people

Antti Poikola

Senior Lead, Gaia-X Finland, Sitra