Lösningar för välbefinnandet

Vi bygger framtidens hållbara välbefinnande och stärker utnyttjandet av social- och hälsodata i Finland och Europa tillsammans med branschens aktörer.

Aktuellt

Plock

Sitras pilotprojekt: En ny metod gör det lättare att få tillgång till uppföljningsdata från nya läkemedel

Vad handlar det om?

Det riktas betydande besparingskrav på social- och hälsovårdens utgifter samtidigt som den åldrande befolkningen ökar behovet av tjänster och vårdpersonalens arbetsbelastning prövas redan nu. Under pandemin utnyttjades hälsodata Hälsodata Hälsodata är uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus. Öppna termsidan Hälsodata i stor utsträckning även på den högsta beslutsfattandenivån. Samtidigt framkom det ett behov av att förbättra kvaliteten på data och tillgängligheten av hälsouppgifter över nationsgränserna i Europa.

Att utnyttja data på ett bättre sätt än tidigare är ett av de verktyg med vilka social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet kan upprätthållas eller till och med förbättras samtidigt som man sparar på samhällets tillgångar. Särskilt inom hälso- och sjukvården har vi redan länge haft kännedom om de möjligheter som data erbjuder, och Finland har redan kommit långt i utnyttjandet av data. Vi betraktas internationellt som banbrytare. I Europeiska unionen utvecklas den inre marknaden med ett gemensamt hälsodataområde Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde vars syfte är att underlätta datasäker användning av hälsouppgifter både i vården av medborgare och i forskning och produktutveckling.

Den svindlande tekniska utvecklingen utmanar också banbrytaren. Till exempel kräver utnyttjande av artificiell intelligens djärva förändringar och delvis också upplösande av fungerande lösningar så att arbetets produktivitet ska öka och vi ska kunna förflytta oss mot förebyggande välbefinnandetjänster. Branschens förmåga att förnyas och genomföra djärva försök bör stärkas.

Projektet Lösningar för välbefinnandet stöder social- och hälsovårdssektorns roll i att komma med och påskynda förändringen. Projektet är en fortsättning på våra tidigare projekt som främjat användningen av hälsodata, såsom Hälsodata 2030 och det EU-finansierade TEHDAS-projektet som vi koordinerade som en del av Hälsodata. Projektet tar också avstamp i Isaacus-projektet som förberedde grundandet av Findata och IHAN-projektet som byggde verktyg och verksamhetsmodeller för en rättvis dataekonomi.

Vad gör vi?

För närvarande bereder vi Lösningar för välbefinnandet-projektet och en del av det startas redan i början av 2024.

Vi strävar efter att ha en gynnsam inverkan på reformen av välfärdstjänsterna och genomför försöksprojekt med välfärdsområdena. Våra projekt utnyttjar social- och hälsovårdsdata och artificiell intelligens. Dessutom utreder vi datamodeller som förbättrar tillgängligheten av data och dess kvalitet.

Vi kartlägger också åtgärder för att snabba upp hälsovårdsbranschen i hemlandet. Arbetet grundar sig på branschens framgångsrika tillväxtstrategi och för vidare det tillväxtprogram som inleddes år 2023.

Vi deltar i fortsättningsprojektet för EU:s samarbetsprojekt, där man skapar en ram för verkställande av sådan lagstiftning i Europa som gör utnyttjandet av hälsodata mer smidigt, dvs. där man bygger ett gemensamt hälsodataområde. Medlemsländerna utsåg Sitra till att koordinera fortsättningsprojektet. Dessutom ska Sitra ansvara för projektets kommunikation. Enligt planen startar TEHDAS2-projektet (Second Joint Action Towards European Health Data Space) i maj 2024.

Dessutom koordinerar vi tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) ett projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet, där det europeiska hälsodataområdet utnyttjas i nordiskt samarbete och där man i praktiken testar datamodeller förknippade med användningen av data. Projektet startas i februari 2024.

Vilka deltar?

Europeiskt välbefinnande byggs upp i samarbete med ett omfattande internationellt spektrum av intressentgrupper. Utöver den offentliga och tredje sektorn inkluderar deltagarlistan även företag samt forsknings- och utvecklingsorganisationer från hemlandet och andra europeiska länder. I projektet deltar också det av Sitra ledda internationella nätverket National Initiatives Network som fokuserar på sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter.

Projekt

PROJEKT

Artificiell intelligens i social- och hälsovårdstjänster

PROJEKT

Utnyttjande av hälsodata inom FUI-verksamheten

Evenemang på finska och engelska

Tips! Kom med i samarbetet och delta i evenemang som vi ordnar på finska och på engelska.

Kontakta oss

personer
Markus Kalliola
Projektledare, Lösningar för välbefinnandet
personer
Elina Drakvik
Ledande expert, Hälsodata 2030
personer
Petri Lehto
Ledande Expert, Hälsa genom data
personer
Saara Malkamäki
Expert, Välfärdslösningar
personer
Marja Pirttivaara
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?