Sitra sijoittajana

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Tuoton lisäksi tavoittelemme sijoituksillamme kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

SIJOITUKSET

MISTÄ ON KYSE?

Peruspääoman sijoitukset

Sitran peruspääoma sijoitetaan tuottavasti ja turvallisesti. Peruspääoman sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Vuoden 2017 lopussa peruspääomamme markkina-arvo oli 840 miljoonaa euroa.

Sitra on pitkän aikavälin sijoittaja. Sijoitustemme tarkoitus on turvata Sitran toiminnan jatkuvuus. Tämä edellyttää myös sijoitusriskien riittävää hallintaa. Sijoittajana Sitra tavoittelee tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sijoituspäätöksemme ovat markkinaehtoisia. Pitkän aikavälin nimellistuottotavoite on 4,0 % p.a.

Sitran peruspääoma on sijoitettuna osake-, korko- ja kiinteistörahastoihin. Sijoituksiamme hallinnoivat menestyksekkäät ja vastuulliset salkunhoitajat, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Salkunhoitajamme ottavat huomioon vastuullisen sijoittamisen käytännöt sijoitusstrategioissaan, prosesseissaan ja arvopaperivalinnoissaan sekä vaikuttamis- ja omistajakäytännöissään.

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Vastuullisuus on olennainen osa Sitran toimintaa – myös sijoitustoiminnassa. Sijoituspäätöksissä otamme huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG).

Sitra on FINSIF ry:n (Finland´s Sustainable Investment Forum) jäsen. Noudatamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment).

Tekemämme työ kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi näkyy paitsi vastuullisten toimintatapojen kehittämisessä, myös uusien sijoituskohteiden valinnassa. Sitra laski kotimaisten osakesijoitustensa hiilijalanjäljen toistamiseen syksyllä 2016. Kokonaispäästöt olivat laskeneet 178.000 tonnista hiilidioksidipäästöjä (CO2e) 121.000 tonniin.

Pääomarahastot tulevaisuustyön välineinä

Sitran uudet pääomasijoitukset kohdistuvat pääomasijoitusrahastoihin. Tavoittelemme riskipääomarahastosijoituksilla taloudellista tuottoa sekä uuden, kestävää hyvinvointia edistävän liiketoiminnan kasvua.

Kun sijoitamme kotimaisiin rahastoihin, autamme kehittämään uusia rahoitusmalleja ja vauhditamme kestävän kehityksen liiketoimintaa.

Esimerkiksi vuoden 2016 aikana Sitra sijoitti yhteensä 10 miljoonaa euroa kolmeen pääomarahastoon, jotka sijoittivat kasvuhaluisiin ja -kykyisiin pk-yrityksiin. Näiden rahastojen arvioidaan tuovan suomalaisten kasvunälkäisten yritysten kehittämiseen noin 100 miljoonaa euroa pääomia seuraavien viiden vuoden aikana.

Sitra on myös aktiivisesti luomassa vaikuttavuusinvestoimisen käytäntöjä. SIB-rahastojen (Social impact bond) tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Pääomasijoitukset yrityksiin

Sitralla on myös suoria sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin. Salkussamme on yrityksiä, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, vauhdittavat sosiaalisten ongelmien ratkaisua yhteiskunnassa, parantavat materiaali- ja energiatehokkuutta, nopeuttavat siirtymistä uusiutumattomista luonnonvaroista uusiutuviin tai edistävät ekologisia elämäntapoja.

Sitran kohdeyrityssalkussa oli vuoden 2016 päättyessä 24 yritystä muun muassa energian, biotekniikan, informaatio- ja ympäristöteknologian sekä teollisuustuotannon ja -palveluiden aloilta. Vuoden 2016 aikana teimme jatkosijoituksia seitsemään salkkuyritykseen. Uusia suoria yrityssijoituksia Sitra ei ole tehnyt vuoden 2014 jälkeen.

Arvioimme ja seuraamme sijoituskohteitamme aktiivisesti. Tarkastelemme perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi ympäristötekijöiden sekä yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia. Laajemman analyysin myötä ymmärryksemme yrityksen toiminnasta kasvaa. Näin myös sijoituksiin liittyvät riskit ovat paremmin tiedossamme.

Edistämme ESG-asioiden integroimista kohdeyritysten toimintaan ja niiden sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin esimerkiksi hallitustyöskentelyn kautta. Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, joka sitoutuu kohdeyritystensä omistajaksi ja kehittäjäksi keskimäärin 4–10 vuodeksi.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?