Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund. Användning av data skapar välfärd och konkurrenskraft, och hjälper oss också att utveckla samhället. Rättvisa innebär att individernas, företagens och samhällets intressen är i balans.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Mängden data i världen ökar explosionsartat. Det skapar nya möjligheter att förnya ekonomier och samhällen. Med hjälp av data kan vi producera bättre tjänster och mer välfärd än förut. Vi måste också ha förmåga att utnyttja data om vi vill lösa hållbarhetskrisen.

Vår digitala vardag skapar data, och förädlingen av data till information kräver resurser och kompetens av företagen. Samtidigt är det möjligt att skapa helt nya lösningar, och företagen kan öka sin konkurrenskraft med datakompetens. Datakompetens behövs på många ställen: olika delområden inom offentlig förvaltning, företagsvärlden, lagstiftning, näringsverksamhet, medier och industri.

Ett samhälle och en ekonomi som utnyttjar data måste åtnjuta ett starkt medborgarförtroende för att kunna fungera. I vår digitala tid är individens rätt till sina egna data en grundläggande rättighet.

Vi har inte råd att förspilla tid när vi ska hoppa med i dataekonomins svängar och bygga upp en framtid för dataekonomin. Europa hänger efter, och nu måste vi komma i kapp. De internationella ledstjärnorna inom dataekonomi är USA och Kina.

När vi i Europa övergår till ett databaserat samhälle bygger vi det på en europeisk värdegrund och gör det på ett människoorienterat och rättvist sätt. Målet är att skapa teknik som fungerar för människan, en rättvis och konkurrenskraftig ekonomi samt ett öppet, demokratiskt samhälle som åtnjuter medborgarnas förtroende.
Vi vill att Finland ska bli en internationell föregångare för en hållbar och rättvis dataekonomi.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att främja förändringar i ekonomiska strukturer, såsom inom regleringen och spelreglerna, och utbildar beslutsfattarna inom dataekonomi. Vi påverkar åtgärder som är viktiga med tanke på Finlands konkurrenskraft: vi för samman beslutsfattare, forskare, medborgarorganisationer och pionjärföretag från olika länder.

Vi förnyar datamarknaden så att den blir rättvis och hållbar genom att utveckla de operativa modellerna inom rättvis dataekonomi. Vi skapar insikter om vad förtroende verkligen betyder, då organisationer delar data för gemensamt bruk med överenskomna villkor. Vi utvecklar praktiska redskap för företag som är verksamma inom datamarknaden så att de kan utnyttja data och samanvändningen av dem. Vi samarbetar med finländska och europeiska innovationsekosystem.

Vi bygger en grund för framtidens framgångsrika digitala tjänster i enlighet med EU:s digitala strategi. Vi är med om att skapa en inre marknad för data.

Vi påskyndar bl.a. en trygg användning av hälsodata, vilket genomförs som ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Det här gör vi inom ramarna för vårt projekt Hälsodata 2030, samt genom att koordinera samarbetsprojektet TEHDAS som finansieras av EU:s hälsoprogram. Finland betraktas som en global föregångare inom utnyttjandet av hälsodata på grund av vår höga kompetens inom teknik och hälsa, en företagsvänlig verksamhetsmiljö och omfattande datareserver.

Vi förstärker individernas möjligheter att påverka användningen av data och digitala tjänster. Vi utvecklar finländarnas digitala läskunnighet. Vi vill att den ska bli i toppklass på global nivå.

De europeiska länderna och storföretagen har slagit samman sina krafter för att minska sitt beroende av internationella teknikjättar. De har inlett det sameuropeiska projektet Gaia-X, vars syfte är att bygga upp gemensamma spelregler i enlighet med den europeiska värdegrunden. Projektet utvecklar också operativa modeller för dataekosystem som öppet delar data. Vi koordinerar Finlands Gaia-X-hubb.

Webbevenemanget Datatalouden tilannehuone (på finska) ordnas en gång i månaden och presenterar praktiska frågor och lösningar i anslutning till dataekonomin.

Just nu förbereder vi nya initiativ som ska stödja utvecklingen av dataekonomi.

Vad har man fått till stånd?

Vi har konkretiserat vad som behövs i praktiken för att skapa en rättvis dataekonomi och hur man bygger upp förtroende i den digitala tidsåldern. Vårt projekt IHAN utvecklade under åren 2018–2021 nya operativa modeller, koncept och redskap och testade deras användbarhet med hjälp av piloter.

Vi öppnade en testbädd för projektet år 2020. De redskap som vi skapat kring testbädden har gjort det möjligt att bygga en nätverkande dataekonomi och påskyndat dataekonomins utveckling. Vi har också tagit fram en regelbok för rättvis dataekonomi.

Genom våra försök har vi hjälpt företag att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och ökat företagens kompetens att tillämpa sin verksamhet i tiden efter pandemin. Utöver pilotprojektet producerade vi ett omfattande utbildningsmaterial för att förstärka kompetenserna.

Vi har utrett individernas förtroende för en digital vardag. Vi skapade ett webbtest för användare av digitala tjänster. Testet hjälper användarna förstå sitt eget beteende på webben och hjälper dem styra det. Vi gjorde också en digital kartläggning som utredde hur individuella data förmedlas mellan olika tjänster på webben. Kartläggningen utfördes med frivilliga testpersoner.

Vi har tagit fram många rapporter och utredningar om dataekonomi för att stödja beslutsfattandet på nationell och EU-nivå. Vi skriver ställningstaganden och utlåtanden för strategier, initiativ och lagstiftningsprojekt på både nationell och EU-nivå.

Vårt samarbete med beslutsfattare och myndigheter, såsom ministerier och EU-kommissionen, har varit viktigt när det gällt att ta hänsyn till detta nya delområde inom ekonomi och politik.

Projekt

Avslutat projekt

Publikationer

Kontakta oss