Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Sitra fick en gång i tiden ett grundkapital av Finlands Bank och riksdagen, totalt cirka 84 miljoner euro. Grundkapitalet har bildat grunden för Sitras nuvarande placeringsverksamhet, med vars avkastning Sitras framtidsarbete finansieras.

I slutet av 2019 var marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar 933 miljoner euro.

Figur 1. Investeringar per tillgångstyp i slutet av 2019

Marknadsvärdet på placeringar av grundkapital var 874 miljoner euro.
Avkastningen på placeringar av grundkapital var under året 17,2 procent och den genomsnittliga avkastningen 6,6 procent under fem år.

Avkastning har inte räknats för hela placeringskapitalet på samma sätt som för placeringar av grundkapital, eftersom man hittills har ansett att Venture Capital -fondplaceringar och placeringar i portföljföretagen utgör en del av Sitras operativa verksamhet. Från och med 2020 görs beräkningar av avkastning för hela placeringskapitalet.

Placeringskapitalet är i huvudsak placerat i fonder. Sitra fattar allokeringsbesluten, men fonderna beslutar själva om enskilda placeringsobjekt inom ramen för sina stadgar.

Nya placeringar i portföljföretag har inte gjorts efter 2014. Vid årsskiftet fanns 12 portföljföretag kvar i Sitras placeringsportfölj.

Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten

Vi placerar Sitras tillgångar på ett ansvarfullt sätt som eftersträvar avkastning. Ansvarsfulla placeringar innebär att man vid alla placeringsbeslut utöver avkastningen och riskerna även beaktar faktorer i anslutning till miljön, det sociala ansvaret och en god förvaltningssed.

Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment ) som stöds av FN. Sitra är också medlem i FINSIF (på finska) – Finland´s Sustainable Investment Forum ry som främjar ansvarsfulla investeringar.

Sitra undertecknade PRI 2015 och åtog sig att anta följande åtgärder:

  • Vi inkluderar faktorer som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed (ESG) i utvärderingen av placeringsobjekt och då vi fattar placeringsbeslut.
  • Vi är aktiva ägare och tar hänsyn till faktorer som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed i vår ägarpraxis.
  • Vi förutsätter av våra placeringsobjekt tillräcklig information om effekterna av synpunkter i fråga om faktorer som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed.
  • Vi främjar godkännande och införande av principer för ansvarsfulla placeringar bland aktörer inom investeringsområdet.
  • Vi samarbetar med andra undertecknare för att främja ett effektivt införande av principer.
  • Vi rapporterar om våra åtgärder och vår utveckling vid genomförandet av principer.

Vid definieringen av hur ansvarsfulla våra placeringsobjekt är beaktas den nationella lagstiftningen samt FN:s internationella Global Compact-principer som styr företagsverksamheten och samhället. Global Compact innehåller 10 principer som gäller miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetskraft.

Vi förutsätter att våra kapitalförvaltare aktivt följer upp företagens ESG-ärenden som en del av placeringsverksamheten. Minimikravet är att kapitalförvaltaren har undertecknat PRI eller att den har en policy för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Vi har förbundit oss till att kontinuerligt utveckla ansvarsfull placeringspraxis. Senast uppdaterades Sitras anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet i oktober 2019.

Partnerskap

Climate Action 100+

Finsif – Finland´s Sustainable Investment Forum

Institutional Limited Partners Association (ILPA)

Invest Europe

Pääomasijoittajat ry

Principerna för ansvarsfulla investeringar (FN)

  • Principles for responsible investment, PRI
  • Sitra undertecknade PRI år 2015
  • Webbsidor: https://www.unpri.org/

Företagsanalys rf

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?