SITRAS RAPPORTERINGSKANAL FÖR RAPPORTERING OM MISSBRUK

Du kan rapportera via Sitras rapporteringskanal om sådant missbruk som avses i så kallad visselblåsarlagen, som gäller Sitra och som du har observerat eller fått information om i samband med ditt arbete, din anställning eller din uppgift. Anmälningarna kan gälla till exempel offentlig upphandling eller stöd som beviljas av Sitra. I regel är det fråga om allvarligt missbruk.


Rapportering ska göras via en elektronisk rapporteringstjänst som används av Sitra. Länken till den finns längre ner i texten. Anmälningarna görs med eget namn. Anmälningarna behandlas konfidentiellt.

I rapporteringskanalen behandlas inga andra ärenden än anmälningar om missbruk som omfattas av visselblåsarlagen. Till exempel omfattas inte arbetsrättsliga frågor av lagen. Därmed behandlas inte olika arbetsrättsliga oklarheter och tvister samt arbetarskyddsfrågor på denna rapporteringsplattform.

Gör en anmälan

Gör en anmälan via länken nedan. Läs noggrant igenom ytterligare uppgifter som gäller rapportering och dataskyddsbeskrivningen innan du gör en anmälan.

Kom ihåg att besöka följ upp-sidan regelbundet när processen fortskrider.  Handläggarna kan ställa uppföljningsfrågor till dig medan anmälan handläggs. All kommunikation sker via uppföljningswebbplatsen. Det är viktigt att du sparar det lösenord som tjänsten anger efter att du har sänt din anmälan – det är inte möjligt att återställa det. Om du tappar bort lösenordet måste du kanske göra en ny anmälan.

Mer information om rapportering

Förutsättningar för anmälan och för att få skydd

Du kan rapportera misstänkt missbruk som du observerar i samband med ditt arbete, din anställning eller din uppgift om du är en rapporterande person (se paragraf 5) som avses i lagen. Bland annat anställda, frivilligarbetare, praktikanter och självständiga yrkesutövare är rapporterande person. Också till exempel före detta anställda och arbetssökande kan under vissa förutsättningar vara rapporterande personer som avses i lagen.

Dessutom är en förutsättning för rapportering att ärendet omfattas av visselblåsarlagen. Bekanta dig efter bästa förmåga med bestämmelsen om tillämpningsområdet (se paragraf 2) för visselblåsarlagen före rapporteringen. Ärendets karaktär utreds närmare under handläggningen av anmälan.

Rapportering förutsätter inte bevis, men det räcker inte enbart med rykten, utan den rapporterande personen ska ha grundad anledning att tro att informationen är korrekt.

Den rapporterande personen får skydd (se kapitel 5) som avses i lagen, och det viktigaste är förbudet mot repressalier, då ovan nämnda förutsättningar uppfylls. Dessutom förutsätter beviljande av skydd att anmälan i första hand görs via Sitras rapporteringskanal. I andra hand kan missbruk rapporteras via justitiekanslersämbetets riksomfattande rapporteringskanal endast om de förutsättningar som fastställs i lagen uppfylls. Detta skulle gälla till exempel om Sitra inte skulle har gjort en rapporteringskanal tillgänglig för rapporterande personer, om Sitra inte skulle iaktta de tidsfrister som lagen fastställer för handläggningen eller om den rapporterande personen skulle ha grundad anledning att misstänka att anmälan inte handläggs ändamålsenligt i Sitra.

Handläggning av anmälningar

Sitras juridikfunktion svarar för handläggningen av anmälningar som görs via Sitras rapporteringskanal. Enligt visselblåsarlagen kan även andra handläggare eller sakkunniga utses för handläggning av anmälningar för att utreda anmälningarnas riktighet.

Vid handläggningen av anmälningar beaktas eventuellt jäv och vid behov utlokaliseras handläggningen till Sitras juridiktjänsters ramavtalspartner för utredning.

Anmälningarna handläggs konfidentiellt och endast ovan nämnda begränsade grupp har kännedom om den rapporterande personens identitet och andra personuppgifter som behandlas i anmälan. Därmed anges inte den rapporterande personens identitet till utomstående eller föremålet för anmälan.

Den rapporterande personen får efter att ha sänt sin anmälan en länk till följ upp-sidan och ett lösenord som behövs till den. Till den rapporterande personens e-post sänds också besked om mottagen anmälan. När handläggningen av anmälan inleds sänds från följ upp-sidan ett e-postmeddelande till den rapporterande personen. All kommunikation som gäller anmälan genomförs via följ upp-sidan. Handläggarna kan ställa frågor till den rapporterande personen allteftersom handläggningen fortskrider. En anmälan som lämnas in med ofullständig information kan inte vidare behandlas. 

Undersökning av anmälan och fortsatta åtgärder

En anmälan som har lämnats in via rapporteringskanalen undersöks av personer som utses fallspecifikt av den ansvariga enheten. De ansvariga personerna vidtar nödvändiga åtgärder för att utreda anmälningens riktighet och för att ingripa i missbruk. Medan handläggningen pågår bedöms det om det på grund av anmälan finns anledning att vidta fortsatta åtgärder för att åtgärda missbruket eller för att förhindra sådant i framtiden. Den rapporterande personen meddelas inom tre (3) månader efter sändning av mottagningsmeddelandet vad man har kommit fram till utifrån anmälan och vilka eventuella åtgärder som genomförs på grund av den. Detta besked blir synligt för den rapporterande personen på följ upp-sidan inom nämnda tidsfrist.

Förvaring och arkivering av anmälningar

Efter att handläggningen av anmälan har upphört görs en sammanfattning av anmälningar som klassificerats som befogade, och dessa arkiveras. Sammanfattningen görs utan personuppgifter.

Utgångspunkten är att Sitra förvarar anmälningar och personuppgifter som ingår i dem i rapporteringskanaltjänsten i tre (3) år efter att handläggningen av anmälan har upphört. Vid undantagsfall som avses i visselblåsarlagen kan anmälningar och personuppgifter som hör till dem förvaras under en längre tid.

Behandlingen av personuppgifter i anknytning till anmälningar beskrivs närmare i dataskyddsbeskrivningen för Sitras rapporteringskanal.