HÅLLBARHETSLÖSNINGAR

Vår vardag, vårt sätt att fatta beslut och företagens affärsmodeller kan få plats inom ramen för jordklotets bärkraft. Det lönar sig att gå in för hållbarhetslösningar redan i dag, för de hindrar klimatförändringen, överkonsumption och natursvinnet.

AKTUELLT

Vill du hänga med? Tips: beställ vår nyhetsbrev (på finska).

ÄMNEN

FÖRRA ÄMNEN

Vad handlar det om?

Vi har börjat färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft Jordens ekologiska bärkraft Den övre gränsen för den belastning konsumtion, produktion, avfall och annan mänsklig aktivitet orsakar på naturen. Om denna gräns överskrids leder det till miljöförstöring som snabbt också återspeglas på vårt välbefinnande och våra näringar. Öppna termsidan Jordens ekologiska bärkraft . Vi måste handla snabbare, effektivare och med mindre utsläpp i en värld som prövas av klimatkrisen, sinande naturresurser, minskande biologisk mångfald Biologisk mångfald Mångfalden i den levande naturen som tryggar förutsättningarna för livet på jorden. Öppna termsidan Biologisk mångfald och befolkningstillväxt. Det betyder att vår välfärd inte längre kan utgå från överkonsumtion och fossila bränslen.

Vi på Sitra arbetar med våra finländska och internationella partner och är de första som erbjuder olika sätt att göra verklighet av denna nya vardag. I den bygger företagens affärsmodeller på cirkulär ekonomi och på tillhandahållande av tjänster, inte bara på tillverkning av nya produkter. Vi hjälper människor att hitta sina egna sätt att leva på ett hållbart sätt, och vi ökar efterfrågan på miljövänliga lösningar. Samtidigt utmanar vi den offentliga sektorn att skapa fungerande förutsättningar för den nya ekonomiska modellen – kolneutral cirkulär ekonomi Kolneutral cirkulär ekonomi Ett ekonomiskt system som fungerar kolneutralt och har anpassat sig till jordens bärkraft. Öppna termsidan Kolneutral cirkulär ekonomi .

Vårt mål är att Finland år 2025 är en internationell föregångare som visar vägen till ett nytt, hållbart samhälle.

Vad gör vi?

Vi väcker och inspirerar människor, företag, forskningsinstitut och förvaltning att se möjligheter i ett nytt, koldioxidsnålt sätt att leva och i affärsverksamhet som anknyter till detta. Städerna i världen växer, vilket skapar ett behov till exempel av en allt hållbarare produktion av livsmedel. Det erbjuder viktiga marknadstillfällen (på finska) också för företag i Finland. Att lyckas med detta förutsätter ett nytt slags samarbete mellan företag, forskningsorganisationer samt städer, kommuner och staten.

Bland våra metoder att nå målet finns bland annat utmaningstävlingar, utvecklingsprogram, försök, evenemang, utredningar och utlåtanden. Vi för samman aktörer av olika slag, eftersom möten av detta slag ger upphov till sådana nya aktiviteter som behövs för att bygga upp den kolneutrala cirkulära ekonomin. Vi har faktiskt lyckats tillsammans skapa verksamhetsmodeller som gör det möjligt att genomföra förändringar i samhället och att samtidigt säkerställa samhällets konkurrenskraft. Dessa verksamhetssätt och verktyg har konstaterats vara välfungerande, och nu erbjuder och exporterar vi dem till andra länder i syfte att göra övergången till den kolneutrala cirkulära ekonomin snabbare överallt i världen.

I början på år 2021 skall vi utvidga vårt arbete att även granska lösningar som kan hjälpa natursvinnet och hållbarheten i klimatkrisen. Mera om detta i januari-februari.

Vad har man fått till stånd?

Sedan 2013 har vi utvecklat  praktiska verktyg för företag och industri så att de kan göra sina affärsverksamheter kolneutrala Kolneutral Produkt, företag, kommun eller stat som bara producerar den mängd koldioxidutsläpp som det kan binda. Kolavtrycket för en kolneutral produkt är noll under hela livscykeln. Öppna termsidan Kolneutral . Företagen spelar en viktig roll även när det gäller att göra smartare och hållbarare val mer lockande. Dessutom har vi inspirerat finländarna att gå in för ett gott och mer hållbart liv och tagit reda på hur hållbart finländarna redan handlar och vilka känslor klimatförändringen väcker hos dem. Sitras livsstilstest har gjorts mer än en miljon gånger, och flera tusen finländare har gjort upp en egen plan för att minska sitt koldioxidavtryck Koldioxidavtryck Klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet. Kan fastställas för ett företag, en organisation, en verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp beaktar det andra betydande växthusgasutsläpp, som av metan och kväveoxidul. Öppna termsidan Koldioxidavtryck .

För att bygga ett klimatpositivt Finland som stödjer den biologiska mångfalden behöver vi välfungerande lösningsmodeller som visat sig vara fungerande i praktiken. Vi utreder nya och innovativa åtgärder som går genom hela samhället och minskar klimatutsläppen avsevärt. Vi har föreslagit Finland en skattereform för hållbar utveckling och utrett möjligheterna att skala upp lösningar som konstaterats vara fungerande bland annat i Green to Scale-projekt.

Enligt vår utredning kan den cirkulära ekonomin Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi öka värdet på vår samhällsekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till 2030. Världens första nationella vägkarta för den cirkulära ekonomin (på finska), som togs fram under Sitras ledning, publicerades hösten 2016 och dess fortsättningsdel (på finska eller engelska) uppdaterade Finlands steg till hållbar framgång och förändring av ekonomin. Den huvudsakliga uppmärksamheten fästs på förvaltningens roll som möjliggörare, på möten mellan olika aktörer i samhället och på företagens samarbete.

Med anledning av Finlands hundraårsjubileum utvecklade vi världsforumet för cirkulär ekonomi (World Circular Economy Forum (WCEF). Det årliga evenemanget samlar företagsledare, beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera de bästa lösningarna för cirkulär ekonomi just nu.

Tillsammans med läroanstalter har vi tagit fram material för undervisning i cirkulär ekonomi i grundskolan, gymnasiet och yrkesskolan i Finland och utbildningspaketet ilmasto.nyt tillsammans med universiteten och högskolorna för att säkerställa att finländska studerande i alla branscher får aktuell information om klimatförändringen och dess effekter i deras egna områden.

PUBLIKATIONER

KONTAKTA OSS