Debatt
Beräknad läsningstid 7 min

Ett ekosystem gör inget med teknologi ifall kulturen inte är i skick

Ekosystem som utnyttjar data kan stärka sin konkurrenskraft genom en stark kultur. I denna blogg presenteras tre förutsättningar som krävs för att ekosystem ska kunna bygga en gemensam kultur.

Författare

Naomi Wuori

Projektkoordinator, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Få enskilda företag har all den information de behöver om till exempel en hel marknad, produkter eller tjänster. Ett bredare behov av information driver företag till att söka nya samarbetspartners. Genom att dela och kombinera data med andra aktörer kan ekosystem ta sig an utmaningar som skulle vara svåra för ett enskilt företag att tackla. 

Ett ekosystem Data-ekosystem Av många datanätverk bestående nätverk, var aktörerna sammarbetar för att dela och använda data inom nätverket för att främja innovation och ny affärverksamhet. Öppna termsidan Data-ekosystem är ett samarbetsnätverk av aktörer som arbetar tillsammans för att lösa storskaliga problem. Att dela data över organisatoriska gränser i ekosystem mångdubblar möjligheterna till affärer och innovation jämfört med ett enskilt företag. 

Enligt en undersökning som Sitra beställt är ändå upp till en tredjedel av de undersökta ekosystemen nybörjare i att dela data. Det finns många anledningar till detta. Exempelvis tekniska hinder för datadelning eller utmaningar gällande reglering är lätta att identifiera. Det finns ändå också något annat under ytan som inte har fått lika mycket uppmärksamhet – ett ekosystems kultur och dess betydelse för förtroende och samarbete.   

Vad har ett ekosystems kultur att göra med datadelning? 

Kultur är ett brett och mångfacetterat begrepp. I kontexten av en organisation avser kultur vanligtvis de övertygelser, idéer, värderingar, normer, praxis och beteenden som delas av de människor som arbetar i en viss organisation, och som formar organisationens arbetssätt och den atmosfär i vilken den verkar.   

Ekosystem består däremot av flera organisationer och deras kulturer, och därför krävs det aktiv dialog och samordning mellan medlemmarna i ekosystemet för att skapa en gemensam kultur. 

Ett ekosystems kultur har en stor betydelse för hur ekosystemet lyckas i att dra nytta av och dela data. I ett ekosystem med en försiktig inställning till nya saker är det svårare att inleda datadrivna experiment än i ett ekosystem där kulturen uppmuntrar till att prova på nya saker, där värdet av att utnyttja data erkänns och där ansträngningar görs för att bygga förtroende mellan aktörerna.

Tre förutsättningar för att en kultur som stöder datadelning ska växa fram i ekosystem

En gemensam kultur kan inte definieras i förväg, utan utvecklas med tiden. Det är ändå möjligt att redan i ett tidigt skede av ekosystemets samarbete skapa rätt förutsättningar för att en kultur som stöder samarbete och datadelning ska växa fram.

1. Det krävs en tillräcklig drivkraft för att en gemensam kultur ska skapas

Att förstå värdet och affärsnyttan av data är en viktig drivkraft som motiverar ekosystemets medlemmar att satsa i att bygga en gemensam kultur. Ekosystemets utmaning är att dess aktörer ser värdet av data ur sin egen organisations perspektiv. Aktörerna borde i stället utvidga sitt perspektiv och se vilket värde data har för ekosystemet som helhet eller till och med utanför dess gränser. Genom att bredda perspektivet kan ekosystemets aktörer upptäcka överraskande sätt på vilka data kan skapa värde, och detta stärker i sin tur deras vilja att bygga en gemensam kultur.

2. Effektivt samarbete kräver strukturer och spelregler

Ekosystemet bör ha strukturer som stödjer samarbete mellan olika aktörer. Sådana strukturer omfattar till exempel olika samarbetsplattformar där olika aktörer kan träffas och utbyta erfarenheter, gemensamma regler och standarder för att underlätta datainteroperabilitet mellan olika aktörer, och olika mekanismer för förtroende, som till exempel avtal som berör datasäkerhet. Samarbetet underlättas också av modeller för datahantering, det vill säga gemensamt överenskomna regler för hur och vem som kan se eller behandla ekosystemets data, och naturligtvis datalagstiftning. Allt detta bidrar till att skapa en känsla av säkerhet när nya partner planerar gemensamma projekt.

3. Förtroende är grunden för kultur

Förtroende är grunden för öppen interaktion och samarbete. Detta är avgörande i ekosystem eftersom det är viktigt att olika aktörer arbetar tillsammans mot gemensamma mål. För att skapa datadriven affärsverksamhet i ett ekosystem måste parterna som delar data lita på att alla använder data på ett rättvist sätt och i enlighet med ekosystemets gemensamma intressen. Förtroende mellan olika parter kan inte byggas upp i förväg, utan utvecklas över tid. Sitras regelbok för rättvis dataekonomi innehåller en uppsättning verktyg för att bygga modeller för datahantering och spelregler som kan hjälpa ekosystemen att ta de första stegen mot att bygga förtroende när aktörerna inte ännu har erfarenhet av samarbete. 

Kan en gemensam kultur bli en konkurrensfördel för finska ekosystem?

Vi har identifierat att kulturens betydelse för datadelning i ekosystem inte ännu diskuteras i Finland. Att leda med data är redan vanligt och många organisationer bygger redan internt upp en datadriven kultur. Kultur är dock fortfarande ett outforskat ämne i ekosystem och syns inte ännu tillräckligt på ekosystemens gemensamma agenda.  

Kultur är en viktig del av ekosystemens arbete för att förnya sig och skapa nya affärsverksamhet med hjälp av data. Genom att identifiera bästa praxis och framgångshistorier som uppmuntrar till att dela data, och genom att skala upp lärdomarna, kan en kultur som uppmuntrar till att dela data bli en konkurrensfördel för finska innovationsekosystem och genom detta, Finland en föregångare inom dataekonomin. 

Ett ekosystem gör ingenting med teknologi ifall kulturen inte är i skick.

I vår workshop för intressenter sammanfattade en deltagare sina tankar på ett bra sätt. Ett ekosystem gör ingenting med teknologi ifall kulturen inte är i skick. Det är som att hälla vatten i öknen – inga blommor kommer att växa. 

Vadå för ekosystem?

När företag vill inleda ett samarbete som grundar i rättvis datadelning och -användning är det bäst att göra det genom ett ekosystem, en nätverksliknande struktur som kopplar samman olika aktörer.   

Finland har flera ekosystem inom olika sektorer, som består av nätverk av företag, universitet, forskningsinstitut och aktörer inom tredje sektorn.  

Ekosystemets aktörer agerar enligt gemensamma regler, delar kunskap och expertis och stärker sina färdigheter genom att lära sig av varandra.   

Ekosystemen strävar efter att förnya sig och vanligtvis också efter att lösa ett bredare problem som de enskilda aktörerna inte är kapabla att lösa individuellt.

Vad handlar det om?