Sitra som placerare

Sitras framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Sitras verksamhet, även när det gäller placeringar.

Aktuellt

Vad handlar det om?

Sitra fick en gång i tiden ett grundkapital av Finlands Bank och riksdagen, totalt cirka 84 miljoner euro. Grundkapitalet har bildat grunden för Sitras nuvarande placeringsverksamhet, med vars avkastning Sitras framtidsarbete finansieras.

I slutet av 2022 var marknadsvärdet på alla Sitras placeringstillgångar 941 miljoner euro.

Figur. Investeringar per tillgångstyp i slutet av 2022

Avkastningen på placeringarna var under året -6,4 procent och real avkastningen -15,4 procent när man tar i beaktande inflationen. Den genomsnittliga avkastningen under fem år var 6,4 procent och real avkastningen 3,4 procent.

Det långsiktiga avkastningsmålet för Sitras placeringsportfölj är 3 procent realt per år.

Placeringskapitalet är i huvudsak placerat i fonder. Sitra fattar allokeringsbesluten, men fonderna beslutar själva om enskilda placeringsobjekt inom ramen för sina stadgar.

Nya placeringar i portföljföretag har inte gjorts efter 2014. Vid årsskiftet fanns sex portföljföretag kvar i Sitras placeringsportfölj.

Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten

Vi placerar Sitras tillgångar på ett ansvarfullt sätt som eftersträvar avkastning. Ansvarsfulla placeringar innebär att man vid alla placeringsbeslut utöver avkastningen och riskerna även beaktar faktorer i anslutning till miljön, det sociala ansvaret och en god förvaltningssed.

Vi följer principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment ) som stöds av FN. Sitra är också medlem i FINSIF (på finska) – Finland´s Sustainable Investment Forum ry som främjar ansvarsfulla investeringar.

Sitra undertecknade PRI 2015 och åtog sig att anta följande åtgärder:

Vid definieringen av hur ansvarsfulla våra placeringsobjekt är beaktas den nationella lagstiftningen samt FN:s internationella Global Compact-principer som styr företagsverksamheten och samhället. Global Compact innehåller 10 principer som gäller miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetskraft.

Vi förutsätter att våra kapitalförvaltare aktivt följer upp företagens ESG-ärenden som en del av placeringsverksamheten. Minimikravet är att kapitalförvaltaren har undertecknat PRI eller att den har en policy för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Vi har förbundit oss till att kontinuerligt utveckla ansvarsfull placeringspraxis.

Senast uppdaterades Sitras anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet i april 2021. Bekanta dig också med Sitras klimatstrategi för investeringar.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?