Innovationer för hållbar tillväxt

Finland investerar en ansenlig mängd offentliga medel i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Med tanke på framtiden är det viktigt att medlen investeras effektivt och verkningsfullt. Sitra för samman olika aktörer för att diskutera inriktningen av forsknings- och utvecklingssatsningar och företagens roll inom forskning, utveckling och innovationer (FUI). Målet är att öka innovationsverksamhetens långsiktighet och att uppmuntra aktörer att dela med sig av sin kompetens för ett gemensamt beslutsfattande.

Vad handlar det om?

Finlands innovationssystem och FUI-verksamhet bör skapa bättre förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Särskilt i en svag ekonomi bör vårt innovationssystem kunna reagera på förändringar i verksamhetsmiljön, så att investeringar gagnar Finland så mycket som möjligt.

Staten har redan förbundit sig till satsningar i miljardklassen för att förbättra samhällsekonomin. För att offentliga investeringar inte ska rinna ut i sanden bör vi tillsammans säkerställa att atmosfären och verksamhetsmiljön ökar investerings- och samarbetsviljan, och på så sätt uppmuntrar till tillväxt. Då är det möjligt att uppnå önskade utvecklingsinvesteringar från företag.

Vad gör vi?

Sitra samlar åsikter om inriktningen av F&U-satsningar och systemets förnyelsebehov. Vi arrangerar en serie diskussionstillfällen för innovationssystemets centrala aktörer våren 2024.

Projektet har en faciliterande och forskningsinriktad approach. Vi för samman aktörer och erbjuder en konkret möjlighet till konstruktiv dialog och olika perspektiv med hjälp av metoder för facilitering.

Vid informationsinsamling och kvalitativ analys av insamlad information använder vi vetenskapliga metoder. Ett gemensamt kunskapsunderlag bidrar till att hitta framtidens lösningar.

Det första skedet av Sitras projekt pågår i ett halvår från januari till juni 2024.

Vem deltar?

Det är viktigt att centrala aktörer som deltar i innovationsverksamheten får sin röst hörd när innovationssystemets funktionalitet granskas och speciellt när det reformeras.

Högskolor och yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, företag, intresseorganisationer, ministerier och andra förvaltningsaktörer deltar i arbetet.

Vad strävar vi efter?

Med samarbetet strävar vi efter att forma en gemensam situationsbild av olika aktörers F&U-satsningar.

En gemensam situationsbild och nyckelämnen för FUI-satsningar som tagits fram med öppna processer erbjuder en möjlighet att stärka innovationssystemets fortsatta förmåga att fungera strategiskt.

Därtill är målet att tillsammans med intressenter identifiera FUI-systemets möjliggörande element från i synnerhet företagens synvinkel. Vi fördjupar dataunderlaget med en omfattande företagsundersökning, där vi intervjuar cirka 1200 beslutsfattare från företag. Resultaten av undersökningen publicerar vi i början av sommaren. Våren 2024 sammanställer vi ett sammandrag av vår insamlade information och våra diskussioner för forsknings- och innovationsrådet, som koordinerar regeringens FUI-satsningar.

Vad har vi åstadkommit?

Sitra har under början av 2024 intervjuat centrala aktörer inom forsknings- och innovationssystemet och faciliterat tillfällen, där man gemensamt har börjat bygga upp en situationsbild av innovationsfältet. Fram till mars 2024 har 36 företag deltagit i workshopparna och bidragit med egna åsikter om FUI-systemets grund och F&U-verksamhetens fokusområden.

Som källa till situationsbilden har använts offentliga dokument som handlar om centrala fokusområden inom F&U.

Därtill har källmaterialet kompletterats med fokusområden som lyfts fram under orienteringssamtal med totalt 28 aktörer och med aktörernas egna dokument.

Hur deltar man?

Kom med och börja följa samarbetet på innovationsfältet.

Kontakta oss direkt om du anser att ett perspektiv eller en frågeställning behöver uppmärksammas eller saknas helt.

Kontakta oss

personer
Helena Mustikainen
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Anna Grant
Expert, Natur och vardag
personer
Hannele Laaksolahti
Ledande Expert, Sitra
personer
Petri Lehto
Ledande Expert, Hälsa genom data
personer
Timo Hämäläinen
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Taru Ryske
Projektkoordinator, Samhällelig Förutsägelse och Utbildning
personer
Sari Tuori
Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?