Kontakt information

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Östersjögatan 11–13, PB 160, 00181 Helsingfors, Finland

Tfn +358 294 618 991

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@sitra.fi

Lägeskarta

Fakturering

Vi ber Er vänligen notera att vår e-postadress har ändrats.

Vi mottar e-fakturor med följande innehåll:

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702021323
Förmedlarkod 003723327487
FO-nummer: 0202132-3
Faktureringsadress: Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, PB 10, 02631 Esbo

För snabbare intern rotation ska på e-fakturan som referensinformation nämnas namnet på den beställande enheten och personen, kontraktnummer samt eventuella andra avtalade allokeringsuppgifter.

För frågor angående fakturering: yhteisopalvelut@palkeet.fi eller piia.laaksonen@sitra.fi

Personregister

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@sitra.fi

Registratorskontor

Begäranden om utlåtanden, höranden av sakkunniga, begäranden om nominering av arbetsgruppsmedlemmar samt förfrågningar om handlingar ska lämnas in per e-post till adressen kirjaamo@sitra.fi.

Sitra är en i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedd självständig offentligrättslig fond som jämställs med självständiga offentligrättsliga inrättningar  På dess verksamhet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sitras handlingar är offentliga, om inte något annat bestäms separat i offentlighetslagen eller någon annan lag. Handlingarnas offentlighet avgörs från fall till fall.

Sitras handlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs separat i offentlighetslagen eller någon annan lag. Handlingarnas offentlighet avgörs från fall till fall. Du får en överblick över informationshanteringen av Sitras ärenderegister och tjänster i Sitras beskrivning av handlingsoffentligheten.