Morgondagens ekonomi

Ekonomin hänger ihop med allt både i vårt samhälle och i vår vardag. Det finns många förväntningar på ekonomin och dess förändringskrafter, men det finns spänningar i samhällsdiskussion om dem. Kan vi granska morgondagens ekonomi tillräckligt mångsidigt, mångstämmigt och långsiktigt?

Vad handlar det om?

Den ökande ojämlikheten och den ekologiska hållbarhetskrisen är i hög grad en konsekvens av svagheterna i det nuvarande ekonomiska systemet. Digitaliseringen och omvälvningen i arbetslivet skakar också om ekonomins grund. Ekonomin utsätts därför för allt kraftigare förändringstryck. Coronapandemin har gjort det tydligare hur ekonomin hänger ihop med allt både i samhället och i vardagen. Det är oklart hur morgondagens ekonomi kommer att se ut, och det finns spänningar i samhällsdebatten om den.

”Det ekonomiska systemet söker sin riktning” är en megatrend på Sitras senaste lista över Megatrender som publicerades 2020. Det råder en växande enighet om behovet av att reformera ekonomin, men åsikterna om reformernas mål, omfattning och metoder varierar. Den nya projekthelheten Morgondagens ekonomi söker nu en riktning för ekonomin utifrån olika framtida alternativ.

Vad gör vi?

Projekthelheten, som är en del av Sitras prognostiseringsverksamhet, tar långsiktigt tag i de ekonomiska framtidsfrågorna. Vårt mål är att identifiera förändringsfaktorer och eventuella utvecklingstrender som påverkar en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt att öka medvetenheten om alternativa utvecklingsförlopp. Vi vill särskilt stödja en mångsidig och konstruktiv diskussion om morgondagens ekonomi. Vårt perspektiv på ämnet är multiprofessionellt och tvärvetenskapligt. Vår utgångspunkt är att vi tolkar olika utvecklingstrender och identifierar verksamhetens behov tillsammans med intressentgrupperna.

Projekthelheten förenar således de mål för förutsägelse och förnyelse av ekonomin som ingår i Sitras strategi.

Vad är på gång?

Våren 2021 inledde vi de två första projekten:

Projektet om förutsägelsen av konkurrenskraften siktar på att identifiera och tolka framtida konkurrensfaktorer som är viktiga för Finlands nationalekonomi och konkurrenskraft. Projektet har underbyggts med en medieanalys av den finländska och internationella konkurrenskraftsdiskussionen. Dessutom har vi samlat de begrepp och internationella referensramar som använts i diskussionen samt identifierat förändringstrender och -signaler som hör ihop med konkurrensfaktorerna. Materialet tolkades tillsammans med en sektorsövergripande expertgrupp i en serie workshoppar som Sitra ordnade i november 2021.

I den Ekonomiska diskussionens tillstånd och framtid -projektet identifierar och lyfter vi fram utvecklingsbehov och möjligheter för framtidsdiskussionen om ekonomin. Med hjälp av en medieanalys utreder vi vad som avses när man talar om morgondagens ekonomi och hur den finländska debatten skiljer sig från den internationella. Dessutom kartlägger vi de senaste årens centrala forskningsbaserade diskussionsinitiativ med sikte på en rättvis och hållbar ekonomi och granskar hur de har tagits emot i Finland. I mars 2022 ordnade vi två workshoppar för unga där man tolkade resultaten av bakgrundsutredningarna och tillsammans identifierade framtidsfrågor som är viktiga för den ekonomiska diskussionen.

De viktigaste resultaten från båda projekten publiceras under ett öppet webbevenemang som ordnas 11.5 (på finska). Läs mer om evenemangen Tulevaisuus – talouskeskustelustamme puuttuva pala?

Vem är med?

Ekonomin hör på ett eller annat sätt ihop med nästan allt både i samhället och i Sitras verksamhet. Därför strävar vi efter olika partnerskap med intressentgrupperna i projektet. Vi har också ett nära samarbete med Sitras övriga projekt.

Kontakta oss

Vill du höra mer om vårt arbete?

Vad handlar det om?