittyvä Mahdollisuuksien kyberturvallisuusjulistus on ollut avoimesti kommentoitavissa osoitteessa www.mahdollisuuksienkyber.fi.

Lue kokoava artikkeli Uusi turvallisuus -foorumin työstä täältä.

Mistä on kyse?