Sitra sijoittajana

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Vastuullisuus on Sitralle tärkeä arvo myös sijoitustoiminnassa.

AJANKOHTAISTA

Viimeiset kuulumiset.

Mistä on kyse?

Sitra sai aikoinaan Suomen Pankilta ja eduskunnalta peruspääoman, yhteensä noin 84 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden arvo kasvoi 1990-luvulla voimakkaasti eduskunnalta saatujen Nokian osakkeiden ja sijoitusmarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä.

Vuoden 2021 lopussa Sitran sijoitusten markkina-arvo oli noin 1 107 miljoonaa euroa.

Kuvio 1. Sijoitukset omaisuuslajeittain vuoden 2021 lopussa

Sitran sijoitukset omaisuuslajeittain vuoden 2021 lopussa: osakesijoitukset 45 %, korkosijoitukset 28 %, kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset 15 % ja pääomasijoitukset 12 %.

Sijoitussalkku on hajautettu eri omaisuuslajien lisäksi myös maantieteellisesti. Yli kolmasosa sijoituksista kohdistui Suomeen.

Vuonna 2021 sijoitusten tuotto oli 16,6 prosenttia ja inflaation huomioiva reaalituotto 13,1 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskituotto oli 9,3 prosenttia ja reaalinen keskituotto 8,1 prosenttia.

Sijoitussalkun pitkän aikavälin tuottotavoite on ollut 4 prosenttia vuodessa. Jatkossa Sitra tavoittelee sijoituksilleen inflaation huomioon ottavaa 3 prosentin vuotuista reaalituottoa.

Sijoitukset tehdään pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sitra tekee allokaatiopäätökset, mutta rahastot päättävät yksittäisistä sijoituskohteista itsenäisesti sääntöjensä puitteissa. Koska sijoitustoiminnan vastuullisuus on Sitralle tärkeää, valitsemme sellaisia varainhoitajia, jotka ottavat vastuullisuusnäkökohdat huomioon toiminnassaan.

Vuoden 2014 jälkeen Sitra ei ole tehnyt uusia yrityssijoituksia. Vuoden 2021 lopussa sijoitussalkussa oli jäljellä seitsemän kohdeyritystä.

Listaus Sitran sijoitustoiminnan hallituspaikoista kohdeyrityksissä ja osakeyhtiömuotoisissa pääomarahastoissa löytyy täältä.

Vastuullinen sijoittaminen

Hoidamme Sitran varallisuutta vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että otamme kaikissa sijoituspäätöksissä huomioon tuoton ja riskin lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment). Sitra on myös vastuullista sijoittamista Suomessa edistävän Finsifin  jäsen.

Kehitämme Sitran sijoitustoimintaa siten, että se tukee Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tähän liittyen Sitra on sitoutunut TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) vaatimusten mukaiseen ilmastoraportointiin ja kannustaa kaikkia sijoituskohteitaan tekemään samoin. Tutustu Sitran sijoitusten ilmastostrategiaan.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti olemme sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin:

Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä Sitra huomioi kansallisen lainsäädännön sekä yritystoimintaa ohjaavat YK:n Global Compact -periaatteet. Niihin sitoutuneet yritykset noudattavat kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvää periaatetta.

Koska Sitran sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta, edellytämme, että varainhoitajamme seuraavat aktiivisesti yritysten ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä osana sijoitustoimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai että sillä on vastuullisen sijoittamisen politiikka.

Kehitämme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjämme jatkuvasti. Sitran vastuullisen sijoittamisen ohje päivitettiin viimeksi huhtikuussa 2021.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?