Sitra som investerare

Sitras verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet och kapitalinvesteringsverksamheten. Förutom avkastningen eftersträvar vi tillväxt inom affärsverksamheter som främjar en hållbar välfärd.

Aktuellt

Placeringar

VAD HANDLAR DET OM?

När Sitra grundades fick organisationen ett grundkapital av Finlands Bank och riksdagen med vars avkastning Sitras framtidsarbete finansieras.

Förutom investeringar av grundkapitalet investerar Sitra tillgångar i kapitalfonder för att främja Finlands konkurrenskraft och uppnåendet av Sitras strategiska mål. Sitras kapitalinvesteringar inriktas på kapitalfonder och det har inte genomförts nya placeringar i företag sedan 2014. I slutet av 2018 innehöll Sitras företagsportfölj 16 företag.

Ansvar

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar. Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment ) som stöds av FN. Sitra är medlem i FINSIF – Finland´s Sustainable Investment Forum ry som främjar ansvarsfulla investeringar.

Vårt arbete för att främja en hållbar välfärd kommer förutom i utvecklingen av ansvarasfulla verksamhetssätt även till uttryck i valet av nya placeringsobjekt. I våra placeringsbeslut beaktar vi förutom avkastningen och risken även faktorer som knyter an till miljön, det sociala ansvaret och en god förvaltningssed (ESG).

Sitra minskade hösten 2017 kolavtrycket av sina inhemska aktieplaceringar för tredje gången. Helhetsutsläppen hade minskat från 120 000 ton koldioxidutsläpp (CO₂e) till 64 000 ton.

Grundkapitalet möjliggör verksamheten

Grundkapitalet placeras produktivt och tryggt. Grundkapitalet placeras i huvudsak via placeringsfonder. Sitra fattar allokeringsbesluten men fonderna beslutar om enskilda placeringsobjekt självständigt inom ramen för fondstadgarna. Våra placeringar förvaltas av kapitalförvaltare som nästan alla har undertecknat PRI-principerna och som beaktar ansvarsaspekterna i sin verksamhet.

I slutet av 2017 var marknadsvärdet på grundkapitalet 840 miljoner euro.

Kapitalfonderna instrument för framtidsarbetet

Med kapitalfondsplaceringarna eftersträvar vi förutom ekonomisk avkastning även samhällsresultat. Med hjälp av fonderna påskyndar vi tillväxten av affärsverksamhet som främjar hållbar välfärd och stöder utvecklingen av nya finansieringsmodeller. Genom internationella placeringar bygger vi nätverk och hämtar kompetens och kapital till Finland.

Sitra håller också aktivt på att skapa rutiner för samhälleliga investeringar. SIB-fondernas (Social impact bond) mål är att skapa nya handlingsmodeller som ska lösa samhälleliga utmaningar.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?