Samarbetsprojektet TEHDAS2

Samarbetsprojektet TEHDAS2 finansieras av Europeiska unionen och medlemsstaterna och skapar konkreta riktlinjer och tekniska definitioner för användning av hälsodata över landsgränserna. I arbetet deltar 29 länder.

Aktuellt

Plock

TEHDAS2-projektet effektiviserar säker användning av hälsodata i EU

nyheter

Sitra har valts att leda projektet mellan 29 europeiska länder som ska ge fart åt användningen av hälsouppgifter

Vad handlar det om?

EU vill främja en säker användning av hälsodata över landsgränserna. Data behövs för att förebygga och behandla sjukdomar mer effektivt i framtiden.

Europeiska hälsodataområdet (EHDS) syftar till att förbättra den sekundära användningen av hälsodata Sekundär användning av uppgifter Med sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården avses att kund- och registeruppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården används för något annat användningsändamål än det primära ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats. De sekundära användningsändamål som anges i lagen är: vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn, myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter, undervisning och informationsledning. Öppna termsidan Sekundär användning av uppgifter för att stärka forskning, innovation och beslutsfattande i hela Europa.

Hittills har europeiska forskare, företag och beslutsfattare stött på många hinder för gränsöverskridande användning av hälsodata. Den nya lagstiftningen bör klargöra och harmonisera medlemsstaternas praxis.

Tydlig lagstiftning och krav på dataskydd garanterar en säker användning av hälsodata. Ny teknik och gemensamma standarder bidrar till att förändra hälso- och sjukvården i Europa till det bättre, till nytta för alla.

Vad gör vi?

TEHDAS2 kommer att utveckla konkreta riktlinjer och tekniska definitioner för att göra hälsodata smidigt tillgängligt i olika länder. Det kommer att stödja ett harmoniserat verkställande av förordningen om det europeiska hälsodataområdet.

Resultaten av projektet kommer att vägleda nationella tillståndsmyndigheter, datainnehavare och användare när det gäller att uppfylla den kommande förordningen. Projektet kommer bland annat att fastställa policyer och beskriva harmoniserade sätt att registrera data i IT-system. Detta kommer att främja tillgången till hälsodata och effektivisera åtkomsten till den. Projektet kommer också att skapa tekniska specifikationer för säkra databehandlingsmiljöer och utveckla samarbetsmodeller och riktlinjer för dataanvändnings- och tillståndsavgifter.

TEHDAS2-projektet finansieras av Europeiska unionens fjärde hälsoprogram. Sitra deltar i projektet som social- och hälsovårdsministeriets utsedda partner och fungerar som koordinator för samarbetsprojektet på begäran av de deltagande länderna och Europeiska kommissionen.

Som koordinator leder vi det övergripande arbetet och ansvarar för att projektet genomförs på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Vi ansvarar också för den EU-omfattande kommunikationen av projektet, inklusive webbplatsen tehdas.eu. Vi kommer också att bidra till utarbetandet av projektrapporterna tillsammans med projektpartnerna.

TEHDAS2-projektet genomförs som en del av Sitras internationella verksamhet. Projektet är en fortsättning på TEHDAS-projektet i 25 länder som leddes av Sitra 2021–2023, vars rekommendationer användes av Europeiska kommissionen i förslaget till förordning om det europeiska hälsodataområdet, vilket antogs i maj 2022.

Var är vi nu?

Projektet TEHDAS2 startade den 1 maj 2025 och avslutas den 31 december 2026.

Sitra valdes av EU:s medlemsstater och kommissionen för att samordna uppföljningen av det framgångsrika TEHDAS-projektet.

Mer information om hur projektet fortskrider finns på projektwebbplatsen.

Vilka deltar?

Europeiska hälsodataområdet förbereds av 29 länder. I Finland deltar Sitra, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Teknologiska forskningscentralen (VTT), CSC – IT-centret för vetenskap, Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata Findata, och HUS som partnerorganisationer.

Den nationella expertgrupp (på finska) som Sitra redan har samlat under TEHDAS-projektet kommer också att konsulteras i TEHDAS2-projektet.

Kontakta oss

personer
Markus Kalliola
Projektledare, Lösningar för välbefinnandet
personer
Elina Drakvik
Senior Lead, Lösningar för välbefinnandet
personer
Sofia Marin
Expert, Lösningar för välbefinnandet
personer
Marja Pirttivaara
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?