Tapani Piha

Senior Advisor, Health data 2030, Sitra